prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – 75 let

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – 75 let

se narodil v březnu 1946 v Chebu. Technické vzdělání získal na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a posléze na Fakultě strojní ČVUT v Praze v oboru energetické stroje, zaměření parní kotle. Profesní život prof. Hrdličky je spojen především s oborem energetiky. Po absolvování ČVUT pracoval sedm let v národním podniku Strojtex Dvůr Králové. Jeho druhým zaměstnavatelem se od roku 1976 stala Fakulta strojní ČVUT v Praze, kde v oboru energetiky aktivně působí dodnes. Do roku 1999 zde pracoval jako výzkumný pracovník, poté jako pedagogický (akademický) pracovník. Vědecký titul kandidáta věd získal v roce 1982. Docentem pro obor průmyslová energetika byl jmenován v roce 1993 a profesorem v oboru konstruování a procesní technika v roce 2004.

Významným způsobem se zasloužil o rozvoj fakulty i školy. Od roku 1993 do roku 2004 pracoval ve funkcích vedoucího odboru nebo zástupce vedoucího ústavu (katedry) se zaměřením na energetiku. V letech 2004 až 2006 zastával funkci prorektora ČVUT pro pedagogickou činnost, v letech 2006 až 2014 byl po dvě volební období děkanem Fakulty strojní. V rámci Společnosti pro techniku prostředí propojuje technická opatření pro tvorbu a úpravu vnitřního prostředí s problematikou energetiky, centralizovaným zásobováním teplem a obecně oblastí teplárenství. Prof. Hrdlička patří k zakládajícím členům ČKAIT a zasloužil se o vznik oboru technologické zařízení staveb, který úzce souvisí s oborem technika prostředí staveb.

V současné době prof. Hrdlička působí jako předseda Dozorčí rady ČKAIT. Významné jsou i jeho aktivity související s rozvojem a propagací energetiky. Jeho činnost je uznávána vědeckou i odbornou komunitou. V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI a zástupcem ČVUT v České technologické platformě Strojírenství, dále členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury, předsedou dozorčí rady společnosti TEPLOTECHNA OMEGA a.s., je členem Vládního výboru pro udržitelnou energetiku. Působil jako člen Poradního výboru pro jadernou bezpečnost Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Zastával významnou funkci místopředsedy v 1. nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb ČR. Kromě členství ve Vědecké radě (VR) fakulty i ČVUT byl členem VR strojních fakult VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava, TU Košice. Je členem vědeckého výboru VGB PowerTech v Essenu (Německo).

V současné době je členem výboru Energetické sekce Hospodářské komory ČR a je členem Uhelné komise ČR. Kolega František Hrdlička má významnou publikační aktivitu jak v ČR, tak v zahraničí. Cenné jsou zejména jeho výsledky aplikovaného výzkumu – je autorem více než deseti zavedených technických řešení v průmyslových podnicích a je spoluautorem osmi průmyslových vzorů a patentů. Je řešitelem úspěšného projektu excelentního výzkumu „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“. Za kolegy a spolupracovníky i sám osobně přeji prof. Hrdličkovi v dalším životě hodně zdraví a osobní spokojenosti, další léta odborné a veřejně prospěšné činnosti pro rozvoj a propagaci techniky prostředí a energetiky na veřejnosti.