prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. mult. – 80 let

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. mult. – 80 let

oslavil 11. dubna 2021 významné životní jubileum. Patří mezi přední významné odborníky v oblasti teorie a kon­strukce pozemních staveb jak doma, tak i v zahraničí. Je uznávanou osobností v oblasti vysokoškolského vzdělávání stavebního inženýrství. Byl jedním ze zakládajících členů ČKAIT, mnoho let působil v jejím představenstvu. Nyní je čestným členem ČKAIT a členem Inženýrské akademie ČR. S jeho jménem je spojena řada význam­ných změn na Fakultě stavební ČVUT, řada významných projektů, výzkumných prací, publikací i realizovaných experi­mentálních staveb, na kterých se autorsky podílel.

Profesor Witzany byl v prosinci 1989 zvolen děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Během funk­ce děkana se po tři následující volební období v letech 1990 až 1997 zasadil o řadu zásadních změn organizace fakulty, ekonomického systému, učebních plánů a o významné zlepšení prostředí a vybavení fakulty. Inicioval vznik studij­ních oborů inženýrství životního prostředí, ekonomika a management a založil obor pozemní stavby a architektura. V roce 1999 a opakovaně v roce 2002 zvolil Akademický senát ČVUT profesora Witzanyho rektorem. Během jeho působení došlo k nárůstu počtu studentů a doktorandů, objemu vědeckovýzkumné činnosti, počtu zahraničních studentů i k rozsáhlé investiční činnosti. K mimořádným výsledkům jeho úsilí patří založení Fakulty biomedi­cínského inženýrství, Ústavu teoretické a experimentální fyziky a získání investičních prostředků od MŠMT na výstavbu nové budovy Fakulty architektury.

Profesor Witzany působil a dosud působí v řadě významných akademických institucí, např. v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace a také jako poradce premiéra pro vědu a výzkum. V roce 1992 založil a byl opakovaně zvolen prezidentem Asociace evropských staveb­ních fakult, která sdružuje řadu evrop­ských univerzit s výukou stavebního inženýrství. V roce 1992 založil a byl zvolen předse­dou Nadace 17. listopadu, která finančně podporuje studen­ty s vynikajícími studijními výsledky ze sociálně slabších vrstev. Jeho významný přínos k pedagogickému a vědeckému rozvoji ČVUT a Fakulty stavební byl oceněn řadou medailí a uznání – mimo jiné obdržel medaili I. stupně MŠMT ČR, Zlatou Felberovu medaili ČVUT, medaili prof. Rektoryse.

Za svou vědeckou a odbornou činnost získal rovněž řadu medailí a uznání, mj. např. nejvyšší vyznamenání stříbrnou medaili Senátu ČR. Jako autor a spoluautor navrhl, experimentálně a v realizaci ověřil řadu nových stavebních systémů a konstrukcí, jako např. průmyslově vyráběné stavby z ocelových prostorových jednotek, prefabrikovaný sloupový systém s deskovou stropní konstrukcí, otevřený prefabrikovaný deskostěnový systém vícepodlažních budov, demontovatelné prefabrikované systémy vícepodlažních a halových staveb. Významným způsobem se podílí na teorii navrhování prefabrikovaných konstrukcí, rekonstrukcí a zesilování zděných konstrukcí kompozity a injektáží, navrhl základní varianty obnovy a opravy Karlova mostu a podílel se na řadě dalších významných prací. Přejeme mu hodně zdraví a sil nejen pro další vědeckou a odbornou práci.