Webináře ČKAIT květen–červen 2021

Přehled vybraných webinářů k uzávěrce podkladů 24. března 2021. Do kalendáře akcí mohou být nové webináře doplněny, plánované případně zrušeny. Sledujte proto web Komory. Nabídka webinářů, které pořádá Komora, se neustále rozšiřuje, zvyšuje se také účast. Za březen byl maximální počet posluchačů 650 (skutečně připojené osoby).

Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2021

4. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: SVI ČKAIT
Přednášející: Ing. Květa Olivová

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí

Navrhování vozovek

6. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Ústí nad Labem
Přednášející: Ing. Jan Zajíček

Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a současné problémy

Právní předpisy v oblasti sítí elektronických komunikací

6. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: Ing. Jiří Kliner; Michal Manhart

Seznámení projektantů a dodavatelů sítí a zařízení elektronických komunikací s aktuálním zněním právních předpisů pro uvedený obor

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám

11. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Vysvětlení konkrétních procesních postupů vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení

Podkladní vrstvy vozovek

Normy a rozdělení základních vlastností kameniva, nestmelených podkladních vrstev, vrstev ze směsí stmelených hydraulickými pojivy, prolévaných vrstev a s tím spojené některé aktuální problémy včetně revize ČSN 73 6126-1

12. května 2021 od 9.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Plzeň
Přednášející: Ing. Jan Zajíček

Rizika při provádění revizí a zpracování revizní zprávy

12. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Miloslav Valena

Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy i některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti

Izolační systémy ve stavebnictví

13. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Kompletní přehled oblastí izolačních systémů – vodotěsných izolací ve stavebnictví s odpovídajícími specifiky – preference materiálové a technické, zejména s ohledem na kontrolu, resp. míru rizika

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

17. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Seznámení s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku a definování kompetencí stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost

Stavební a liniový zákon

19. května 2021 od 14.30 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Ústí nad Labem
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Územní rozhodnutí, územní řízení, společné územní a stavební řízení, specifika na úseku liniového zákona, stavební povolení atd.

BIM a CDE

20. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: tým z czBIM

Projektová dokumentace a stavební fyzika

24. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.; Ing. Jan Klečka; Ing. Linda Veselá, Ph.D.

Navazující a rozvíjející webinář problematiky jakosti projektové dokumentace – platné právní a technické předpisy, příklady z praxe, postupy kontroly jakosti, výsledky, zhodnocení, nápravná opatření atd.

Stavbyvedoucí – TDS – ADP – Koordinátor BOZP

25. května 2021 od 10.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Ústí nad Labem
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Právní požadavky definující postavení, povinnosti a vzájemné vazby stavbyvedoucího, TDS, ADP a koordinátora BOZP, smluvní zabezpečení, dílčí postupy v plnění právních a smluvních požadavků, příklady situací při realizaci stavby, vedení dokladové a záznamové dokumentace staveb atd.

Dokumentace staveb

25. května 2021 od 14.30 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Vyhlášky a jejich novely týkající se dokumentace staveb včetně dopravní infrastruktury

Povolování záměrů podle stavebního zákona

26. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů – od záměru po kolaudaci

Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí

27. května 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Právní předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb, požární terminologie pro stavební výrobky, stavební konstrukce a stavbu jako celek

Realizace stavby – odpovědnost a vzájemné vazby jejích účastníků

2. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická

Výstavbový proces, specifika stavebnictví, zákonné předpisy, obory staveb, veřejné a soukromé právo, povinnosti a požadovaná součinnost účastníků realizace stavby, státní a správní dozor ve stavebnictví, dokumentace stavby atd.

Odpovědnost autorizovaných osob

7. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnost, občanský zákoník, stavební zákon a trestní zákoník

Dokumentace staveb

9. června 2021 od 14.30 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Vyhlášky a jejich novely týkající se dokumentace staveb včetně dopravní infrastruktury

Odstraňování staveb

10. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Helena Štvánová

Konkrétní a odborné znalosti z oblasti stavebního řádu

Akustika v budovách

14. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.; Ing. Libor Ládyš; Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

BIM a energetické úspory

16. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
SVI ČKAIT
Přednášející: tým z czBIM

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník

17. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Popis výkonu kontrolní činnosti osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, autorským dozorem projektanta i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby; ukázky vedení stavebního deníku, protokolů z kontrol a přejímky díla a dokladů, fotodokumentace vad a poruch staveb během realizace

Ochrana proti vodě (střechy, spodní stavba)

21. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá: OK ČKAIT Praha
Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.; Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.; Ing. Jan Klečka; Ing. Linda Veselá, Ph.D.

Kvalita projektové dokumentace – platné právní a technické předpisy, příklady z praxe, postupy kontroly jakosti, nápravná opatření atd.

Problematika věcných práv v občanském zákoníku

23. června 2021 od 9.30 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Ústí nad Labem
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Zásady soukromého práva, věci a jejich rozdělení, superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby, absolutní majetková práva, katastr nemovitostí, vlastnické právo atd.

Povolování záměrů podle stavebního zákona

24. června 2021 od 14.00 hod.
Pořádá:
OK ČKAIT Praha
Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Postupy při povolování stavebních záměrů, od záměru po kolaudaci, včetně konkrétních příkladů