Marie Báčová

 • Demografický vývoj není nezvratný

  Počet narozených dětí v jednotlivých letech závisí zejména na počtu nově dokončených bytů. Dokládají to dvě dlouhodobé statistické křivky potvrzující shodný vývoj – počet narozených dětí od poválečných let do současnosti kopíruje počet nově dokončených bytů ve shodných letech.

 • Dostupné bydlení není zadarmo

  Jak se stalo, že zatímco za vlády Karla IV. či v době Tomáše Bati si občan mohl koupit domek za úhrn jednoho svého ročního příjmu, dnes k tomu potřebuje i více než desetinásobek? Proč český liberalizovaný trh s byty vede k jejich nedostatku? A proč ve Vídni nemají problém s nedostatkem dostupného bydlení? A jak vlastně má vypadat účinná podpora bydlení?

 • ČKAIT jako orgán veřejné moci a přenesená působnost státní správy

  ČKAIT je orgánem veřejné moci podobně jako samospráva či obecní policie. Autorizované osoby vykonávají přenesenou působnost státní správy při výkonu vybraných činností ve výstavbě, které definuje stavební zákon. Proto je první a základní povinností autorizovaných osob chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy. Stavební zákon upravuje rovněž veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob.

 • Jak správně členit stavbu v čase a v objemu

  Terminologický slovníček k tématu členění stavby v platných stavebních předpisech je nezbytný pro jednotný přístup a výklad. Z důvodů předběžné opatrnosti doporučujeme ve smlouvách uvádět definice pojmů. Jinak v případě sporu musí stavební podnikatel prokazovat, že stavebníkovi byly použité pojmy známé.

 • Má být dozor projektanta povinný?

  ČKAIT usiluje o to, aby autorský dozor projektanta byl povinný u všech staveb projektovaných autorizovanou osobou. Jak vypadá právní rámec institutu autorského dozoru projektanta? A co je jeho hlavním úkolem?

 • Taxonomie Green Dealu je po ruské agresi ještě důležitější

  Ruská agrese na Ukrajině nezůstane bez vlivu na naplňování Green Dealu. Neznamená jeho konec, ale jen trochu jinou cestu k naplnění cílů dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie je důležitým nástrojem, který podnikům a finančním investorům nastavuje jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických environmentálně udržitelných činností.

 • Přehled nejčastěji chybně používané stavební terminologie

  Ve stavební praxi se stále udržuje terminologie dřívějších, již zrušených stavebních předpisů. Zejména v oficiální komunikaci je ale nezbytné používat pojmy a definice platných právních předpisů. Přinášíme proto přehled nejčastěji chybně používaných názvů.

 • Z obsahu dokumentu Green Deal

  Zelená dohoda má čtyři základní kapitoly a jednu přílohu. Nejobsáhlejší je druhá kapitola Transformace ekonomiky EU, která se dělí na celou řadu podkapitol. Příloha obsahuje přehled kroků, které musí být učiněny pro vytvoření právního rámce Zelené dohody.

 • Letos v létě jsme se posunuli od strategických cílů k právnímu rámci Zelené dohody pro Evropu

  Dne 9. července bylo publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 z 30. června 2021. Vláda ČR se přihlásila k zelenému balíčku již na jaře 2020 a to bez požadavku na technologickou neutralitu energetických zdrojů. Zelená dohoda Evropy musí nyní reagovat i na požadavek obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii covid-19.

 • Čeká balíček Fit for 55 na žlutou kartu?

  Konečnou podobu Fit for 55, musí schválit všechny unijní státy a Evropský parlament. Finální jednání se s největší pravděpodobností uskuteční na podzim roku 2022, čili v době českého předsednictví Evropské unii. Senát v listopadu 2021 odmítl část návrhů klimatického balíčku Fit for 55 a za Česko mu vystavil žlutou kartu.

 • Nový finanční rámec Evropské unie

  Nový víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2021–2027 vyčlenil pro ČR celkem 2,1 bilionu korun. Dokážeme tyto peníze využít a nastartovat českou ekonomiku správným směrem?

 • Sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021

  Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 26. březnu 2011. Další se bude konat na jaře 2021. Výsledky sčítání budou uveřejněny na přelomu let 2021/2022 a přinesou podrobné informace o obyvatelstvu a bydlení za velmi malé územní celky, jako jsou části měst a obcí, včetně cenných informací o dojíždění do zaměstnání a škol na regionální a místní úrovni. Detailní demografické údaje tvoří (nebo by měly tvořit) základ pro rozhodování o kapacitách a rozmístění služeb.

 • Nový jaderný blok Dukovany II – největší stavební zakázka v ČR

  Na konci července vláda podepsala s firmou ČEZ smlouvu o financování dostavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Do konce letošního roku by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele jaderné technologie včetně stavby za více než 162 až 200 mld. Kč. Na její realizaci by se měly podílet i české stavební firmy.

 • Co přináší novela energetického zákona?

  Zákonem č. 3/2020 Sb. se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela mimo jiné změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Systém jejich vzdělávání se mění od základů. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba.

 • Na BIM se vztahuje ochrana autorských práv

  Návrh stavby zpracovaný pomocí metody BIM je především databází a vztahuje se na něj ochrana autorských práv vždy. Naopak klasická dokumentace stavby zpracovaná ve 2D, papírovou či jinou obdobnou formou bude autorským dílem, jen pokud splňuje znaky autorského díla.