Čeká balíček Fit for 55 na žlutou kartu?

Zdražování základních životních potřeb a rozevírání sociálních nůžek. Takové budou podle poslance Evropského parlamentu a místopředsedy ODS Alexandra Vondry důsledky evropského Zeleného údělu (Green Deal) na běžné obyvatele. Takzvaná Zelená dohoda, respektive nedávno představený balíček opatření Fit for 55, jsou totiž podle politika až příliš nevyváženě zaměřené na dekarbonizaci, která však bude mít navzdory evropským obětem jen omezený efekt. (foto: ods.cz)
Zdražování základních životních potřeb a rozevírání sociálních nůžek. Takové budou podle poslance Evropského parlamentu a místopředsedy ODS Alexandra Vondry důsledky evropského Zeleného údělu (Green Deal) na běžné obyvatele. Takzvaná Zelená dohoda, respektive nedávno představený balíček opatření Fit for 55, jsou totiž podle politika až příliš nevyváženě zaměřené na dekarbonizaci, která však bude mít navzdory evropským obětem jen omezený efekt. (foto: ods.cz)

Konečnou podobu Fit for 55, musí schválit všechny unijní státy a Evropský parlament. Finální jednání se s největší pravděpodobností uskuteční na podzim roku 2022, čili v době českého předsednictví Evropské unii. Senát v listopadu 2021 odmítl část návrhů klimatického balíčku Fit for 55 a za Česko mu vystavil žlutou kartu.

Dne 14. července 2021 uveřejnila Evropská komise nový klimaticko-energetický legislativní balíček, nazvaný Fit for 55, který má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990; a k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Balíček obsahuje celkem třináct legislativních návrhů:

Návrhy upravující již existující evropské právní předpisy

 1. Revize systému emisního obchodování.
 2. Revize nařízení o využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví.
 3. Revize nařízení o sdílení úsilí členských států snížit emise sklení­kových plynů.
 4. Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
 5. Změna směrnice o energetické účinnosti.
 6. Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
 7. Změna nařízení stanovující výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla.
 8. Revize směrnice o zdanění energie.

Návrhy přinášející zcela nový právní rámec

 1. Nový evropský akční plán pro lesnictví.
 2. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích.
 3. Fond sociální politiky a klimatu.
 4. Návrh týkající se udržitelných pohonných hmot v letecké dopravě.
 5. Návrh „ekologizace“ námořní dopravy.

Žlutá karta třetiny zemí EU by znamenala nové přezkoumání

Řada tuzemských ekonomů varuje, že zelená transformace bude stát jak firmy, tak občany mnoho peněz a ohrozí tisíce pracovních míst. Velmi pesimistický je šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Odhady nákladů pro Česko včetně vysokých investic začínají částkou deset bilionů korun. To je sedm ročních státních rozpočtů. Dopady v této chvíli převyšují výzvy,“ soudí odborář a varuje před rostoucí cenou emisních povolenek, která může vést k pádu firem a k vysoké nezaměstnanosti.

Čeští politici tudíž budou muset spolu s Bruselem řešit i to, jak finančně odškodnit podniky a jedince, na které bude mít ozelenění ekonomiky negativní dopad. Evropská komise momentálně počítá s vytvořením sociálního fondu, do kterého má směřovat až čtvrtina výnosů z prodeje emisních povolenek z dopravy a vytápění. V letech 2025 až 2032 by takto mohl sociální fond získat až sedmdesát miliard eur, cca 1,8 bilionu korun. Tato částka má být přerozdělena evropským domácnostem a vykompenzovat jim chystané zdražování energií.

K legislativním návrhům Evropské komise se ještě před jejich projednáváním na evropské úrovni vyjadřují národní legislativy, v ČR obě komory parlamentu. Pokud zákonodárci s návrhem komise nejsou spokojeni, každá komora parlamentu má možnost vydat tzv. odůvodněné stanovisko. Sejdou-li se tato stanoviska od minimálně třetiny členských států, dostane Evropská komise „žlutou kartu“ a návrh musí přezkoumat – to nutně neznamená změnit, ale musí se jím opět zabývat, než jej podstoupí Evropskému parlamentu a následně Evropské radě. Minulá Poslanecká sněmovna ČR se k balíčku již nevyjádřila, jedinou příležitost za zemi tak měl Senát.

K vystavení žluté karty k návrhům klimatického balíčku Fit for 55 vyzvala Senát Hospodářská komora ČR. Ta se domnívá, že návrhy porušují principy subsidiarity i proporcionality. Tento ambiciózní balíček byl, podle názoru Hospodářské komory, přijat bez podrobné studie dopadů na ekonomiku a životní úroveň jednotlivých zemí a jednotlivých ekonomických sektorů.

Senát 5. listopadu 2021 podpořil stanovisko vlády, jež odmítla jakékoliv návrhy, které by mohly vést ke zvyšování cen energetických produktů a elektřiny. Argumentuje při tom zásahem do daňové pravomoci členských států a porušením zásady subsidiarity. Návrhy nezachovávají technologickou neutralitu, neboť preferují rozvoj elektromobilů. Podle názoru senátorů chybí dopadové studie.

Senát vyslovil veto několika návrhům z balíčku Fit for 55. Takzvané odůvodněné stanovisko, které může vést k aktivaci mechanismu žluté karty na úrovni EU, Senát PČR schválil pro návrhy: zdanění energetických produktů a elektřiny; zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily i nová lehká užitková vozidla; podpora energie z obnovitelných zdrojů; podpora energetické účinnosti; revize systému EU ETS a rezervy tržní stability.

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU:

Green Deal aneb Zelená dohoda pro Evropu naráží na energetickou krizi

Z obsahu dokumentu Green Deal

Letos v létě jsme se posunuli od strategických cílů k právnímu rámci Zelené dohody pro Evropu

Dohoda z Glasgow: změny klimatu existují