Unikátní řešení nestabilních náspů železniční trati Chomutov–Cheb získalo Cenu ČKAIT v rámci Stavby roku 2021

Unikátní technické řešení zamezující výlukám i riziku havárií železniční dopravy u Karlových Varů na úseku Chomutov–Cheb získalo během letošních cen Stavba roku 2021 vysoké uznání odborné veřejnosti – Cenu ČKAIT.

Cena předsedy ČKAIT za realizaci díla s názvem Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice byla udělena autorům z projektové kanceláře H-PRO GEO s.r.o. a dodavatelům Chládek & Tintěra, a.s., a STRIX Chomutov, a.s. Cenu předal Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT, během slavnostního vyhlášení Stavby roku 2021 v pondělí 18. října v Betlémské kapli v Praze.

„Vedle Ceny Inženýrské komory, jejíž výsledky jsme zveřejnili zkraje října, jde o další důležité ocenění přispívající ke zviditelnění inženýrských oborů a pojmenování jejich nesporného přínosu pro celou společnost,“ dodává Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. „Cestující na Podkrušnohorské magistrále mezi Karlovými Vary a Chomutovem mohou díky kvalitní inženýrské práci od dubna 2021 opět využívat železniční dopravu. V úseku Hájek–Dalovice jim doporučuji, aby se podívali na krásné technické dílo nového železničního náspu.“

Realizaci díla podnítila událost z roku 2018, kdy v úseku železniční trati č. 140 mezi Karlovými Vary a Ostrovem došlo k sesuvu svahu a přerušení dopravy. Důvodem sesuvu byly nekvalitní materiály z doby budování druhé koleje, ale zároveň i ucpané drenážní potrubí. Toto riziko hrozilo na více místech. Správa železnic se proto rozhodla do sanace celého ohroženého úseku investovat miliardu korun.

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice

Rozsah sanačních prací na této frekventované železniční trati dokládá bilance zemních prací. Na pouhém jednom kilometru trati muselo být odtěženo přes 200 000 tun materiálu. V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati. Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízeno nové trakční vedení. Dále došlo k demolici a výstavbě železničního mostu. Realizaci měly na starosti společnosti Chládek & Tintěra, a.s., a STRIX Chomutov, a.s.

„Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem systému Green Terramesh. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati,“ objasňuje Ing. Jan Kokeš, hlavní inženýr H-PRO GEO s.r.o., jenž měl celý projekt trvající šest měsíců na starosti. V té době se na stavbě pracovalo šestnáct hodin denně na dvě směny.

Více viz www.stavbaroku.cz.
Zdroj: Nadace ABF