Průkazy energetické náročnosti podle nového stavebního zákona

Od 1. července 2023 mají začít platit významné změny zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Ty budou mít zásadní dopad na zpracování průkazu energetické náročnosti budov, které se budou vydávat až ke kolaudaci budovy. Dojde ke zpřísnění jejich kontrol.

Spolu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. vyšel také zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Tento zákon se týká více než 450 různých zákonů! Zavádí k nim přechodná ustanovení, mění je, je z nich odkazován či na ně odkazuje. Z nich více než padesát podstatně mění. V tomto článku se však budeme věnovat pouze změně zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., a to těm změnám, které považujeme za podstatné.

Z dokumentace pro stavební povolení nelze odhadnout tepelné mosty

Nové znění stavebního zákona výrazně zjednodušuje dokumentaci ke stavebnímu povolení. Z ní je už nyní obtížné některé podstatné informace o stavbě zjistit, a tudíž zpracovat řádně průkaz energetické náročnosti budovy. Jen pro ilustraci. Norma ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody v normativní příloze H uvádí použití paušální přirážky na odhadem takto:

  • ΔUtb≈ 0,02 W/(m2.K) – budovy s důsledně optimalizovanými teplenými vazbami,
  • ΔUtb≈ 0,05 W/(m2.K) – budovy s mírnými tepelnými vazbami (typové či opakované řešení),
  • ΔUtb≈ 0,10 W/(m2.K) – budovy s běžnými tepelnými vazbami (standardní řešení),
  • ΔUtb≈ 0,20 W/(m2.K) a více – budovy s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení).

Při zpracovávání průkazu energetické náročnosti podle projektové dokumentace pro stavební povolení však ani nyní není možné odhadnout velikost tepelných vazeb, a tak se obvykle používá přirážka uvedená jako referenční, tedy ta nejnižší z nabídky, přestože by mělo jít o stavbu s důsledně optimalizovanými tepelnými mosty. To obvykle nebývá součástí projektové dokumentace, dokonce ani té prováděcí, natož ke stavebnímu povolení. A tak v reálu jsou tepelné vazby obvykle výrazně vyšší.

PENB se má zpracovávat až ke kolaudaci

Po zjednodušení dokumentace na úroveň potřebnou pro stavební povolení podle nového stavebního zákona však již vůbec nebude možné zpracovávat PENB, a tak novela zákona č. 406/2000 Sb. počítá s tím, že se energetické průkazy budou zpracovávat až v dokumentaci pro provádění stavby, a tedy budou k dispozici v průběhu stavby a ke kolaudaci.

Z toho důvodu se v novém stavebním zákoně § 7 odst. 1 a 2 mění povinnost předkládat PENB k žádosti o stavební povolení na povinnost vlastnit jej v průběhu provádění. Z toho důvodu se v novém stavebním zákoně § 7 odst. 1 a 2 mění povinnost předkládat PENB k žádosti o stavební povolení na povinnost vlastnit jej v průběhu provádění stavby a předkládat jej k žádosti o kolaudační rozhodnutí. Tato změna je zatím teoretická a až praxe ukáže, jak bude fungovat, kdy a v jakém rozsahu se bude zpracovávat dokumentace pro provádění stavby a jak podrobně.

Celá změna může vést na jednu stranu ke zpřesnění energetických průkazů a k tomu, že budou více odpovídat realizované stavbě. Na druhou stranu však může být velký tlak na zpracovatele průkazů, aby PENB zpracovali tak, aby „vyšla“ energetická náročnost budovy, bez ohledu na skutečnou realizaci stavby.

V současné době je prostor pro dohady, že PENB je zpracováván podle dokumentace, nikoliv podle skutečnosti, i nyní se však již vyskytují soudní spory, které zpochybňují energetické průkazy vydané k žádosti o stavební povolení a na základě tohoto se vlastníci stavby domáhají odškodnění s tím, že byli uvedeni v omyl.

Od 1. července 2023 se přechodně zvýší kontrola PENB

Státní energetická inspekce (SEI) zůstává dotčeným orgánem podle stavebního zákona. Mění se však to, k čemu se bude vyjadřovat. Do 1. července 2023 bude vydávat vyjádření ke stavebnímu povolení, poté bude vydávat rozhodnutí pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 až jako doklad ke kolaudaci. Vznikne tedy časová proluka několika let, kdy od SEI nebudou požadována vyjádření. SEI se připravuje, že v rámci tohoto přechodného snížení žádostí zvýší kontrolu vydávaných energetických průkazů.

Zpřísnění požadavků na vytápění budov

Zákon č. 284/2021 Sb. se však mimo změn vyvolaných novým stavebním zákonem zabývá i dalšími oblastmi. S účinností od 1. ledna 2022 se velmi zpřísňují požadavky na změnu vytápění u budov napojených na systém zásobování tepelnou energií (SZTE). V § 7 do zákona č. 406/2000 Sb. doplňuje odst. 9, kterým zakazuje odpojování, pokud je stávající způsob vytápění funkční a pokud by změnou vytápění došlo ke zvýšení energetické náročnosti budovy. Toto lze vysvětlit i tak, že pokud by se instaloval plynový kotel místo napojení na SZTE a nedošlo by k dalším úpravám, jde vlastně o nepřijatelný způsob změny vytápění. Plynový kotel nemá nikdy účinnost 100 % tak, jak se podle vyhlášky o energetické náročnosti budov uvažuje u SZTE, tudíž vždy dojde ke zvýšení spotřeby dodané energie.

Kompletní změny je možné najít v příslušném zákoně, členové Asociace energetických specialistů si mohou tento zákon s vyznačenými změnami stáhnout na webu Asociace v sekci pro stažení.