Z činnosti oblasti ČKAIT České Budějovice

Jihočeská oblast rozvíjí příhraniční vztahy i organizuje úspěšné vzdělávací akce.

Pro pravidelné každoroční jednání, které se uskutečnilo dne 19.října, byla tentokráte zvolena restaurace Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která byla oceněna titulem PRESTA 2018–2020 v soutěži Prestižní stavba jižních Čech.

Rakouská ZT informovala o těchto událostech:

  • V Rakousku platí nový zákon o civilních inženýrech zahrnující možnost spojení projektových kanceláří se zhotovitelskými firmami, možnost vstupu zahraničních subjektů do projektových a inženýrských kanceláří.
  • V rámci digitalizace úředních postupů se komora ZT: Linec snaží o sjednocení postupů při stavebním řízení (každá spolková země má vlastní stavební zákon). Jako podklad slouží postupy používané v hlavním městě Vídni. Jejich projekt obsahuje základní digitální model pro ukládání dat, a to nejen dat ze stavebního řízení.
  • Postcovidová situace zvýšila poptávku na inženýrské služby v návaznosti na zvýšenou investiční výstavbu podporovanou státem. Rakouská strana by uvítala zapojení českých projektantů v rámci spolupráce s rakouskými projektovými kancelářemi.

Oblast ČKAIT České Budějovice informovala u nás o:

Základním principem stavebního řízení podle nového stavebního zákona schváleného s účinnosti od 1. července 2023 je vytvoření jednotného systému stavebního řízení, které má být řízeno Nejvyšším stavebním úřadem.

Vzdělávací akce oblasti České Budějovice jsou úspěšné

Od června do konce října uspořádala oblast České Budějovice tři webináře, jeden seminář a jednu exkurzi. Celkem se těchto akcí účastnilo 782 osob.

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN 1443– webináře se 20. května 2021 účastnilo 139 autorizovaných osob. Ing. Václav Petráš, Ph.D., přednesl požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie, které zcela změní požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním. To se výrazně promítá do požadavků na odvod spalin. Na danou situaci reaguje i aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě právních předpisů a výrobkových norem.

Navrhování vozovek, revize TP 170 – webináře se 13. září 2021 účastnilo 234 autorizovaných osob. Ing. Jan Zajíček se zaměřil na vysvětlení principu navrhování vozovek, postupů získávání vstupních údajů, užívání návrhové metody podle TP 170 (2004) a Dodatku TP 170 (2010). Za zmínku stojí problematika únosnosti podloží vozovek, včetně významu parametru Edef2 (Statická zatěžovací zkouška). Na příkladech z praxe byly prezentovány chyby při projektování i pak při vlastní realizaci stavby. Další informace lze najít v publikaci Technologie stavby vozovek. Nyní se připravuje revize TP 170. Vydání se předpokládá v první polovině roku 2022.

Nové trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou – seminář 14. října 2021se účastnilo 21 autorizovaných osob. Ing. Pavel Seidl z firmy Wavin popsal možnosti zacházení se srážkovými vodami dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V § 20 odst. 5 písm. e) je stanoveno, že pokud se neuvažuje s jejich následným využitím, musí být srážkové vody likvidovány vsakováním nebo odváděním do vod povrchových či kanalizace. Na příkladu byl posluchačům názorně předveden postup výpočtu a návrhu boxů pro retenci. Více www.wavinsoftware.coming.lenkafilipova@wavin.com

Chyby v projektování a realizaci staveb – webináře 13. října 2021 se zúčastnilo 365 autorizovaných osob. Ing. Ivo Petrášek ukázal na příkladech z praxe nedodržení správných postupů při projektování a především při realizaci staveb. Zaměřil se na zásady navrhování stropů, krovů, rozdělení trámů, řešení skrytých průvlaků, keramobetonových stropů a řešení šikmých keramobetonových střech, zejména výrobků firmy Wienerberger s.r.o.

Exkurze stavby dálnice D3 – úsek D3-310/II Roudné – Dolní Třebonín – jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice uspořádala 10. 6. 2021 exkurzi na stavbě dálničního úseku D3-310/II Roudné – Dolní Třebonín v Jihočeském kraji. Účastníci si prohlédli celé staveniště na videozáznamu natočeného průletem dronu. Potom se účastníci přesunuli na hlavní zařízení staveniště zhotovitele u obce Roudné, kde probíhala stavba dálničního mostu (estakády) dlouhého cca 900 m. Celkem se exkurze zúčastnilo 23 osob, z toho 15 členů ČKAIT a 6 členů UMČR. Dále zástupci SÚS, JČK a ŘSD ČR.