Jak vzniká koncepce nové vyhlášky OTP

Vila vnitřní krajina získala jeden z deseti hlavních titulů Stavba roku 2021. Návrh: Atelier Štěpán s.r.o.
Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Vila vnitřní krajina získala jeden z deseti hlavních titulů Stavba roku 2021. Návrh: Atelier Štěpán s.r.o. Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.

Nová vyhláška o obecných technických požadavcích na stavby (OTP) by měla obsáhnout to nejlepší z původních celostátních i pražských předpisů, pokud nejsou již řešeny v zákoně. K tomu, co chtějí města řešit odchylně, se zatím vyjádřila jen Ostrava a Opava. Vzhledem k notifikaci v EU musí projít meziresortním připomínkovým řízení asi do dubna 2022. Její návrh by proto měl být připraven do konce roku 2021.

V návaznosti na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. je nutné připravit i vyhlášku o obecných technických požadavcích na stavby (OTP), která má od 1.7.2023 nahradit současnou vyhlášku č. 268/2009 Sb. Jedná se o hlavní „pracovní nástroj“ stavařů, proto mu budeme věnovat na stránkách Z+i průběžnou pozornost.

Autorem pracovního prvního návrhu vyhlášky o obecných technických požadavcích je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jehož část by se měla transformovat do Nejvyššího stavebního úřadu. Obsah návrhu vyhlášky vychází ze zmocnění v novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. Na počátku listopadu svolalo MMR skupinu hmotného práva k projednání pracovního dokumentu, nejednalo se ještě o návrh vyhlášky OTP, který by bylo možno připomínkovat obvyklým způsobem. Jednání se účastnili i tři zástupci ČKAIT: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. František Hladík a Mgr. Helena Dalešická.

Mezirezortní řízení bude probíhat začátkem roku 2022

Vyhláška OTP by měla být účinná od 1.7.2023, s tím, že vzhledem k notifikaci v EU musí projít meziresortním připomínkovým řízení asi do dubna 2022. Návrh vyhlášky OTP by proto měl být připraven do poloviny konce roku 2021.

Do nové vyhlášky OTP budou integrovány všechny požadavky na stavby s výjimkou HZS

Požadavky stávající vyhlášky budou v zásadě převzaty a dle potřeby doplněny nebo aktualizovány. Vyhláška bude řešit požadavky na výstavbu ze současných zákonů a vyhlášek, tak, aby byla zajištěna kontinuita práva. Velmi pozitivní změnou bude to, že do nové vyhlášky budou integrovány všechny požadavky na výstavbu. Ty, které jsou zastaralé, budou podle potřeby upraveny.

Také vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bude zrušena a plně zaimplementována do OTP s tím, že některé části již byly přímo převedeny do zákona (§ 141 odst. 3 požadavky na veřejná prostranství). Jedinými neintegrovanými požadavky zůstanou požadavky Hasičského záchranného sboru.

Základní obsah nových OTP:

  • Požadavky na vymezení pozemků k §139 až §142 zákona
  • Požadavky na umisťování staveb k § 143 a § 144 zákona
  • Technické požadavky na stavby k § 155 až § 152 zákona
  • Zvláštní požadavky dle druhu stavby

Vyhláška upřesňuje základní pojmy z části nově

Vyhláška bude řešit požadavky i prostřednictvím určených norem, resp. spíše budou určeny pouze a jenom části norem a to ve věstníku České agentury pro standardizaci. Je nutno navrhnout, které části norem mají být určené a naopak, které nemají být určené. Některé normy budou muset být upraveny. MMR požádalo dotčené orgány a organizace, které se podílejí na přípravě, aby předložily své návrhy na doplnění textu.

Mutace nebo vlastní městské stavebních předpisy?

Je snaha, aby Vyhláška OTP byla natolik komplexní a kvalitní, že bude akceptována v celé republice a nebude snaha vytvářet další městské stavební předpisy. Přímo ve stavebním zákoně a vyhlášce OTP by však byla dána možnost určité mutace pro velká a malá sídla.

Zatímco nyní platí dva stavebně technické předpisy – jeden pro Prahu a druhý pro zbytek ČR, podle nového již schváleného stavebního zákona by mohly vzniknout nejméně čtyři technické předpisy: pro Prahu, Brno, Ostravu a ty ostatní. K dotazu MMR, jaké technické požadavky chtějí velká města řešit odchylně, odepsala pouze a jenom Ostrava a Opava. Největší města (Praha a Brno) své odchylné požadavky nezaslala.

ČKAIT snahu o jednotné obecné technické předpisy pro výstavbu v celé ČR podporuje a od počátku rekodifikace stavebního práva se vyjadřuje proti možnosti, aby v ČR platilo více stavebně technických předpisů. „Zatímco v potravinách stát bojuje proti dvojí kvalitě, ve stavebnictví mu zjevně různé požadavky na kvalitu nevadí. Že by se snad v Praze, Ostravě a Brně měly používat jiné stavební materiály a žili zde jiní lidé než ve zbytku země?“ upozorňoval opakovaně Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Možnost určitých mutací by byla akceptovatelným kompromisem.

Vyhlášku o dokumentaci staveb, která nahradí současnou vyhlášku 499/2006 Sb. začne MMR zpracovávat až bude vyhláška OTP více dokončena.