Indexy RTS dokládají prudké změny cen stavebních materiálů

V tomto příkladu se jedná o položky desek dřevoštěpkových (OSB desky), které jsou zařazeny pod druhy Suchá stavba → Desky → Desky na bázi dřeva → Desky z plochých třísek (OSB). Tento druh se řídí normou ČSN EN 300, která je uvedena vedle názvu druhu a doplňující popis druhu.
V tomto příkladu se jedná o položky desek dřevoštěpkových (OSB desky), které jsou zařazeny pod druhy Suchá stavba → Desky → Desky na bázi dřeva → Desky z plochých třísek (OSB). Tento druh se řídí normou ČSN EN 300, která je uvedena vedle názvu druhu a doplňující popis druhu.

Jedním z objektivních ukazatelů pro úpravu smluvních vztahů mohou být podle společného stanoviska MMR a ÚOHS z 2. září 2021 i aktualizační údaje cenových soustav RTS. Přinášíme návod, jak používat aktuální cenové indexy jednotlivých stavebních materiálů dle RTS jako nástroj na úpravu smluvních závazků při realizaci staveb.

Podkladem pro případná jednání zadavatele a zhotovitele o možnosti uplatnit v případech „mimořádných“ změn cen stavebních materiálů požadavek na změnu smluvně dohodnuté ceny mohou být i aktualizované cenové ukazatele RTS.

Protokoly o vývoji cen materiálů ve stavebnictví nyní RTS aktualizuje každý měsíc

Ceny materiálů v cenové soustavě RTS jsou vydávány běžně už více než 25 let a vydávají se 2× ročně, vždy v lednu a červenci v tzv. Protokolu o vývoji cen materiálu a výrobků ve stavebnictví (dále jen „protokol“). Od června 2021 uveřejňujeme tento protokol každý měsíc. Měsíční indexy protokolu navazují na obvyklý způsob vykazování provedených prací formou měsíčních soupisů. Změny cen jednotlivých materiálů jsou přepočteny na měsíční indexy daného druhu. Druhy materiálů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly normám o stavebních materiálech. U každého druhu materiálu je uvedena norma, kterou se daná skupina materiálů řídí:

 • Norma bez další značky, která je uvedena ve sloupci „dle normy“, je technickou normou, která charakterizuje druh.
 • Norma*** znamená, že norma druhu není jedna, ale doplňuje ji jiná norma, případně je norem určujících druh více.
 • Norma** znamená, že druh není určen harmonizovanou nebo určenou normou.

Na internetových stránkách www.cenovasoustava.cz je volně dostupný dokument obsahující seznam jednotlivých druhů materiálů a výrobků s odkazem na příslušné normy. Uvedené indexy jsou vztaženy k předchozímu měsíci, případně k předchozí cenové úrovni nebo referenčnímu datu. Referenční datum v protokolu je leden daného roku a je vyznačen tučným písmem. Indexy referenčního data s hodnotou pod 1,0 jsou zvýrazněny pro snadnější orientaci.

Aktuální Protokol o vývoji cen materiálů a výrobků ve stavebnictví je zveřejňován vždy v prvním týdnu měsíce ve formátu .pdf na webu Cenové soustavy

Indexy vývoje cen k listopadu 2021

Aktuální grafy jsou k nahlédnutí i na cloudu RTS bez nutnosti přihlášení. Příklad odkazu (KVH hranoly): https://cloud.rts.cz/App/RTS-Data/MAT13518. Pro následující období očekáváme nárůst například zdicích prvků pálených a cementu. Zdroj: RTS

 

V protokolu je nyní indexováno sedmdesát druhů materiálů

Protokol o vývoji cen materiálů a výrobků ve stavebnictví je nástrojem pro stanovení jednoznačného postupu v případech mimořádné změny ceny. Každá taková změna totiž musí být řádně zdokumentována a odůvodněna. Indexy v protokolu je možné použít pro výpočet hodnoty změny ceny materiálu v průběhu plnění u privátních i veřejných zakázek. Vývoj cen materiálů ve stavebnictví platí obecně, nemá vazbu na způsob rozpočtování ani použití cenové soustavy. U veřejných zakázek (viz společné stanovisko MMR a ÚOHS z 2. září 2021) je výpočet hodnoty změny smluvní ceny možné použít v případě již uzavřených smluv jen s uplatněním § 222 ZZVZ. U připravovaných zakázek je možná i forma vyhrazené změny.

Podmínkou použití indexů cen uvedených v měsíčních indexech protokolu pro přepočet hodnoty změny je identifikace daného mate­riálu v podrobnosti stanovené pro soupis prací vyhláškou č. 169/2016 Sb. Daný materiál musí být přiřaditelný k druhu, který má v protokolu uvedeny meziměsíční indexy vývoje cen. Protokol v současnosti obsahuje více než sedmdesát druhů stavebních materiálů rozdělených podle harmonizovaných, případně určených norem. V návaznosti na právní předpisy RTS bude druhy průběžně přidávat tak, aby pokryly maximum běžných materiálů a výrobků ve stavebnictví.

V rozpočtu je vhodné uvádět samostatně montáž a dodávku materiálu

Další podmínkou je, že nabídková cena daného materiálu je součástí smlouvy. Smluvní rozpočet, případně jeho příloha, musí obsahovat jednotlivé materiály, uvedené množství a nabídkové ceny. To je základní požadavek pro posouzení a uplatnění přepočtu podle indexů protokolu. Doporučujeme, aby rozpočet stavby byl odevzdán v členění montáž, dodávka materiálu. Materiál je v takovém případě samostatnou položkou smluvního rozpočtu a má tedy uvedenu identifikaci materiálu i nabídkovou cenu. Podmínkou pro posouzení změny ceny materiálů započtených v položkách montáže je uvedení jednotlivých materiálů v rozsahu technické specifikace, měrné jednotky, množství a nabídkové ceny započtené v nabídkové ceně montážní položky. Doporučujeme zadavatelům pro spravedlivé posouzení mimořádných změn materiálů, aby v zadávacích podmínkách umožnil vítěznému uchazeči doložit ke smlouvě položkový rozpočet, který rozdělí položku na montáž a dodávku. Podmínkou použití protokolu je také stanovení období pro výpočet celkového indexu, např. od podpisu smlouvy po zabudování. Uvedený mechanismus použití indexů je jednoduchý z hlediska dokladování změny.

Smlouvou vyhrazené změny se obvykle nepřekročí 10 % dohodnuté ceny

Zadavateli doporučujeme u připravovaných zakázek zařadit do smlouvy ustanovení o použití Protokolu o vývoji cen materiálů a výrobků ve stavebnictví formou vyhrazené změny, tedy mít možnost uplatnění „nároku“ na změnu ceny díla z důvodů mimořádných změn cen stavebních materiálů. Změna ceny se vztahuje pouze na stavební materiály či výrobky, které jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu samostatně. Zadavatel ve smlouvě stanoví limit, který zakládá nárok na změnu ceny. Doporučená hodnota u jednotlivých materiálů je +/– 10 %. Zadavatel také stanoví maximální limit celkového objemu nároků z důvodu změny ceny materiálů vzhledem k celkové ceně stavby. Je potřeba zohlednit obor a druh stavby. Doporučuje se opět 10 %. Zhotovitel v takovém případě může uplatnit nárok na změnu ceny formou změnového listu s uvedením všech materiálů, u nichž hodnota složeného měsíčního indexu přesáhla hodnoty limitu. Pro posouzení limitu změny platí celkový index podle protokolu za období od měsíce podpisu smlouvy po měsíc zabudování, tedy období, ve kterém je materiál uveden v soupisu provedených prací. Změna ceny se týká vždy jen toho objemu materiálu nebo výrobku, který byl v daném měsíci zabudován. Žádná ze smluvních stran změnu ceny neodmítne, pokud ji druhá strana uplatní v souladu s tímto článkem smlouvy. Požadavek nároku na změnu ceny předkládá strana, která nárok uplatňuje. Nárok na uplatnění změny ceny nevzniká, pokud stavební materiál či výrobek je zabudováván do stavby v jiném období, než měl být zabudován, nebo po termínu dokončení díla. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje použití „vyhrazené změny“; pokud je definována smluvním vztahem, již se nevyžaduje dodatek smlouvy.

Jednání o změně ceny podle § 222 zákona o veřejných zakázkách

Pokud bude požadováno další navýšení ceny nad stanovený celkový limit vyhrazené změny, nebude se už jednat o nárok, ale o změně budou obě strany jednat v souladu s § 222 ZZVZ. Totéž platí pro ty případy, kdy jde o materiál nebo výrobek, který nelze přiřadit k žádnému druhu z protokolu.

Dokladem každé změny cen materiálů je změnový list

Změnový list bude obsahovat seznam materiálů/výrobků, u nichž došlo v daném období ke změně nad sjednaný limit, s uvedením hodnoty složeného měsíčního indexu a hodnotou změny. U každého materiálu nebo výrobku bude uvedeno číslo normy o stavebních materiálech a výrobcích, které určuje zařazení do druhu podle protokolu o změnách v CS RTS. Zařazení materiálu do druhu dokládá zhotovitel příslušným prohlášením o shodě nebo o vlastnostech, kde je uvedeno číslo normy, které je rozhodující pro zařazení materiálu do druhu. Zhotovitel doloží ke změnovému listu protokol o vývoji cen, který je volně dostupný na internetu.

Komentář k zařazení výrobku do druhu materiálu

Seznam druhů materiálů navazuje na platné právní předpisy. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 305/2011 o harmonizovaných podmínkách uvádění stavebních výrobků na trh výrobce musí vypracovat prohlášení o vlastnostech u produktů, pro které existují harmonizované normy, a musí je opatřit označením CE. V takovém případě je výrobek na základě prohlášení o vlastnostech přiřazen druhu, který se danou normou řídí nebo ji zahrnuje (v případě více norem).

Obsahem nařízení vlády (NV) č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č. 312/2005 Sb., a NV č. 215/2016 Sb., jsou postupy posuzování a prokázání shody vlastností výrobků s určenou normou nebo se stavebním technickým osvědčením (STO). Výrobek může být opatřen českou značkou shody CCZ. V takovém případě je výrobek přiřazen druhu podle normy určené nebo na základě popisu a určeného užití, který STO definuje.

Návrh nové vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků, která se nyní připravuje, by měl obsahovat vzor národního prohlášení o vlastnostech. Tato příloha by měla obsahovat zamýšlené použití ve stavbě a technický návod pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků, které určí zařazení do druhu. Takový výrobek dostane označené SCZ.

Vzorový příklad použití Protokolu o vývoji cen materiálů a výrobků ve stavebnictví

Pro větší srozumitelnost je uveden příklad použití protokolu, výpočtu hodnoty změny za podmínek stanovených v rámci vyhrazené změny ve smlouvě.

 • V soupisu provedených prací je nutné označit materiály, které budou posuzovány z hlediska limitu změny ceny (např. +/– 10 %).
 • Materiál označený v soupisu provedených prací je nutné zařadit do druhupodle popisu materiálu v soupisu a popisu druhu v protokolu. V případě nejasností je možné ověřit číslo normy uvedené na prohlášení o vlastnostech a číslo normy uvedené u druhu materiálů v protokolu.
 • Prohlášení o shodě nebo o vlastnostech je dostupné na internetu, ale je možné, aby zhotovitel doložil takový doklad ke změnový listjako ověření správného zatřídění do druhu.
 • Výpočet tzv. sdruženého indexu daného druhu je součinem měsíčních indexů za období od podpisu smlouvy po období zabudování materiálu.
 • Celková cena zabudovaného objemu daného materiálu, uvedená v soupisu provedených prací, se přepočte sdruženým indexem.
 • Rozdíl celkové ceny materiálu podle soupisu provedených prací a ceny po přepočtu sdruženým indexem je hodnota nároku na změnu ceny.

Takový přepočet je možné použít pro vyčíslení hodnoty změny pro další jednání, případně pro dokladování vyhrazené změny.

Příklad postupu výpočtu pro úpravu nabídkové změny za použití indexů změny cen materiálu

Na příkladu zakázky Dům pro seniory, kde rozpočet byl vytvořen v cenových soustavách RTS i ÚRS, byla nabídková cena 44,7 miliónu Kč. Nabídka byla podána v lednu roku 2021. Ze soupisu prací a dodávek jsme si vybrali náhodně dvě položky materiálů, na kterých budeme simulovat nárůst ceny k srpnu 2021.

První položkou je deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ = 0,035 tl. 100 mm, jejíž nabídková cena byla 181 Kč/m2 v množství 773 m2.

 1. Určení druhu – jedná se o prvek spadající pod druh Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) podle normy ČSN EN 13163.
 2. Indexy za období leden–červen jsou: 1,549 / červenec 1,000 / srpen 1,000. Sdružený index je 1,549.
 3. Cena/MJ v 8/2021: 181 Kč/m2× 1,549 = 280 Kč/m2.
 4. Cena/MJ × množství: 280 × 773 = 216 440 Kč.
 5. Rozdíl (nárok) je 216 440 – 139 913 = 76 527 Kč.

Druhou položkou je potrubí vodovodní vícevrstvé PP, D 20 × 2,8 mm, kde nabídková cena byla 130 Kč/m2 v množství 590 m.

 1. Určení druhu – prvek patří do druhu Trubka plastová vodovodní podle normy *** ČSN EN ISO 1452-b). Indexy za období leden–červen jsou: 1,161 / červenec 1,076 / srpen 1,095. Sdružený index je 1,368.
 2. Cena/MJ v 8/2021: 130 × 1,368 = 177,84 Kč/m2.
 3. Cena/MJ × množství: 177,84 × 590 = 104 925,6 Kč.
 4. Rozdíl (nárok) je 104 925,6–76 700 = 28 225,6 Kč.

Informace o vývoji cen

Na závěr uvádíme u druhů i jednotlivých materiálu vývoj cen za posledních deset cenových úrovní, včetně grafického vyjádření. Informace jsou přístupné na cloudu RTS na základě přihlášení. Indexy vývoje cen podle druhů materiálů naleznete na cloudu RTS www.cloud.rts.cz v záložce RTS DATA, kde u každého z uvedených druhů je vývojový graf, norma, kterou se druh řídí, a upřesňující popis druhu. Seznam materiálů je veden v cenové soustavě RTS podle druhů, které jsou hierarchicky členěny podle logických celků, a jejich poslední člen má odkaz na právní předpisy.

Vývoj cen jednotlivých stavebních výrobků je sledován za posledních deset cenových úrovních. Přístup k těmto informacím je na základě přihlášení.

Nové cenové ukazatele pro druhy staveb budou až v lednu 2022

Pro rok 2022 bude RTS vydávat aktualizované cenové technicko-hospodářské ukazatele pro jednotlivé druhy staveb opět v lednu 2022. Do té doby jsou na internetu dostupné jen údaje z předchozího roku. Poslední zveřejněné cenové ukazatele (29. ledna 2021) neobsahují navýšení cen materiálů v první a druhé polovině tohoto roku.

Naše uživatele jsme informovali, že do ceny objektu (test byl proveden na objektech bytových domů), tj. se zohledněním počtu měrných jednotek, se zvýšení jednotkových cen RTS mezi I. a II. pololetím promítlo celkovým indexem v hodnotě 1,0674.

Pro inženýrské sítě (kod JKSO 827 – vedení trubní dálková a přípojná) bylo navýšení mezi 15–20 % s ohledem na použitý materiál a použitou technologii.

Vydáváním směrných cen stavebních prací se RTS zabývá průběžně již od roku 1991 a tyto údaje každoročně zařazujeme do databáze našeho programového produktu BUILDpower S. Pro zlepšení informovanosti ještě většího okruhu investorů, ale i ostatních účastníků stavebního procesu o reálných cenách ve stavebnictví na internetovém stavebním portálu jsou předkládány cenové technicko-hospodářské ukazatele.

Zveřejněné cenové ukazatele naleznete na webových stránkách www.cenovasoustava.cz v záložce Cenové informace a následně v levé liště v záložce Cenové ukazatele.

 

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU: Jak reagovat na nevídaný růst cen ve stavebnictví? Komentář ke společnému stanovisku MMR a ÚOHS.