Zpráva z konference Statika staveb 2018

Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference.

Ing. Vladimír Janata, CSc., přednáší o statice. (foto: Soňa Rafajová)

Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technických norem pro zatížení a navrhování staveb. Jednodenní konference se konala v konferenčním sále Congress Center Parkhotelu v Plzni 12. dubna 2018.

Přednášky byly rozděleny na dva bloky, dopolední s vyzvanými přednáškami a odpolední, věnovaný příkladům a problémům praxe. Dopolední část konference byla věnována současnému stavu technických norem pro zatížení, navrhování a posuzování staveb a revizi eurokódů. Přednášky sledovaly normy pro materiálové eurokódy, tedy pro stavební konstrukce betonové, ocelové a zděné. Samostatné přednášky se týkaly zatížení a zakládání stavebních konstrukcí. V odpolední části si posluchači vyslechli přednášky našich odborníků, kteří hovořili o zkušenostech s navrhováním konstrukcí a uváděli velmi zajímavé příklady ze stavební praxe. Přednášky shrnovaly poznatky z praxe při navrhování a provádění nosných konstrukcí z hlavních používaných materiálů, jednotlivé druhy zatížení a jejich kombinace, zabývaly se i bezpečností a spolehlivostí stavebních konstrukcí, modelováním, posuzováním stávajících konstrukcí a životností pozemních staveb. Velmi užitečné byly poznatky, zkušenosti a chyby v návrhu nebo při provádění stavebních konstrukcí.

Konference byla určena nejen projektantům specialistům statikům, ale i ostatním odborníkům, kteří se zabývají navrhováním a prováděním staveb se zaměřením na nosné konstrukce.

Konferenční jednání zahájil úvodním proslovem Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda výboru oblasti ČKAIT Plzeň. Zdůraznil, že nosné konstrukce jsou hlavním pilířem každé stavby a od jejich zodpovědného návrhu je odvozena jak ekonomika, tak i bezpečnost stavby. Proto návrh a provedení nosných konstrukcí vyžadují nejen odborné znalosti, ale i zkušenosti ve specializaci statika stavebních konstrukcí. Správná aplikace platných technických předpisů, norem a výpočetních postupů, doplněná zkušeností, je nutnou podmínkou dosažení požadované spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti stavebních konstrukcí.

Ing. Jana Marková, CSc., přednášela o Eurokódech a zatížení staveb. (foto: Soňa Rafajová)

Sborník konference Statika staveb 2018 Plzeň

Oblast Plzeň připravila a ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT vydala ke konferenci sborník přednášek Sborník konference Statika staveb 2018 Plzeň (ISBN 978-80-88265-01-6), který dostali všichni účastníci konference. Zbývající výtisky jsou v prodeji v Informačním centru ČKAIT, kde si je můžete objednat. Cena sborníku je 300 Kč.

Představenstvo ČKAIT zastupoval jeho místopředseda Ing. Robert Špalek. Vysoce ohodnotil záměr organizátorů na uspořádání konference na důležité a zároveň velmi citlivé téma, jakým je statika staveb. „Splnění dostatečné bezpečnosti nosných konstrukcí je základním kamenem návrhu každé stavební konstrukce, a proto je třeba se tomuto tématu vážně věnovat“, řekl Ing. Špalek.

První přednášející byla doc. Ing. Jana Marková, CSc., z oddělení spolehlivosti konstrukcí Kloknerova výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních ČVUT v Praze. Její přednáška Eurokódy a zatížení staveb – výhled do budoucna byla zaměřena na zásady navrhování podle ČSN EN 1990 a na připravované změny na evropské úrovni ve stanovování spolehlivosti nosných konstrukcí, kombinacích zatížení a souvisejících hodnot a součinitelů. Problematika nosných konstrukcí se netýká jenom nově navrhovaných konstrukcí, ale i posuzování stávajících konstrukcí. Tvorba nových eurokódů podle slov doc. Markové by měla být založena na nové metodice, která by měla být uživatelsky příznivější a měla by usnadnit práci projektantů.

Dalším přednášejícím byl Ing. Jiří Šmejkal, CSc., člen Technické normalizační komise TNK 36 Betonové konstrukce. Ve své přednášce Navrhování betonových konstrukcí podle EC2 – připravované změny se soustředil na změny jednotlivých postupů včetně součinitelů při návrhu betonových nosných konstrukcí podle Eurokódu 2.

Ocelové konstrukce představil ve své přednášce Navrhování ocelových konstrukcí podle EC3 doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zhodnotil stav Eurokódu 3 pro ocelové konstrukce a Eurokódu 4 pro ocelobetonové konstrukce a zabýval se jejich revizí.

Ve své přednášce Navrhování zděných konstrukcí podle EC6 se doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., zabýval zděnými konstrukcemi. Docent Klouda je ředitelem úseku pro výzkum, vývoj a inovace Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., a předsedou Technické normalizační komise TNK 37 Zděné konstrukce. Jeho přednáška se zaměřila na normy pro navrhování.

Posledním přednášejícím dopolední části byl doc. Ing. Jan ­Masopust, CSc., který hovořil na téma Navrhování základů staveb podle EC7. Komentoval problematiku zakládání všech druhů staveb nejen podle stávajících předpisů obsažených v Eurokódu EC7, ale i v dalších souvisejících předpisech.

Odpolední část zahájil doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., příspěvkem s názvem Zkušenosti s navrhováním zděných konstrukcí podle EC6. Pokračoval Ing. Anton Vyskoč ze Slovenské republiky přednáškou Zkušenosti se založením podzemních garáží Eurovia v Bratislavě. Dalším přednášejícím byl Ing. Martin Krejcar, CSc., ze společnosti INSET, s.r.o., Praha, který představil stavbu Nejvyšší komín v Evropě ve Slovinsku. Ing. Václav Honzík navázal přednáškou na téma Problematika úprav panelových domů. Neméně zajímavá byla přednáška Ing. Vladimíra ­Janaty, CSc., ze společnosti EXCON, a.s., s názvem ­Zkušenosti s ­návrhem ocelových konstrukcí se zaměřením na významné ocelové konstrukce předpjaté. Zkušenosti ze zakládání staveb shrnul ve své přednášce Zkušenosti s navrhováním založení doc. Ing. Jan Masopust, CSc. Závěrečným vystoupením byla přednáška Ing. Luďka ­Vejvary,  Ph.D., na téma Nedostatky v návrhu a provedení staveb.

Předseda oblastního výboru ČKAIT Plzeň Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., na závěr zhodnotil průběh konference a vyzdvihl její cíl, kterým bylo hledání odborně správných, moderních a vhodných řešení při návrhu a provádění nosných stavebních konstrukcí s důrazem na jejich mechanickou odolnost a stabilitu a bezpečnou funkci. Ing. Vejvara pozval účastníky na příští konferenci se zaměřením na vybrané aktuální téma z oblasti statiky pozemních staveb.