Stavební veletrhy Brno 2018 a ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno a podílí se i na organizaci doprovodného programu.

V předvečer letošního ročníku veletrhů, konaných ve dnech 24.–28. ­dubna, uspořádala Komora tradiční setkání stavebních odborníků a ­akademiků – Ouverturu, v průběhu veletrhů pak velkou zahajovací konferenci, dva odborné semináře a – již tradičně – organizovala program a služby Stavebního poradenského centra.

Ing. Mojmír Nejezchleb, zástupce Správy železniční dopravní cesty, s.o., představil porovnání variant studie přestavby železničního uzlu Brno a napojení na budoucí vysokorychlostní tratě. Varianta odsunutého nádraží u řeky představuje investici asi 20 mld. Kč. Varianta ponechaného nádraží v centru města by stála zhruba dvojnásobek. V každém případě je třeba do údržby stávajícího brněnského nádraží investovat 2 mld. Kč. (foto: Soňa Rafajová)

Ouvertura

Stavební veletrhy byly neoficiálně zahájeny v předvečer prvního dne již 18. slavnostní Ouverturou uspořádanou v sídle Rektorátu VUT v Brně za účasti hostů ze Slovenska, Polska a Rakouska. Účastníci vyslechli mimo jiné přednášku Ing. arch. Jaroslava Dokoupila ze společnosti Arch.Design, s.r.o., na téma úkoly a úskalí územního plánování. „Na kvalitním územním plánování je závislá příprava a realizace významných infrastrukturních staveb, staveb pro bydlení, veřejné i komerční vybavenosti, sportu a rekreace. Územní plánování významně ovlivňuje kvalitu a efektivitu investiční výstavby a jejím prostřednictvím má přímý dopad na ekonomiku a udržitelný rozvoj naší země. Přesto dlouhodobě zápasíme s kvalitou územních plánů, které velmi ovlivňuje stav a vývoj společnosti, veřejného života a politiky. Územní plánování stavebnímu rozvoji často nejenom nepomáhá, ale spíše jej brzdí.“

Anketa stavba století

Během slavnostního večera byla spuštěna anketa České a slovenské stavby století (portál www.stavbystoleti.cz), která si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let.

Inženýrský den 2018 = vysokorychlostní železnice

Ve spolupráci s ČSSI a společností Veletrhy Brno, a.s., uspořádala Komora zahajovací konferenci veletrhů – Inženýrský den 2018. Jeho tématem byla Rychlá železniční spojení v ČR (viz str. 22). Přednášející z Ministerstva dopravy ČR, SŽDC a Fakulty stavební VUT v Brně se věnovali koncepční přípravě výstavby nových železničních tratí na území ČR, přípravě systému rychlých spojení, ale i aktuálnímu tématu železničního uzlu Brno – studii proveditelnosti jeho dvou variant. Zahraniční přednášející Mike Flügel z Deutsche Bahn seznámil posluchače s projektem a výstavbou tratí systému rychlých spojení ve Spolkové republice Německo. Konferencí provázel prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda ČKAIT.

BIM – Role projektantů a výrobců

První z odborných seminářů se zabýval aktuálním tématem BIM – Role projektantů a výrobců. Přednášející informovali o zřízení České agentury pro standardizaci a její roli při implementaci BIM ve veřejné správě, podpoře BIM na úrovni spolupráce evropských inženýrských komor, o standardizaci negrafických údajů ve 3D modelu jako nutném předpokladu efektivního používání metody BIM při navrhování a provádění staveb, o cloudovém řešení produktových informací BIM.

Posuzování stavebních výrobků

Druhý seminář se věnoval posuzování stavebních výrobků v harmonizované oblasti, tj. posuzování podle evropského nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích, možnostem opětovného použití stavebních výrobků z dekonstruovaných staveb, environmentálním prohlášením o výrobcích. Bruselská administrativa připravuje právní a normativní rámec pro sedmý základní požadavek na stavby – udržitelné využívání přírodních zdrojů podle nařízení č. 305/2011. V souvislosti s naplněním sedmého základního požadavku lze očekávat i standardizaci požadavků a podmínek pro tzv. celoživotní cyklus stavby.

V průběhu celého veletrhu poskytovali nezávislí odborníci z vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších institucí návštěvníkům veletrhů odborné konzultace v rámci tradičního Stavebního poradenského centra. Letošní poradenství bylo rozšířeno o informace o úvěrových programech Státního fondu rozvoje bydlení, který nabízí úvěry zaměřené na širokou škálu zájemců – mladé rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením apod.

Prezentace z konference a seminářů jsou uloženy v systému ­PROFESIS – Studijní materiály. Přístup je umožněn přihlášeným uživatelům.