Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Dodržování stavebního práva

Dodržování stavebního práva

Je všeobecně známo, že v Komoře fungují profesní aktivy zabývající se specifickými otázkami příslušných autorizovaných oborů a profesí. Aktiv statika se už od svého vzniku zabývá především kvalitou navrhování, schvalování, provádění a údržby nosných konstrukcí staveb. Vyplývá to z problémů, které v procesu přípravy a realizace staveb vznikají a vždy vznikat budou. V závislosti na fázi prací vede odhalení těchto problémů k různým důsledkům, jako například ke konstrukčním změnám, prodlužování výstavby, zdražení stavby, nebo jejich kombinaci. Pokud však tyto problémy nejsou odhaleny a vyřešeny před dokončením stavby, mohou vyvolávat závažné problémy při provozu, vést k poruchám a v extrémním případě až k haváriím stavebních konstrukcí. Při ohlédnutí zpět za 25 lety existence Komory je zřejmé, že se situace v oboru postupně zhoršuje.

Důvody stávajícího stavu jsou v poslední době nejen v odborných kruzích široce diskutovány a v extrémních případech i medializovány. Pohled Aktivu statika na tuto problematiku je uveden ve stanovisku, které je uveřejněno v letošním prvním čísle časopisu Z+i. Pomiňme nyní „podružné“ důvody technické a ekonomické povahy, a zaměřme se na důvod nejzásadnější. Společným jmenovatelem závažných poruch a havárií v posledních letech je nedodržování platných právních předpisů. Naše stavební právo je bohužel velmi komplikované, to však jeho časté fatální nedodržování v žádném případě neomlouvá. Bohužel se to týká i naší Komory. Zavírání očí nad tímto stavem znamená souhlas se snižováním odborných požadavků a ve svém konečném důsledku může vést až k naprosté postradatelnosti Komory.

Proto je nutné důsledně vyžadovat, a v mezích platných právních předpisů vynucovat dodržování požadavků stavebního práva po celou dobu životnosti stavby, tj. požadavků na přípravu, realizaci a údržbu staveb, a to jak ze strany AO, tak ze strany státní správy. V rámci těchto požadavků je rovněž nutné rozlišovat způsobilost podle jednotlivých oborů autorizace. Když návrh rozvodu plynu nedělá plynař, směřuje to k průšvihu. Obdobně to platí i u všech dalších oborů a profesí. Statika mezi nimi rozhodně není na posledním místě.

Co chceme? Text do usnesení: Shromáždění delegátů ukládá představenstvu urychleně řešit problematiku dodržování stavebního práva a bezpečnosti staveb v ČR včetně upřesnění odpovědnosti a způsobilosti podle oborů autorizace.

Způsob vypořádání:

Shromáždění delegátů ČKAIT tento návrh usnesení nepřijalo. V následné diskusi zaznělo, že takové kompetence Představenstvo ČKAIT nemá. Představenstvo ČKAIT se aktivně podílí na tvorbě zákonů, na vzdělávání autorizovaných osob a snaží se zvýšit prestiž profese inženýrů a techniků.

V souladu s Usnesením Shromáždění delegátů ČKAIT jsou v časopise Z+i uveřejněny diskusní příspěvky, které byly předneseny na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018 a byly následně předány v písemné formě k uveřejnění.