Ing. Miroslav Loutocký – 90 let

V červnu 2018 oslavil své narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Ing. Loutocký patří ke generaci, která měla možnost zažít atmosféru první republiky. Jeho uvažování i způsob práce se vždy projevovaly a projevují širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních. Je mu vlastní systematičnost, preciznost, důslednost, smysl pro humor, ale především umění uvažovat o věcech v souvislostech a nadhled.

Specializací je autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a technologická zařízení staveb. Vystudoval reálné gymnázium a v letech 1947 až 1952 byl posluchačem Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně, oboru inženýrské stavitelství, vodohospodářské stavby.

Svou profesi měl možnost uplatnit nejen v rodné zemi, ale i v zahraničí – pracoval v Německu, kde přispěl k modernizaci továrny na zpracování oceli, i v severní Africe, kde měl na starosti vodohospodářské soustavy průmyslových podniků, či v Mongolsku. V této asijské zemi, kde se vyskytuje věčně zmrzlá půda typu permafrost, měl na starosti těžbu a úpravu rud a se svými spolupracovníky řešil například problematiku malých vodních nádrží i vrtaných studní.

Působil ve Vojenském projektovém ústavu, Rudném projektu v Brně, ve firmě Integro Praha a švýcarské společnosti Umwelttechnik A.G. Buchs a poté ve vlastní konzultační a projektové firmě. Na Slovensku i na severní Moravě vypracoval návrhy pro průmyslové závody zahrnující zásobování vodou, nakládání s vodami při výrobě a s tím související čištění odpadních vod. Zaměřil se i na ražby vodohospodářských štol či sanace při haváriích na vodohospodářských systémech.

Ing. Loutocký vždy dbal o veřejný zájem, proto byl také zastupitelem statutárního města Brna. Patří k zakládajícím členům Komory, a to s číslem autorizace 0000022. Záslužnou práci týkající se nejen autorizací, autorizačních zkoušek, organizací odborných exkurzí, akcí i setkávání vykonával především jako tajemník kanceláře Komory v Brně, která má regionální působnost. Byl rovněž v těsném kontaktu se členy zahraničních stavebních komor a jako člen Představenstva ČKAIT měl možnost profilovat činnost Komory v letech 1997 až 2005.

Zasloužil se také o obnovení činnosti pobočky Českého svazu stavebních inženýrů v Jihomoravském kraji, která svou tradicí patří k nejstarším spolkům v Evropě (v roce 2015 svaz oslavil 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů v království Českém).

Časopis Z+i ČKAIT, který zachycuje směřování a profilování ČKAIT v čase, vedl v letech 2007 (jeho první číslo mělo 25 850 výtisků) až 2016. Velmi cílevědomě vybrousil i podobu publikace Inženýrská komora, která je každoročním výběrem toho nejlepšího z oborů stavitelství a která je v současnosti v rukou stejně systematických pokračovatelů.

V rámci svého obecného rozhledu se zajímá o divadlo i operu a je aktivním fotografem.

Ing. Miroslavu Loutockému tímto blahopřejeme a přejeme mu dobro, zdraví i radost.