Pražská ČKAIT s rušením požadavků na proslunění nesouhlasí

Požadavky na proslunění v Evropě
Požadavky na proslunění v Evropě

Požadavky na proslunění bytů existují v těchto státech: Velká Británie, Švédsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Nizozemsko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Itálie

Stanovisko ČKAIT ke změně požadavku na proslunění bytů a nebytových prostor, které navrhla Rada hl. m. Prahy v usnesení č. 800 ze 17. dubna 2018.

Požadavek na proslunění bytů vyplývá ze základních požadavků na stavby, které stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 156 s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Navržená úprava § 45 nařízení 10/2016 Sb. hl. m. Prahy závažným způsobem mění a snižuje hygienické požadavky nastavené platnými předpisy. Požadavek na osvětlení nenahrazuje požadavek na proslunění.

Navržená úprava v zásadě umožní, aby docházelo ke znehodnocení současných existujících bytů, které jsou osluněny, tím, že v jejich blízkosti budou navrhovány novostavby.

Navrhovatel argumentuje zjevně z části nepravdivým vyjádřením prof. Ing. arch. Michala Kohouta, kde uvádí, že požadavek na proslunění bytů nalezneme výhradně v předpisech postkomunistických zemí, nikoliv v předpisech vyspělé Evropy. Ve skutečnosti požadavky na proslunění bytů existují v těchto státech: Velká Británie, Švédsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Nizozemsko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Itálie.

Je obecně známo, že se staví prostory pro bydlení neosluněné, často nesplňující ani další obvyklé požadavky, většinou označované jako ateliéry či studia. Je to technicky možné, ale nejedná se o byty, od kterých se očekává jistá kvalita. Odstraněním požadavků na proslunění bytů se omezuje jeden ze základních požadavků soukromého práva na ochranu zdraví člověka.

Odstraněním požadavku na proslunění dojde k matení spotřebitelů, kteří nebudou vědět, zda kupují byty v obvyklé kvalitě či v kvalitě snížené (neosluněné).

Požadavek na odstranění proslunění jde i proti obecnému trendu narůstající certifikace udržitelných a k životnímu prostředí šetrných budov (LEED, BREEAM …) a certifikátů kvality vnitřního prostředí (WELL), které množství a přísun slunečního světla pozitivně hodnotí, za což investoři vynakládají nemalé peníze.

Cílem navržené úpravy z hlediska proslunění, jak ji schválila Rada hl. m. Prahy, je celkové snížení kvality bytů i nebytových prostor na úkor potřeb obyvatel.

K zavedení požadavku na technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot

Z technického hlediska zcela chybí v nařízení požadavky na čerpací stanice pohonných hmot klasických, a to i přes opakované požadavky při přípravě předpisu. Je nelogické uvádět požadavky pouze na některé čerpací stanice pohonných hmot, až když je doporučí Evropský parlament a Rada svojí směrnicí.