Právo

 • Osvobozující rozsudek pro inženýry obžalované z pádu Trojské lávky

  Zásadní zprošťující rozsudek v kauze pádu Trojské lávky v prosinci 2017 vynesl 8. března 2022 Obvodní soud pro Prahu 7. Stanuli před ním dva inženýři spojení s tímto stavebním dílem: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jenž lávku na začátku 80. let vyprojektoval, a Ing. Antonín Semecký, který byl z pozice bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) spoluzodpovědný za její údržbu. Verdikt zatím není pravomocný, státní zástupce Mgr. Šimon Vavrečka, který pro oba stavební inženýry žádal podmíněné tresty, si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

 • Zpráva Stavovského soudu ČKAIT

  V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily celkem 27 návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25× bylo uloženo disciplinární opatření, 1× bylo řízení odročeno a 1× zastaveno. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby.

 • Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

  Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek
 • Připomínky ČKAIT k Metropolitnímu plánu jsou zcela zásadní

  Toto není počítačová hra Minecraft, ale Metropolitní plán hlavního města. Tvůrci rozdělili Prahu na pravidelné čtverce o ploše jeden hektar, které sice neodpovídají charakteru místa, ale přesto určují výškovou hladinu. Toto je ale jen jedna z deseti tisíců zásadních výhrad k nedostatkům Metropolitního plánu.

 • Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování

  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v září 2018 již 3. verzi Metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které jsou upraveny v § 96b novelizovaného stavebního zákona. Tento nový materiál vychází z podkladů zpracovaných JUDr. Janem Marečkem, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a Ing. Tomášem Sklenářem. Nový metodický pokyn z 31. srpna 2018 nahrazuje dřívější materiály Závazná stanoviska orgánů územ
 • Významné stavby v územním plánu

  V červnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické sdělení, které má v územním plánování sjednotit používání pojmů architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Tyto stavby se nesmí stanovovat plošně. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb nelze aplikovat plošně bez uvedení, kterých staveb se týká. Pokud by tomu tak bylo, vymezení by se vztahovalo i např. na stavby pozemních komunikací, elektrického vedení, kůlen
 • Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání. Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 • Novela stavebního zákona na třetím místě v anketě Zákon roku 2017

  Devátý ročník online ankety Zákon roku vyhrál nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET), na druhém místě se umístil zákon o platebním styku implementující evropskou směrnici o platebních službách (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona, jejímž autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zkracuje a ztransparentňuje územn
 • Autorizace pro stavby retenčních nádrží

  Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh retenčních nádrží
 • Metodický návod pro nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem

  Metodický návod zveřejněný v lednu letošního roku Ministerstvem životního prostředí je příručkou pro veřejnou správu i pro osoby vykonávající činnosti při přípravě a provedení stavby. Stanovuje, jakým způsobem se dá v rámci výstavby a odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulace s odpady z azbestu. Vláda ČR 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 (POH ČR). Rovněž schválila naříz
 • Elektronický stavební deník

  Elektronický stavební deník chce zachovat stávající osvědčenou praxi vedení stavebního deníku, a přitom čerpat z výhod moderních technologií. Je však otázkou, jak se na používání elektronického stavebního deníku dívá současný právní systém. Přinášíme názor Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Technický dozor na víceoborových stavbách

  Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. června 2018 schválilo k dotazům týkajících se počtu požadovaných technických dozorů stavebníka na víceoborových stavbách následující stanovisko: U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda 1. se jedná o soubor staveb, kterými se rozumí vzájemně související stavby
 • ČKAIT: Německá praxe honorářových řádů je následováníhodná

  Přestože Evropská komise vidí v minimálních a maximálních poplatcích ohrožení svobody konkurence a nebere v potaz ani názory Evropské rady architektů (ACE), že minimální sazby HOAI nepředstavují ve skutečnosti žádnou překážku na trhu ani pro architekty a inženýry ze zahraničí, lze ze strany ČKAIT konstatovat, že svoboda usazování v souvislosti s HOAI není narušena. Inženýrům a architektům z jiných členských států EU není zamezen přístup na
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Stanovení minimálních cen je těžce obhajitelným opatřením

  MPO ČR je oproti MMR ČR přesvědčeno, že by se k předběžné otázce neměla Česká republika vyjadřovat. MPO se jako gestor předběžné otázky ve věci C-137/18 Hapeg Dresden a směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu kloní k restriktivnímu výkladu čl. 15 odst. 3 směrnice, tj. že pouze skutečně odůvodněná a přiměřená opatření jsou v souladu s tímto článkem a jsou tedy přípustná. Stanovení minimálních cen, které je v předmětném ř
 • Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Stanovení minimálních cen odpovídá požadavkům práva EU

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je toho názoru, že by se měla ČR k předběžné otázce (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden) vyjádřit. MMR může prohlášení vydat, neboť se týká vnitrostátní úpravy odměn pro architekty a inženýry, které má v gesci. V souvislosti s touto problematikou požádalo MMR o stanovisko profesní organizace, jichž se téma týká – ČKAIT a ČKA. V návrhu reakce MMR uvádí, že se k problematice vyjadřuje, neboť se otázka týká ú
 • Německé honorářové řády stojí před Soudním dvorem EU

  Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo.

 • Informace Legislativní komise ČKAIT k územnímu plánování

  Problematiku výhradního postavení autorizovaných architektů při zpracování územních plánů sleduje ČKAIT dlouhodobě. V poslední novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 29. ledna 2018, se na základě zásadní připomínky ČKAIT v mezirezortním připomínkovacím řízení upravilo také znění písmene f) v části I odst. 2 přílohy 7
 • Práce s řetězovou pilou na staveništi

  Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“) stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi. Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro bezpečnost
 • Nové normy kvality a environmentu

  Stručná informace pro autorizované osoby ČKAIT o tom, co je v oblasti kvality a environmentu nového. Detailnější informace lze nalézt v metodické pomůcce PS 7.1 DVD PROFESIS 2016 – Systémy integrovaného managementu. Mnohé podnikatelské subjekty mají zavedeny a pravidelně ověřovány systémy pro řízení kvality svých produktů a služeb a také pro ochranu životního prostředí při výkonu svých výrobních a dodavatelských činností. Autorizované osoby se
 • Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

  Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.

 • Koncept větrání není právním předpisem

  Hospodářská komora připravila pomůcku mapující problematiku větrání budov pro pobyt osob. Citace z Konceptu větrání: Tento dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní př
 • Postavit bezpečné lešení neumí každý

  Českomoravská komora lešenářů usiluje o právní vyjasnění požadavků na odbornou způsobilost osob pracujících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na duben 2018. Bez lešení se zpravidla neobejde žádná stavba, proto je potřeba jeho návrhu, montáži, používání, demontáži a údržbě věnovat náležitou pozornost. Lešení většinou dodává a 
 • Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i ­dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba

  Odbor stavebního řádu MMR vyjádřil na základě žádosti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka nesouhlas s článkem Mgr. ­Pavelkové, týkající se dokumentace pro provádění stavby. Mgr. Pavelková vyslovuje názor, že pokud stavební úřad neuloží zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tuto dokumentaci zpracovat kdok
 • Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci?

  Uvádíme zde sporný názor odborného nakladatelství Verlag Dashöfer, které tvrdí, že v případě, kdy povinnost zpracovat dokumentaci pro provádění stavby neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala AO ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona. V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých stupních podrobnosti a s r
 • Výrobci požárních zařízení již nemají monopol

  Vyhláška o požární prevenci jde proti monopolu některých výrobců. Nově již neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu. Žádost ČKAIT o vysvětlení § 7 odst. 4 novelizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění č. 221/2014 Sb.: Podle názoru některých autorizovaných osob vypuštěn
 • Vláda ČR se nepřipojí k prosazení závazných honorářových řádů

  V souvislosti s probíhající žalobou u Soudního dvora Evropské unie proti honorářovému řádu německých inženýrů se obě profesní komory ČKAIT i ČKA v červenci 2017 obrátily na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a požádaly ho o podporu Spolkové republiky Německo ve věci honorářového řádu za služby architektů a inženýrů (HOAI). Podpora závaznosti HOAI a jeho použití v Evropské unii bude drobným, ale potřebným krokem ke zlepšení celkové sit
 • ČKAIT je již druhým rokem oficiálním připomínkovým místem

  Od roku 2015 má ČKAIT statut oficiálního připomínkového místa v meziresortním připomínkovacím řízení. Hlavním úkolem Legislativní rady ČKAIT (LK) byla i v roce 2016 příprava podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa řadových členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.

 • Nový atomový zákon zpřísňuje požadavky na budovy

  Technická komise ČKAIT upozorňuje, že nový atomový zákon se zásadním způsobem týká i činnosti autorizovaných osob. Zpřísňuje požadavky na ochranu budov před radonem. Nedodržení požadavků je správním deliktem, za nějž je možné nové uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč.