Postavit bezpečné lešení neumí každý

Podobné odstrašující příklady se bohužel objevují stále poměrně často. Jsou jasným důkazem nedostatečné kvalifikace pracovníků na všech úrovních.
Podobné odstrašující příklady se bohužel objevují stále poměrně často. Jsou jasným důkazem nedostatečné kvalifikace pracovníků na všech úrovních.

Českomoravská komora lešenářů usiluje o právní vyjasnění požadavků na odbornou způsobilost osob pracujících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na duben 2018.

Bez lešení se zpravidla neobejde žádná stavba, proto je potřeba jeho návrhu, montáži, používání, demontáži a údržbě věnovat náležitou pozornost. Lešení většinou dodává a montuje specializovaná odborná firma a předává jej dalšímu subjektu, který ho dále v rámci stavby využívá, nezřídka za současného provozu veřejnosti. Je zřejmé, že taková konstrukce musí splňovat obecné požadavky na únosnost a stabilitu, nelze zanedbat ani bezpečnost pracovníků a dalších osob vyskytujících se v oblasti stavby. Technické požadavky jsou dostatečně pokryty evropskými i národními normami, které jsou průběžně novelizovány. Větší obtíže nastávají v oblasti kvalifikace osob pracujících s lešením.

Českomoravská komora lešenářů, z.s. (ČMKL) proto po deseti letech své existence přichází se zásadní novinkou: stala se první autorizovanou osobou pro zkoušky profesních kvalifikací projektant lešení a instruktor lešenářské techniky. ČMKL sdružuje téměř 80 právnických či fyzických osob, které mají vztah k oboru dočasných stavebních konstrukcí (DSK), zejména lešení.

Jaké jsou požadavky na kvalifikaci osob pracujících s lešením?

V současné době platí pro lešení nařízení vlády č. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V jeho příloze se v části VII, která je věnována dočasným stavebním konstrukcím, mluví o odborně způsobilých osobách, přičemž žádný předpis neudává, jakým způsobem se tato způsobilost získává a ověřuje. Zaměstnavatel, který potřebuje vyškolit lešenáře, provést odbornou prohlídku lešení apod., může v zásadě touto činností pověřit kohokoliv, koho za odborně způsobilého považuje, nebo kdo se za takového prohlásí. Případné problémy, způsobené nedostatečnými znalostmi takového „odborníka“, pak řeší orgány dozoru nad bezpečností práce nebo také policie a soud.

V České republice přesto existuje dlouhá tradice vzdělávání instruktorů lešenářské techniky a následně i lešenářů. Školení a potřebnou odbornost zajišťoval původně Ústav pro vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, následně společnost Gradua-CEGOS, s.r.o., a od roku 2010 ČMKL. Absolventi kurzů, instruktoři lešenářské techniky, resp. odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce, získají odborné znalosti, jsou z nich přezkoušeni a obdrží příslušné osvědčení. Problémem je, že rozsah takového vzdělání není nikde oficiálně stanoven a následně není taková odbornost ani povinně vyžadována.

ČMKL našla řešení v zákoně č. 179/2006 Sb.

Tento stav není dobrý a Českomoravská komora lešenářů se od svého vzniku snažila jej zlepšit. Byly zvoleny dvě cesty. První směřovala k mezinárodní spolupráci a převzetí pravidel pro vzdělávání a kvalifikaci, která by byla společná pro více zemí Evropské unie.

Českomoravská komora lešenářů se spolupodílela na založení Evropské unie lešenářských organizací, přičemž jedním z očekávaných cílů bylo sjednocení požadavků na kvalifikaci lešenářů a odborně způsobilých osob v EU. Evropské organizace se k tomuto záměru hlásí, nicméně praktické řešení se zdá být ještě daleko. Jednotlivé státy mají své vlastní, národní postupy, kterými prokazují odbornou způsobilost pro činnosti související s dočasnými stavebními konstrukcemi, a změny v zavedených postupech by jim přinesly i řadu problémů.

ČMKL proto hledala jinou cestu, jak vyřešit potřebu právní úpravy pro získání odborné způsobilosti. Našla ji v zákoně č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na základě tohoto zákona průběžně vzniká Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací (NSK). Tvorba kvalifikací je soustředěna v tzv. sektorových radách, rozdělených podle oblasti působnosti. Bližší informace lze nalézt například na webových stránkách http://nsp.czwww.narodnikvalifikace.cz.

Profesní kvalifikace v oblasti lešení

V rámci Národní soustavy kvalifikací byly vytvořeny profesní kvalifikace pro osoby, jejichž odbornost souvisí s lešením. Vznikly tak následující kvalifikace:

  • Projektant lešení, jehož odbornost mu umožní podílet se na navrhování složitých konstrukcí u prostorově komplikovaných objektů, lešení se složitým založením, extrémní výškou nebo složitých vysunutých a zavěšených lešení. Možná je i jeho účast na vývoji nových typů lešení, podíl na navrhování doplňkových dílců pro existující lešeňové systémy, apod.
  • Instruktor lešenářské techniky, což je pracovník s průřezovými znalostmi z oblasti dočasných stavebních konstrukcí, který může plnit úkoly v kanceláři, ale v případě potřeby i na stavbě. Jeho znalosti mu umožní školit další osoby. Uvedená odbornost se dobře uplatní i u prodejců lešení, kteří by měli poskytovat kvalifikované informace pro všechna lešení, která nabízejí k prodeji nebo k pronájmu.
  • Lešenář-šéfmontér, jehož kvalifikace se částečně překrývá s kvalifikací instruktora lešenářské techniky a v některých povinnostech se mohou vzájemně zastupovat. Na rozdíl od instruktora ale zkoušky šéfmontéra zahrnují také praktickou část, kdy musí před zkušební komisí připravit a řídit montáž sestavy lešení. Důraz bude kladen i na reálné zajištění bezpečnosti práce ve výšce v průběhu montáže, což je v současnosti bolavým místem na většině staveb.
  • Lešenář-montážník, pro nějž nejsou nároky nastaveny nijak extrémně a odpovídají činnostem, které by měl reálně provádět. Vedle základních znalostí z oblasti prací ve výškách a lešeňových konstrukcí musí v rámci zkoušky prakticky předvést montáž několika typů lešení. Pracovník s touto kvalifikací by měl být zárukou kvalitního a bezpečného provedení potřebných lešenářských prací.

ČMKL je první autorizovanou osobou pro zkoušky profesních kvalifikací pro lešenáře

První dvě kvalifikace, tedy projektant lešení a instruktor lešenářské techniky, už prošly celým schvalovacím procesem, další dvě ještě čekají na definitivní schválení. ČMKL mezitím prošla dlouhým řízením pro udělení autorizace pro ověřování odborné způsobilosti pro již schválené výše uvedené kvalifikace. V září 2016 zástupci MPSV konstatovali, že komora splnila všechny požadavky a udělili jí autorizaci a pravomoc k pořádání ověřovacích zkoušek. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na 26., resp. 5. dubna příštího roku. Zkouškám vždy předchází přípravný kurz, který je koncipován zcela v souladu s hodnotícím standardem zveřejněným na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Je ovšem nutno připomenout, že ačkoliv jsou dnes již první dvě kvalifikace zařazeny do soustavy NSK a ČMKL získala oprávnění pro zkoušky uchazečů, celý proces nabude skutečného významu až v okamžiku, kdy dojde ke změně nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a požadavky na odbornost pracovníků se přesně specifikují. Členové ČMKL jsou si tohoto faktu dobře vědomi a komora již podniká konkrétní kroky pro novelizaci nařízení ve výše zmíněném smyslu.

Závěrem

ČMKL dlouhodobě usiluje o vyjasnění termínu odborně způsobilá osoba zmiňovaného v nařízení vlády č. 362/2005 o práci ve výškách, které je pro lešenáře určující. Podařilo se jí učinit zásadní kroky v jasném definování požadavků pro čtyři lešenářské profesní kvalifikace vycházející z právních předpisů, dále obdržela autorizaci pro ověřování odbornosti u prvních dvou kvalifikací a připravila kurzy a zkoušky pro uchazeče o jejich získání. ČMKL bude i nadále svou činností směřovat ke zvyšování odborné úrovně pracovníků v oblasti dočasných stavebních konstrukcí.

Nástavbový kurz pro uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace
Instruktor lešenářské techniky: 19.–23. 3. 2018
Projektant lešení: 9.–13. 4. 2018
Zkouška profesní kvalifikace
Instruktor lešenářské techniky: 5. 4. 2018
Projektant lešení: 26. 4. 2018
Více informací: http://www.komoralesenaru.cz