Od října 2017 platí nové technické specifikace pro dobíjecí stanice

Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – specifikace pro dobíjecí stanice – byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 26. září 2017, účinnost novely vyhlášky byla stanovena na patnáctý den po jejím vyhlášení.

Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. zahrnuje nově vložené ustanovení § 48a, jímž je implementována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, kterou jsou stanoveny technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot tak, jak jsou uvedeny v příslušných evropských normách.

V sedmi odstavcích paragrafu jsou stanoveny technické požadavky na běžné dobíjecí stanice a vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý a stejnosměrný proud pro elektrická vozidla a požadavky na vodíkové plnicí stanice a plnicí stanice CNG pro motorová vozidla. Konkrétní technické podrobnosti jsou ponechány na českých technických normách, které jsou řešeny formou odkazu na „normovou hodnotu“. Odkazy na konkrétní české technické normy jsou uvedeny v poznámkách pod čarou.

Pojem „normová hodnota“ je definován v § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb. jako konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/ EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva vyplynula povinnost provést transpozici části směrnice v oblasti technické specifikace pro dobíjecí stanice, vodíkové plnicí stanice a plnicí stanice se zemním plynem do prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, tj. do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Ve směrnici je uloženo členským státům zajistit, aby plnicí a dobíjecí stanice zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly požadavky čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 9, tj. aby běžné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla splňovaly alespoň technické specifikace stanovené v bodě 1.1 přílohy II, aby vysoce výkonné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 1.2 přílohy II, aby veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 2.1, 2.3 a 2.4 přílohy II a aby CNG plnicí stanice pro motorová vozidla splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 3.3 přílohy II. Konkrétní technické požadavky jsou ve směrnici ponechány na normách EN 62196-2, EN 62196-3, ISO 17268 a ISO 14469 v části I a II, které jsou přijaty jako české technické normy v anglické verzi. Výjimkou je norma uvedená ve směrnici ISO/TS 20100, která je již zrušena a nahrazena normou ČSN P ISO/TS 19880.