Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb.

Od 1. ledna 2018 se mění § 152 odst. 4 stavebního zákona následovně:

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.) Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Důvodová zpráva MMR k předmětné změně

Nově se upravují kvalifikační požadavky na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Jedná se o upřesnění a doplnění působení technického dozoru stavebníka za účelem prohloubení a zefektivnění kontrolní činnosti v průběhu provádění stavby s cílem zvýšit kvalitu provádění staveb.

Stanovisko Legislativní komise ČKAIT

Ze znění § 152 odst. 4 stavebního zákona vyplývá, že u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Fyzickými osobami oprávněnými provádět technický dozor stavebníka jsou podle § 2 odst. 1, § 12, § 17 písm. h), § 18 písm. j) a § 19 písm. e) autorizačního zákona autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik/stavitel. Autorizované osoby vykonávají vybrané i odborné činnosti v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena.

Rozsah a obsah této činnosti zákonodárce nestanovil. Pro případné použití doporučujeme členům ČKAIT materiál ČKAIT PROFESIS on-line v části MP 9.2 Technický dozor stavebníka.