Jak spočítat daně za rok 2017?

Ilustrace: Eliška Čermáková
Ilustrace: Eliška Čermáková

Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor.

Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor. Článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat, a na připravované změny pro rok 2018.

Je čerstvě po parlamentních volbách, jsou jasné výsledky, politické strany začínají jednat o budoucí podobě vlády. Zákony, které zatím nebyly schváleny, nejspíše do konce roku 2017 schváleny ani nebudou. K novelizacím daňových předpisů však došlo ještě před volbami. Pro rok 2018 jsou naplánovány nové povinnosti, které vyplývají z již dříve schválených předpisů, např. další fáze zavedení elektronické evidence tržeb.

Rozsáhlé novely daňových zákonů nás v současné době nečekají, větší změny lze očekávat až pro rok 2019 nebo 2020, přece jen však najdeme dostatek věcí, které budou nové. Přibudou také některé nové povinnosti, například již uvedená elektronická evidence tržeb.

Daň z příjmů – informace o změnách pro rok 2017

Koncem roku 2016 byla schvalována novela zákona, Poslanecká sněmovna PČR zákon bohužel do 31. prosince 2016 neschválila. Ke konečnému schválení došlo až 4. dubna 2017. Vzhledem k tomu, že součástí novely byly také změny zákona o DPH, vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů (č. 170/2017 Sb.) až 16. června 2017. Účinnost byla stanovena patnáct dnů po vyhlášení, tedy 1. července 2017. Jak popíšu v dalších odstavcích, některé novinky jsou účinné již v letošním roce, jiné nabudou účinnosti až v roce 2018.

Autorizované osoby mohou vykonávat svou činnost různými způsoby: jako zaměstnanci, fyzické osoby podnikající na základě živnosti, fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon) a právnické osoby. Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé skutečnosti, které je nutné zohlednit při sestavení daňového přiznání.

Autorizované osoby – zaměstnanci

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, zařizuje za ně veškeré daňové náležitosti zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. V této oblasti chci upozornit na následující skutečnosti (pro rok 2017 nedochází v této oblasti k žádné změně):

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je navýšena o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na zdravotní pojištění. Tímto matematickým výpočtem tedy u zaměstnanců dochází ke zvýšení sazby daně (ze zákonných 15 %).
 • V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění, jedná se o různé vstupenky na sportovní zápasy, rekreace, kulturu apod.;
  – vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel;
  – pokud tedy zaměstnanec dostane například příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.
 • Možnost poskytování stravenek.
 • Vyplácení cestovních náhrad apod.

Pokud má zaměstnanec v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy vyšší než 6000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání, a tím je kromě jiného posunut termín pro podání daňového přiznání na 1. červenec.

Již od roku 2014 je stanoven limit ve výši 10 000 Kč pro uplatnění konečné srážkové daně u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu, na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku. Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na tzv. solidární zvýšení daně, kdy v určitých případech musí i zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání, podat daňové přiznání k dani z příjmů. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

V následujícím období v roce 2018 by podmínky zdanění zaměstnanců včetně odvodu daně ze superhrubé mzdy měly zůstat stejné. Navíc je v této oblasti několik novinek, na které upozorním v dalším textu.

Autorizované osoby podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, mohou při evidenci svého podnikání postupovat třemi základními způsoby.

 • Vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví:
  – fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč.
 • Vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů:
  – v tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.
 • Použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (v roce 2017 a 2018 dochází v této oblasti ke změnám):
  – Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), mohou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
  – Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu, např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst.1 písm.b) autorizačního zákona, může použít výdajový paušál ve výši 60 % 
  – Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů – § 14 odst.1 písm.a) autorizačního zákona – může použít výdajový paušál ve výši 40 % 
  – Jakmile se tedy podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je důležité zjistit, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Pokud by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby výhodnější použití výdajů paušálních, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na 1. červenec.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů, není nutné sledovat žádné výdaje.

Již v minulých letech došlo v určitých případech k omezení využití výdajových paušálů a současně k omezení možnosti využití slevy na dani na manželku a děti. V roce 2017 dochází k dalším změnám.

Pro rok 2017 platí přechodné období, podle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní výdajové paušály podle starých podmínek, bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení u uplatňování slev na dani. Procentuální výše paušálů zůstává stejná, mění se jejich absolutní výše.

Podmínky podle starého znění zákona o daních z příjmů

První z omezení určuje maximální možnou výši výdajového paušálu, kterou je možné využít. Vztahuje se na použití výdajových paušálů ve výši 40 % a 30 %, kde je celková výše paušálu omezena na 800 000 Kč u paušálu ve výši 40 %, resp. 600 000 Kč u paušálu ve výši 30 % To znamená, že pokud mám např. příjmy z výkonu nezávislého povolání ve výši 3 mil. Kč, kde 40 % je 1,2 mil. Kč, mohu jako paušál uplatnit maximálně částku ve výši 800 000 Kč. Stejné omezení se vztahuje na použití výdajových paušálů ve výši 80 % a 60 %, kde je celková výše paušálu omezena na 1 600 000 Kč u paušálu ve výši 80 %, resp. 1 200 000 Kč u paušálu ve výši 60 % 

Druhé omezení je popsáno v § 35ca zákona o daních z příjmů a vztahuje se na všechny poplatníky využívající výdajové paušály. V zákoně je uvedeno:

 • Uplatní-li poplatník výdajové paušály u příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na manželku a nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Podmínky podle nového znění zákona o daních z příjmů

Nově bude možnost uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení.

Na druhé straně jsou sníženy maximální možné výše výdajového paušálu, které je možné využít. Vztahuje se na použití všech, kde je celková výše paušálu omezena na 400 000 Kč u paušálu ve výši 40 %, na 300 000 Kč u paušálu ve výši 30 %, na 800 000 Kč u paušálu ve výši 80 % a na 600 000 Kč u paušálu ve výši 60 % To znamená, že pokud mám např. příjmy z živnosti ve výši 3 mil. Kč, kde 60 % je 1,8 mil. Kč, můžu jako paušál uplatnit maximálně částku ve výši 600 000 Kč.

Jak už bylo řečeno výše, pro rok 2017 platí přechodné období a poplatník si může vybrat, který způsob použije.

Autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, musí podle zákona o účetnictví vést účetnictví.

Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů

V roce 2017 je také nutné prověřovat celkovou výši příjmů, a to z důvodu tzv. solidárního zvýšení daně. Jde o druhou sazbu daně, ze které musí odvádět daň osoby, jež splní podmínky uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů.

Pokud je součet základu daně ze závislé činnosti a z podnikání větší než 48násobek průměrné mzdy, je poplatník povinen zaplatit z tohoto nadlimitního příjmu daň ve výši 7 % Pro rok 2017 je hraniční hodnota, od které je nutné platit tuto zvýšenou daň, ve výši 1 355 136 Kč. Měsíčně jde o částku hrubé mzdy převyšující 112 928 Kč.

Současně pro tyto fyzické osoby platí, že si musí podat daňové přiznání, i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování. Tato podmínka podání přiznání platí pouze v případě, že fyzická osoba přesáhne roční hodnotu příjmu, tedy 1 355 136 Kč. Pokud je určitý měsíční příjem vyšší než 112 928 Kč a roční výše příjmu nepřesáhne uvedenou hodnotu, povinnost podání daňového přiznání nevzniká.

Další informace z oblasti daně z příjmů a novinky pro rok 2017

Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, kde jsou uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám zákona. Také je vhodné sledovat informace zveřejňované na stránkách Ministerstva financí a české daňové správy (www.financnisprava.cz).

Mezi nejvýznamnější změny v oblasti daně z příjmů v roce 2017 patří:

 • Zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě, celková roční sleva na dani na první dítě je 13 404 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. Novela zákona nabyla účinnosti až 1.­ ­července  2017, nicméně se zpětnou platností. Při podání daňového přiznání je tedy možné využít celou slevu a celá sleva bude uplatněna i zaměstnancům, kteří budou mít větší přeplatek na dani, protože sleva nemohla být na začátku roku uplatněna a zaměstnanci platili větší zálohy na daň.
 • Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, která byla účinná již v minulých letech. V roce 2017 dochází k jejímu navýšení, protože maximální výše slevy je vztahována k minimální mzdě, která je v roce 2017 ve výši 11 000 Kč.
 • Změny v uplatnění výdajových paušálů.
 • Od roku 2017 jsou zvýšeny limity u penzijního a životního pojištění. Limit pro osvobození od daně u zaměstnance u plateb zaměstnavatele se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Limit pro odpočet příspěvků fyzických osob od základu se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč.
 • Pokud provede jiná osoba než nájemce (např. podnájemce) stavební úpravy na nemovitosti, do roku 2016 nebylo možné tyto náklady odepisovat. Od roku 2017 je to již možné obdobně jako u nájemce.

Závěrem

K celé daňové problematice doporučuji sledovat informace Generálního finančního ředitelství na stránkách www.­financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.

Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.

Závěrem chci uvést jedno moje dlouhodobé přání z daňové oblasti, a tím je aspoň jeden rok bez mnohdy hektických změn v českých nejen daňových zákonech. Daňové zákony přinášejí neustálé dohady o tom, jakým způsobem správně a legálně zaplatit daně. Ze strany politiků zazněly v poslední době již několikrát sliby, že daňové zákony by se měly zjednodušit a že by již neměly probíhat rozsáhlé novelizace.

Protože však máme po volbách, kdy každá ze stran má své plány, a to včetně plánů daňových, myslím si, že nyní jsme ve fázi klidu před bouří. Současně Evropská unie přichází stále s novými směrnicemi a požadavky, které musí členské státy zahrnout do svých zákonů (např. tzv. Country by Country Reporting – jedná se o vyměňování informací o transakcích mezi velkými nadnárodními korporacemi). Necháme se tedy překvapit, co nám rok 2018 v tomto ohledu přinese.

Jak jsem však uváděl již v minulých článcích, změny neustále probíhají, novely jsou schvalovány a je tedy potřeba nové věci stále studovat. Doufám, že k tomu napomůže i můj článek.