Páté zasedání Představenstva ČKAIT

Podzimní zasedání Představenstva ČKAIT se konalo 14. září 2017 v Praze. Projednával se na něm mimo jiné pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 nebo stav průběžného hospodaření, přednesena byla také zpráva z pojišťovací komise. Aktuální počet AO k 12. září 2017 činí 30 819 a podaných žádostí o autorizaci bylo 452.

Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce a porovnání s rozpočtem

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. ­Motyčka předal písemné podklady o hospodaření ČKAIT k 31. červenci 2017. Stav průběžného hospodaření je následující:

  • příjmová část převážně sestávající z příjmů za členské příspěvky odpovídá 94 %.;
  • výdajová část v kapitolách limitované části rozpočtu je čerpána na úrovni 51 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., v roce 2017 je ziskové

Společně s ředitelkou IC ČKAIT Ing. Šárkou Janouškovou a ekonomickým mandatářem ČKAIT Ing. Motyčkou provedl místopředseda ČKAIT Ing. Mráz rozbor nákladů IC ČKAIT za rok 2016 na zakázkách časopis Stavebnictví a časopis Zprávy + informace (Z+i) ČKAIT. Výsledná cena obou časopisů je opodstatněná. Představenstvo rovněž rozhodlo o pokračování vydávání časopisu Energeticky soběstačné budovy, přestože jeho vydávání je pro IC ČKAIT z ekonomického pohledu ztrátové. Ekonomická komise připraví pro další jednání představenstva návrh na vhodné použití zisku vytvořeného IC ČKAIT.

Zpráva z pojišťovací komise

Ing. Pejchal informoval o jednání pojišťovací komise. Počet přihlášených členů ke zvýšenému skupinovému pojištění je 1456. Podmínky roku 2017 jsou splněny a téměř je splněna podmínka roku 2018. Škodní průběh včetně zvýšeného pojištění a individuálního připojištění je dobrý. Cena za jednoho člena u základního pojištění zůstává pro příští rok stejná. Pojišťovací makléř pro rok 2018 se nemění.

Představenstvo dále schválilo

  • Ing. Najdekra předsedou autorizační rady a Ing. Jaroslava Šafránka místopředsedou autorizační rady;
  • Ing. Jana Musila jako nového člena komise malého a středního podnikání;
  • záštity pro mezinárodní konferenci Centra pasivního domu 2018 a Týden Facility Managementu 2017;
  • přechod PROFESIS na off-line verzi, pro propagaci doporučuje vydat PROFESIS na USB flash disku;
  • organizaci soutěže o dostavbu budovy v Sokolské ulici zajistí společnost Deltaplan spol. s r.o.;
  • na návrh DR odebírá autorizaci Vítězslavu Janků, který předložil falešný diplom z FD ČVUT v Praze datovaný z roku 2003.

Různé

Ing. Křeček doporučuje opravit některé paragrafy vnitřních řádů ČKAIT a předložit je na Shromáždění delegátů ČKAIT.

Prof. Ing. Materna zpracoval požadavek ECEC – stanovisko k užívání norem.

Ing. Mráz informoval o pozvání na jednání o vysokorychlostních tratích.

Ing. Špalek informoval o jednání komise, která se věnuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, tvoří metodiku.

Ing. Hladík informoval o připomínkovacím procesu ČKAIT k návrhu novely vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Ing. Loukota informoval o VI. dopravní konferenci v Pardubicích s účastí přes 150 účastníků.

Ing. Hnízdil informoval o GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, které vstupuje v platnost už 25. května 2018 a přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU. Dále informoval o usnesení Policie České republiky o zahájení trestního stíhání dvou autorizovaných osob. Kancelář před jednáním o pozastavení jejich autorizace požádá oba trestně stíhané o vyjádření.

Ing. Klepáčková informovala o případu žaloby hostujících osob.