Jubileum: Pavel Stoulil slaví osmdesátiny

Ing. ­Pavel Stoulil

Inženýr ­Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury, a to zejména v oboru dopravních staveb. Po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD – Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělých a pozemních staveb, později ve funkci ředitele odboru drah. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce získal především z členství v mostním výboru Mezinárodní železniční unie a výboru znalců v oboru železničních mostů současného ERRI (Evropský výzkumný železniční úřad). Byl rovněž členem mezinárodních pracovních skupin pro tvorbu evropských norem. Jeho činnost se vždy vyznačovala vysokou odborností, konstruktivním přístupem a věcným jednáním.

V době svého působení na ministerstvu dopravy byl rovněž autorem koncepce rekonstrukcí železničních mostů v osmdesátých a devadesátých letech. Později se věnoval přípravě realizace modernizace tranzitních železničních koridorů. Byl hlavním zpracovatelem materiálů pro vládu ČR ke schválení postupné modernizace čtyř železničních koridorů. Plnil funkci gestora této náročné investice, která se dokončuje a jejíž celkový objem bude činit cca 200 mld. Kč. Podílel se rovněž na první etapě transformace ČD formou kompromisního zákona č. 77/2002 Sb., kterým byly ČD rozděleny podle směrnice EU na dva subjekty, a to ČD a.s. a SŽDC s.o. Svou úspěšnou činnost v oblasti železniční dopravy ukončil v roce 2003 ve funkci náměstka ministra dopravy ČR.

Během své bohaté odborné a organizační činnosti vždy spolupracoval s dopravními katedrami na fakultách ČVUT v Praze a Univerzity Pardubice. Po založení Fakulty dopravní ČVUT v Praze se stal jejím významným spolupracovníkem z technické praxe. Od devadesátých let byl členem Vědecké rady FD ČVUT v Praze a svými radami významně přispíval k tvorbě jejího studijního programu v oblasti dopravní infrastruktury. Zároveň se aktivně podílel na pedagogické činnosti a přípravě fakultních projektů týkajících se železniční dopravy. Je dlouholetým členem zkušební komise pro obhajoby diplomových a disertačních prací.

Za zásluhy o rozvoj Fakulty dopravní ČVUT v Praze v oblasti pedagogické a výzkumné v oboru železniční dopravy mu byla v roce 2007 udělena medaile prof. F. J. ­Gerstnera. V současné době se zabývá expertní, poradenskou a pedagogickou činností zaměřenou na výstavbu, modernizace a správu železničních staveb. Je místopředsedou Autorizační komise ČKAIT pro dopravní stavby a členem aktivu pro dopravní stavby. Současně aktivně působí v technologické platformě Interoperabilita železniční infrastruktury, kde jako odborný poradce usiluje o rozvoj železničního interoperabilního systému.

Přejeme jubilantovi pevné zdraví a další roky plodné práce.