Výrobci požárních zařízení již nemají monopol

Vyhláška o požární prevenci jde proti monopolu některých výrobců. Nově již neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu.

Žádost ČKAIT o vysvětlení § 7 odst. 4 novelizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění č. 221/2014 Sb.:

Podle názoru některých autorizovaných osob vypuštění slova „způsobem“ vzbuzuje dojem, že zákonodárce akceptuje dnes již jistě silný hlas proti monopolu výrobců vybraných požárních zařízení, kteří si v drtivé většině ponechávají možnost namontovaná zařízení revidovat u sebe tím, že odmítají proškolit jiné požárně způsobilé osoby. Vyhláška se nově už neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu. Takové kritérium je schopna naplnit odborně způsobilá osoba (jmenovaná MV ČR na základě osvědčení) obecně.

Stanovisko GŘ HZS souhlasí s názorem ČKAIT

S názorem autorizovaných osob lze souhlasit, ale s upřesněním. Kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení je oprávněn provádět pouze ten, kdo je odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany podle ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené činnosti může odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany provádět u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení.

Řešení stávající právní úpravy v uvedené věci lze nalézt na stránkách www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx, kde je uveden i rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138, který upřesňuje výklad a aplikaci výše uvedeného zejména na str. 7 a 8.