Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i ­dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba

Odbor stavebního řádu MMR vyjádřil na základě žádosti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka nesouhlas s článkem Mgr. ­Pavelkové, týkající se dokumentace pro provádění stavby.

Mgr. Pavelková vyslovuje názor, že pokud stavební úřad neuloží zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tuto dokumentaci zpracovat kdokoliv.

Ve zmíněném článku je však nepochybně myšlena projektová dokumentace ve smyslu § 158 odst. 2 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení je zpracování projektové dokumentace vybranou činností ve výstavbě, tedy činností, kterou může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k jejímu výkonu podle zvláštního předpisu. To je kogentní ustanovení stavebního zákona, které neumožňuje odchylný výklad. Stejně tak nejsou z tohoto ustanovení umožněny výjimky. Tato skutečnost je dána především tím, že se jedná o činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Platí tedy, že projektová dokumentace ve smyslu stavebního zákona je pouze taková dokumentace, která je zpracována příslušnou osobou a splňuje všechny podmínky, jež právní předpisy ukládají.

Názor Mgr. Pavelkové, který vyslovila ve svém článku, tak pokládám za mylný

Určité pochybnosti může vzbudit pojem dokumentace pro skutečné provedení stavby. Stavební zákon uvádí tento pojem ve stavebním zákoně dvakrát, pokaždé s jiným významem.

V § 121 stavebního zákona je dokumentace skutečného provedení stavby myšlena jako dokumentace, kterou stavebník předloží stavebnímu úřadu, pokud při provádění stavebního záměru došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení nebo oproti ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak musí provést úpravu projektové dokumentace, která potřebuje stejnou míru kvalifikace jako samotná projektová dokumentace. V tomto případě je její zpracování možné pouze oprávněnou osobou.

Dále se tento pojem objevuje v § 125 stavebního zákona. Stavební zákon v tomto případě hovoří o dokumentaci skutečného provedení stavby, nicméně svou podstatou se jedná o zcela jiný institut. V tomto případě jde o dokumentaci, kterou vlastník stavby pořizuje v situaci, kdy dokumentace stavby nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Jedná se o dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde v § 4 je uveden přímý odkaz na § 125 stavebního zákona. V tomto případě se jedná o činnost, kterou nemusí vykonat oprávněná, resp. autorizovaná osoba.