Z činnosti oblasti České Budějovice

Účastníci exkurze nad bezpečnostním šachtovým přelivem vodního díla Želivka-Švihov (foto: Jan Mašek)
Účastníci exkurze nad bezpečnostním šachtovým přelivem vodního díla Želivka-Švihov (foto: Jan Mašek)

Program celoživotního vzdělávání jsme ve třetím čtvrtletí 2017 zaměřili na předání informací našim členům přímo od poskytovatelů služeb a výrobců stavebních hmot. Cílem bylo ukázat časté vady staveb a chyby při projektování.

Seminář, jenž proběhl 11. září 2017, se věnoval otázce přístupu k normám na webu, likvidaci pojistných událostí a otázce knihovny pro BIM.

Přístup k normám

Ing. Jiří Kaška poskytl účastníkům praktický návod na přístup k normám na webu tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a co nejrychleji se dostali k potřebným informacím.

Vada nemusí být škoda

Zástupci pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel se věnovali postupům při likvidaci pojistných událostí v návaznosti na základní i rozšířené pojištění našich AO. Upozornili na vazbu pojmů vada versus škoda – ne každá vada znamená škodu – a na souvislosti mezi příčinou, vznikem škody, nahlášením škody a její likvidací. Zdůraznili vazbu mezi deníkem AO a stavebním deníkem a doporučili vždy před uznáním škody naší AO kontaktovat pojišťovacího makléře předem.

Knihovna BIM

Ing. Pavel Seidl, zástupce firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o., předvedl v části semináře nazvané Wavin knihovny pro program ­Revit (BIM) praktické ukázky práce s produkty firmy ve vztahu k použití jejich knihoven pro TZB instalace. Poskytnutí podkladů je pro zájemce zdarma. Seminář navazoval praktickou ukázkou na seminář BIM – co je metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb organizovaný naší kanceláří 13. dubna 2017.

Cihelné konstrukce v pasivních domech

Praktickou ukázkou a návodem, jak používat produkty výrobních firem, byl rovněž seminář konaný 12. října 2017 s názvem Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ. Ing. Zdeněk Kobza z firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., pojednal o jednovrstvém zdivu pro obvodové konstrukce staveb s nízkou spotřebou energie na vytápění (včetně keramo-betonových šikmých střech). Předvedl pomůcku na tepelně technické posouzení těchto konstrukcí. Pojednal též o projektových a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníky seznámil s aspekty ovlivňujícími navrhování vnějších omítek a dalších povrchových úprav pro tyto konstrukce, např. obklady na kotveném roštu. Ve druhé části prezentoval poznatky z realizace a provozu pasivních domů vyhotovených v systému HELUZ a představil nejnovější možnosti navrhování akustických mezibytových dělicích příček a jejich parametrů. V závěru upozornil a předvedl na fotografiích řadu chyb, z nichž mnohé mají příčinu již v projektové dokumentaci.

Exkurze za stavbami PRESTA

Stavby a historie byl název každoroční odborné exkurze, uspořádané Oblastní pobočkou ČSSI České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT ve dnech 28. až 30. září 2017 do regionů Táborska, Benešovska a Jindřichohradecka. Cílem exkurze bylo seznámit účastníky se zajímavými stavbami oceněnými v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy a s vodohospodářskými stavbami ve Středočeském kraji. Prohlédli jsme si a hodnotili tyto stavby: sportovně rekreační areál Kozský potok v Sezimově Ústí, obnovu sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru v Táboře, protipovodňová opatření na Blanici včetně dvou nově vybudovaných jezů s rybími přechody ve Vlašimi, vodní dílo Želivka-Švihov – zdroj pitné vody pro Prahu a okolí – a návštěvnické středisko Vodní dům v Hulicích, kde jsme se seznámili jak s hospodařením s vodou, tak s vlastním životem v povodí řeky Želivky. Zhlédli jsme rovněž nově otevřenou, významnou dopravní stavbu Jihočeského kraje, přeložku silnice I/34 Božejov – Ondřejov, která významně zkrátila cestu z Pelhřimova do Českých Budějovic a odlehčila dopravě v přilehlých obcích. Poslední zastávka na zpáteční cestě do Českých Budějovic byla v Jarošově nad Nežárkou na rekonstrukci původního dřevo-kamenného jezu. Zrekonstruovaný jez zajišťuje přítok k malé vodní elektrárně a je opatřen nově vybudovaným rybím přechodem. Stavba též získala titul PRESTA.

Poděkování patří organizátorům Ing. Janu Maškovi a Kateřině Kovalovské a rovněž pracovníkům státního podniku ­Povodí Vltavy Ing. Jiřímu Stratílkovi a Radovanu Synkovi za odborný výklad ve Vlašimi a na vodním díle Želivka-Švihov.