ČKAIT

 • Zlín by uvítal webináře

  Valná hromada se konala ve velkém sále hotelu Baltaci ve Zlíně 23. ledna 2019. Valné hromady se zúčastnilo 103 členů, což je 7,15 % z 1440 členů oblasti.

 • Zpráva Stavovského soudu ČKAIT

  V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily celkem 27 návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25× bylo uloženo disciplinární opatření, 1× bylo řízení odročeno a 1× zastaveno. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby.

 • Konference Statika staveb 2019 se koná 4.4.2019 v Plzni

  Část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi a aktuálním případům havárií staveb. Konference bude věnována také Eurokódům, zatížení staveb, zásadám navrhování, navrhováním ocelových, betonových a zděných konstrukcí a zakládáním staveb.

 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny ČKAIT pro veřejné zakázky

  Pracovní skupina ČKAIT, jmenovitě Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.; Ing. Libor Kubát; Ing. Pavel Štěpán pod vedením Ing. Roberta Špalka, v roce 2018 stěžejně vypořádávala připomínky MMR ČR ke zpracovanému materiálu Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení (tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

 • Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018

  V jubilejním 15. ročníku Stavby roku Královéhradeckého kraje 2018 byly uděleny dva tituly stavba roku, a to stavebním úpravám stávající výrobní haly J v areálu firmy Petrof a Stezce korunami stromů Krkonoše. Dále byla udělena tři čestná uznání.

 • Jubileum Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

  Působil jako projektant vodohospodářských staveb, zabýval se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti meliorací. Rozvíjel metody úprav vodního režimu půd progresivními způsoby závlah a zejména regulací odtoku drenážních vod. Narodil se v české rodině v obci Vinga v západním Rumunsku, v regionu Banát. V roce 1948 rodina reemigrovala do Čech. Poté vystudoval ČVUT Praha, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodní hospodářství, specializace hydromelio
 • Informační centrum ČKAIT slaví 20 let

  Ohlédnutí za 20 lety existence vydavatelského a informačního domu, který je 100 % vlastněn ČKAIT. Již od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, s.r.o., se stoprocentním vlastnictvím
 • 19. setkání regionální V4 se konalo v ČR

  Setkání regionální V4 se v letošním roce uskutečnilo v termínu 23.–26. srpna v klidných Františkových Lázních v jeho nejstarším hotelu Tři lilie. Zúčastnilo se ho osm delegátů z polského Krakova, šest z maďarského Miškolce, deset ze Slovenska a devět českých inženýrů. Pořadatelem byla Česká republika. V pátek dopoledne proběhla odborná konference všech účastníků v kongresovém sále hotelu Tři lilie. Po představení všech delegátů komor
 • Nekrolog Ing. Jan Matějka

  Připomeňme si krátkou vzpomínkou Ing. Jana Matějku, který nás nečekaně opustil po krátké nemoci 28. června 2018 ve věku nedožitých 73 let. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetické stroje a zařízení, specializaci vzduchotechnika. Pracoval jako projektant, zpočátku v podniku Janka Radotín, později zejména v Agroprojektu Praha, kde působil jako hlavní specialista podniku a vedl též odděl
 • Semináře celoživotního vzdělávání

  Otvorové výplně stavebních konstrukcí Termín: 16.–17. října 2018, 9.00 hod. Euroagentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové Pořadatel: STAVOKONZULT Eduk s.r.o. Počet bodů: 2 Přednášející: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Lubomír Keim, Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing. Jan Klečka, Ing. Jiří Stránský Program: Změny v oblasti legislativy a norem, BIM • Vady a poruchy otvorových výplní a sou
 • Obor stavby pro plnění funkce lesa má nové znění rozsahu

  Finální znění oboru stavby pro plnění funkce lesa schválilo představenstvo http://www.ckait.cz/content/zapis-c-42018-ze-zasedani-predstavenstva-13-zari-2018 (bod 6.0 zápisu) a je zveřejněné na http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait . STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00): Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických
 • Z jednání Představenstva ČKAIT

  Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na červnovém a zářijovém jednání Představenstva ČKAIT. Celý zápis je uveřejněn na www.ckait.cz. Rekodifikace stavebního zákona ČKAIT má zastoupení ve třech pracovních skupinách MMR ČR – pracovní skupina pro stavební právo hmotné – Ing. Hladík, pracovní skupina pro digitalizaci – Ing. Loukota, pracovní skupina pro územní ­plánování – Ing. Vaverka. Návrh stanoviska leg
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi ČKAIT

  Povinností ČKAIT jako správce dat ve vztahu ke členům jako subjektům údajů je na jedné straně jejich osobní údaje chránit, na straně druhé uveřejňovat. V současné době má ČKAIT více než 31 000 členů – fyzických osob – a je tak druhou největší profesní komorou v ČR. Musí se proto velmi odpovědně zabývat ochranou osobních údajů podle evropského právního předpisu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o och
 • Setkání čestných členů ČKAIT v NTM

  Ve středu 16. května 2018 se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze v expozici Architektura, stavitelství a design slavnostní setkání čestných členů Komory. Přítomné čestné členy přivítal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a informoval je o dění a novinkách v Komoře, které se udály od posledního setkání před rokem. Poté vedoucí oddělení architektury a stavitelství Ing. Lukáš Hejný představil navštívenou expozici, která představu
 • Zpráva z konference Statika staveb 2018

  Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. [caption align="aligncenter" width="300"] Ing. Vladimír Janata, CSc., přednáší o statice. (foto: Soňa Rafajová)[/caption] Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technick
 • Povede osa sever–jih přes Brno?

  Rychlá železniční spojení leží v oblasti strategických zájmů evropských států, měst a politiků. Vyžádají si investice ve stovkách miliard korun, přípravu předinvestiční a investiční, schopnost přijmout závažná politická rozhodnutí, vyřešení obtížných inženýrských úloh a výchovu odborníků schopných odvážné úkoly realizovat. Spojení severu Evropy s Balkánem je jednou z os záměru, na které leží Česká republika. Městům ležícím
 • Stavební veletrhy Brno 2018 a ČKAIT

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno a podílí se i na organizaci doprovodného programu. V předvečer letošního ročníku veletrhů, konaných ve dnech 24.–28. ­dubna, uspořádala Komora tradiční setkání stavebních odborníků a ­akademiků – Ouverturu, v průběhu veletrhů pak velkou zahajovací konferenci, dva odborné semináře a – již tradičně – organizovala progra
 • Libeňský most se stal velkou kauzou

  Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu.

 • Odpovědnost projektanta za vady stavby

  Z fasády Národní technické knihovny (NTK) spadly v únoru 2017 dvě těžké skleněné tvarovky a nelze vyloučit pád dalších. Jako možnou příčinu uvádí jejich zavěšení a ukotvení na nosné konstrukci, které je dle znaleckého posudku realizováno v rozporu s projektovou dokumentací. Zhotovitel však vadu provedení neuznává a věc směřuje k soudnímu sporu. Provizorní plůtky a stříšky před NTK asi zůstanou ještě dlouho.

 • Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Technici do orgánů ČKAIT

  Technici do orgánů ČKAIT Kolegové a kolegyně. Připravil jsem si na dnešní jednání příspěvek zabývající se členstvím ČKAIT. Každý rok na valné hromadě konstatujeme, že účast členů je čím dál menší. Členové většinou nemají zájem o schůzování i seminářů se účastní v omezené míře. Jejich povinnost platit příspěvky je vede k úvaze, že kdyby členství nebylo povinné ze zákona, ale dobrovolné, tak by je ukončili. Možná na to má mimo
 • Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Dodržování stavebního práva

  Dodržování stavebního práva Je všeobecně známo, že v Komoře fungují profesní aktivy zabývající se specifickými otázkami příslušných autorizovaných oborů a profesí. Aktiv statika se už od svého vzniku zabývá především kvalitou navrhování, schvalování, provádění a údržby nosných konstrukcí staveb. Vyplývá to z problémů, které v procesu přípravy a realizace staveb vznikají a vždy vznikat budou. V závislosti na fázi prací vede odhalení t
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1) Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1) Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018 Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018) Z+i 2/2018 Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018) Aktualizace Technický doz
 • Ze zasedání představenstva 2/2018

  Představenstvo ČKAIT se sešlo 26. dubna 2018 v Brně. Přítomni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek Omluven: Ing. Pavel Křeček; Ing. Martin Mandík Hosté: Dozorčí rada
 • Změny v používání autorizačních razítek

  Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. února 2018 schválilo v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona změnu Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen Pravidla) v následujících odstavcích: * Článek 1 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním
 • Oblast České Budějovice se představuje

  Oblast České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání uspořádala nebo se podílela na organizování celkem 49 akcí, kterých se účastnilo 1355 osob. Z toho bylo 25 seminářů (605 osob), 21 exkurzí a výstav (368 osob) a tři prezentace firem, kterých se celkem účastnilo 382 osob.

 • Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

  ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě
 • Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

  Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. Závěrečné usnesení potvrdilo význam samosprávy profese inženýrů a techniků. Byly předány tři Ceny Inženýrské komory 2017 a vyhlášeny podmínky dalšího ročníku.

 • Memorandum o spolupráci

  ČKAIT v březnu 2018 podepsala se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci. Cílem je podpořit kvalitní vystavbu a revitalizaci veřejného prostoru. Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjením vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů. Tyto aktivity byly završeny podepsáním Memoranda o spolupr
 • Ze zasedání představenstva 1/2018

  Představenstvo ČKAIT se sešlo v Praze 15. února 2018. Hlavním bodem bylo projednání podkladů pro následující Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů (SD) nebude letos volební, ale bude potřeba projednat návrhy změn řádů. Představenstvo navrhlo do mandátové komise Ing. Loukotu a Ing. Zdařilovou, do návrhové komise Ing. Hladíka a do volební komise Ing. Mandíka a Ing. Špačkovou. Další členy komisí navrhne SD. Jednání bude řídit 1. míst
 • Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

  Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení a výjimkou nej
 • Slavnostní setkání zakládajících členů

  Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel ­Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT. Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen se také pozná tak, že byl jmenován čestným členem ČKAIT, přičemž nutno podotkno
 • Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018

  Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 včetně limitů pro jednotlivé oblasti Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle čtvrtletí, ve kterém se nový uchazeč
 • Nabídka pojištění kybernetických rizik

  Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s ČKAIT připravila pro autorizované osoby pojištění kybernetických rizik.

 • Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017

  Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný, představenstvo s návrhem souhlasí. Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018 Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také projednán plán hospodaření na rok 2018. Předpokládá se obrat c
 • Legislativní komise ČKAIT

  Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva ČKAIT č. R0805-8 z 18. 9.
 • ČKAIT v roce 2017 připomínkovala zákony se 70% úspěšností

  Již třetím rokem byla ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2017 se zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k novele stavebního zákona a dalším předpisům týkajících se výkonu činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Celkovou úspěšnost akceptace 69 připomínek ČKAIT k devíti zákonům můžeme hodnotit na 70 %