Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018

Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný, představenstvo s návrhem souhlasí.

Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018

Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také projednán plán hospodaření na rok 2018. Předpokládá se obrat cca 22 mil. Kč a zisk cca 0,2 mil. Kč.

Výsledky jednání Pojišťovací komise ČKAIT ze dne 22. 11. 2017

Pojištění je jedna z kapitol, kde by bylo vhodné zřídit fond, z něhož by bylo možné financovat vyšší cenu v případě zvýšeného škodního průběhu nad 75 %, poté by se cena zvyšovala o 15 %, což je 1,5 mil. Kč. Distribuce certifikátů o pojištění pro rok 2019 bude zajištěna prostřednictvím nových webových stránek Komory. Pojišťovací komise doporučuje doplnit do řádů povinnost vrátit razítko autorizovaným osobám starším 70 let, kteří požádají o prominutí členského poplatku a prohlásí, že ukončili činnost, ale zůstávají členy ČKAIT.

Řády ČKAIT

Budou doplněny a upraveny řády, aby byly v souladu se správním řádem. S analýzou stavu pomůže advokátní kancelář. Skupina pro řešení – Ing. Křeček, Ing. Špalek, Ing. Korbel, Ing. Pater, JUDr. Vaňous.

Návrh dodatku směrnice ČKAIT o uznávání odborné kvalifikace

Byl odsouhlasen návrh úpravy směrnice o uznávání odborné kvalifikace § 6a, který řeší částečný přístup a má znění: „Při uznávání nebo ověřování odborné kvalifikace a jiné odborné způsobilosti Komora posoudí, zda doklady o odborné kvalifikaci nebo jiné odborné způsobilosti přiložené k Žádosti nebo Oznámení umožňují zapsat u uchazeče do seznamu registrovaných osob požadované obory a specializace podle § 5 odst. 3 a § 6 autorizačního zákona v plném rozsahu nebo zda uplatní postup podle § 24h zákona o uznávání odborné kvalifikace.“

Zpráva o přípravě akreditace studijních programů VŠ

Prof. Materna se 24. října zúčastnil jednání organizovaného ČKA s předsedou Národního akreditačního úřadu, na kterém byly diskutovány se zástupci ČKA, ČKAIT a fakult zásady akreditace studijních programů podle novely zákona o vysokých školách.

Informace z jednání ECEC

ČKAIT podala přihlášku do ECEC, která byla akceptována. Prof. ­Materna informoval o jednání valné hromady ECEC ve FYR Makedonie. ECEC má nyní rozšířený název o AISBL, což je zkratka názvu ECEC ve francouzštině. Nově vzniklá organizace je zaregistrována v Bruselu a sdružuje inženýrské komory vzniklé ze zákona v členských a přidružených zemích EU.

Metodika k ZZVZ

Ing. Špalek předložil dvě metodiky: Jedna k § 77 odst. 1 zákona k zadávání veřejných zakázek. Druhá k zadávání zakázek malého rozsahu. U těchto zakázek bohužel neplatí pravidlo, že se nesmí soutěžit jen na cenu, proto se tak děje. Metodika navrhuje jak hodnotit uchazeče. Je zveřejněno v PROFESIS.

Certifikace LEED a BREEAM

Ing. Špalek předložil informaci o certifikaci LEED a BREEAM. Má to přímý dopad na ceny, projektant musí přímo komunikovat s certifikátorem. Představenstvo to považuje za nadstandardní výkon.

Zadání studie – Sokolská 15

Ing. Štěpán předložil finální podobu soutěžních podmínek a termíny dalších jednání a zasedání poroty. Soutěžní podmínky rozešle projektovým kancelářím. Jednání k soutěžnímu dialogu mezi soutěžícími, zástupci vyhlašovatele soutěže a poroty zorganizuje sekretář soutěže ve dnech 15. prosince 2017 a 19. ledna 2018.

Inženýrský den 2018

Inženýrský den se uskuteční 25. dubna v sále Morava na brněnském výstavišti. Téma je Rychlá železniční spojení v ČR. V předvečer veletrhu se koná v Novobarokní aule rektorátu VUT v Brně tradiční ­OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno, na které bude představena Stavební ­kniha 2018 – Parkování ve městech.

Stavba století

Ing. Zídek informoval o akci Stavba století České a Slovenské republiky, která se bude skládat z elektronického hlasování veřejnosti, vydání publikace a putovní výstavy. Na základě tipování partnerů akce byl sestaven seznam 66 staveb na území ČR a 34 staveb na území SR, ze kterých bude veřejnost vybírat stavbu století a které budou představeny v připravované publikaci a na panelech putovní výstavy.

Podpora nadací a záštity

Byla schválena žádost nadací o podporu: Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla, Nadace Františka Faltuse ČVUT, Zvoníčkova nadace – Fakulta strojní ČVUT, Nadační fond Fakulty stavební VUT v Brně.

Ing. Křeček za nepřítomného Ing. Mandíka předložil žádosti o záštity: WIENERBERGER fórum, konference Izolace 2018, konference Tepelná čerpadla 2018, FOR Pasiv 2018 a Cesty dřeva 2018, Young ­Architect Award 2018, 100 let československé architektury.

Cena inženýrské komory

Ing. Pejchal informoval o přihláškách do soutěže Cena inženýrské komory 2017. Je podáno 19 přihlášek, což je dostatek, aby mohla být soutěž vyhodnocena. Svolá porotu, která přihlášky posoudí.

O konferenci Památkář

Ing. Vaverka informoval o konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu a má kladné ohlasy z krajského úřadu. Představenstvo vyslovuje poděkování panu Bc. Liboru Honzárkovi, místopředsedovi oblasti Jihlava za přípravu konference.

Webové stránky ČKAIT

Ing. Hnízdil informoval o stavu nových webových stránek. Komise stanovila novou strukturu webu. S touto strukturou a zadávacími podmínkami středisko IT oslovilo návrháře, kteří jsou schopni realizovat takto velký web. Celkem bylo osloveno 6 společností. Nabídky jsme však obdrželi pouze dvě a navíc neporovnatelné jak redakčním systémem, tak cenou. Středisko IT proto vyhledá a osloví další společnosti.

Ing. Loukota informoval o prvním rozeslaném newsletteru k číslu 4/2017 časopisu Zprávy a informace. Reakce členů byla poměrně velká, proto se s rozesíláním bude pokračovat.

Následující zasedání se uskuteční 15. února 2018, 26. dubna 2018 (Brno), 15.–16. června 2018 (výjezdní zasedání OK Plzeň), 13. září 2018 a 22. listopadu 2018.