Karlovy Vary – nejmenší oblast aktivně podporuje městské inženýrství

Jednání valné hromady oblasti Karlovy Vary se uskutečnilo 29. ­ledna 2018 opět ve společenském sále krajské knihovny. Vedle účasti celkem 66 členů ČKAIT (tj. 7,45 % členské základny oblasti) bylo dále přítomno 16 hostů a 1 novinář, celkem tedy bylo v sále 83 účastníků.

Ing. Svatopluk Zídek komentoval zprávu o činnosti oblasti za rok 2017, která byla účastníkům VH předána v tištěné formě. (foto: Jan Borecký)

Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Z významných hostů VH jmenujeme senátora Miroslava Nenutila, předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, ředitele SPŠS a OA Kadaň PaedDr. Zdeňka Hrdinu, zástupce ředitele SOŠ stavební Ing. Jana Kümmela a Ing. Josefa Krále, ředitele závodu Eurovia CZ Karlovy Vary. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR, Ing. Petr Kuneš, CSc., místopředseda oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., paní Marie Báčová, poradkyně předsedy, Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT a další.

K osvědčenému osvěžení přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2017 patřilo promítání snímků tentokrát z 24. adventního setkání, pořádaného na zámku ve Štědré, z průběhu 22. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary a jejích doprovodných programů a rovněž informace Informačního centra ČKAIT a Informace o ­PROFESISU. Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2017 byly splněny.

Z významných vystoupení hostů

Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání valné hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila 18. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje a dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje se také uskuteční ve dnech 7.–9. června 23. mezinárodní konference Městské inženýrství tentokrát na téma Doprava ve městě. Dále proběhne již 22. ročník Soutěže studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje bude společenský večer v Karlovarském městském divadle, kde budou vyhodnoceny jednotlivé akce a zároveň budou vyhlášeni vítězové soutěže Stavby Karlovarského kraje a předána ocenění. I letos bude udělena cena ČKAIT pro stavbyvedoucího a projektanta a cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje. Svoji cenu předá rovněž časopis Stavebnictví.

Ing. Petr Kuneš, CSc., informoval o praktických příkladech spolupráce ČSSI a ČKAIT v organizování studentských soutěží středních stavebních škol českého severozápadu – regionu od Plzně po Děčín, v organizování odborných přednášek a exkurzí pro členy obou organizací i o aktivitách OP ČSSI při řešení problematiky týkající se stavebního dění v Karlových Varech, jako je například otázka Vřídelní kolonády, Integrovaného dopravního terminálu, nebo návrhu alternativní trasy dálnice D6 – jižním obchvatu Karlových Varů.

Miroslav Nenutil, senátor za region Chebsko a části Tachovska, kladně hodnotil plánované akce Komory v regionu Chebsko, kterými jsou mezinárodní konference Městské inženýrství 2018, Setkání Malé V4 v Chebu i přípravu jubilejního 25. adventního setkání 2018, které bychom rádi uskutečnili v Konstantinových Lázních. Pro přípravu těchto akcí přislíbil pomoc i osobní účast na nich. Pozval účastníky na veřejné jednání do Senátu PČR o problematice výstavby D6, nabídl pomoc při rozvoji spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, informoval i o přípravě novely zákona směřující k urychlení povolování směrových staveb.

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a ředitel kanceláře Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., informovali o činnosti ČKAIT v roce 2017 a plánech pro rok 2018. Poradkyně předsedy ČKAIT Marie Báčová popsala rozpory v právních předpisech týkajících se energeticky úsporných staveb a Ing. Šárka Janoušková o činnosti IC ČKAIT.

Usnesení a volby

Valná hromada schválila všechny předepsané dokumenty a výsledek volby výboru oblasti na další volební období, kde došlo k jedné personální změně dosavadního složení výboru, účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT i jejich případných náhradníků. Zvolen byl náhradník Dozorčí komise ČKAIT.

Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a samostatným vystoupením doplnil informace ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Výboru oblasti uložila valná hromada zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018.