Ostrava se věnuje vzdělávání a spolupráci se školami

Oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 22. ­ledna 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy, se účastnilo 188 autorizovaných osob (tj. 6,78 % z 2774 řádných členů).

Registrace účastníků valné hromady oblasti Ostrava (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)

Kromě členské základny bylo přítomno také 25 hostů, jenž zastupovali spolupracující komory, svazy, školy a instituce. Zvláště potěšením nám bylo přivítat kolegu z polské komory Mgr. Inž. Gregorza Gowarzewskiego z SIIOB Katowice, děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Radima Čajku, CSc., prorektora VŠB-TU Ostrava a zároveň viceprezidenta ČSSI doc. Ing. Františka Kudu, CSc., náměstka primátora Statutárního města Ostravy Ing. Břetislava Rigera nebo viceprezidenta Svazu podnikatelů ve Stavebnictví Ing. Pavla Ševčíka.

Nejžádanější seminář o stavebním zákoně

Jednání valné hromady zahájil a zároveň řídil místopředseda OK ČKAIT Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Po zahájení a přivítaní hostů a členů představenstva v čele s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, přednesl předseda OK Ing. Svatopluk Bijok zprávu o činnosti oblasti Ostrava za rok 2017 a zároveň seznámil účastníky VH s plánem odborných akcí na 1. pololetí roku 2018 zahrnující semináře či odbornou exkurzi do Švýcarska. Zejména žádaným seminářem ze stran autorizovaných osob je novela stavebního zákona s přednášející JUDr. Miluškou Jarošovou, který oblastní kancelář připravila ve dvou březnových termínech.

V následujícím bodě jednání vystoupil předseda Komory Ing. Pavel Křeček, který podal informace o situaci v Komoře, jednáních představitelů ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů, nutnosti úprav vnitřních řádů Komory, jež budou projednávány na blížícím se Shromáždění delegátů ČKAIT. Ve svém vystoupení pan předseda také zmínil problematiku architektů, kteří mohou svým autorizačním razítkem překrývat v projektové dokumentaci část statika. Na závěr svého vystoupení popřál předsedovi OK Ing. Svatopluku Bijokovi k jeho významnému životnímu jubileu.

Z vystoupení hostů

Ing. Pavel Ševčík, viceprezident a technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, již tradičně přítomné informoval o stavu českého stavebnictví za rok 2017 s meziročním růstem stavební produkce ve výši 2,3 % s tím, že oblast inženýrského stavitelství je dlouhodobě v červených číslech. Pozemní stavitelství zaznamenalo od počátku roku 2017 mírný nárůst a v podstatě táhne stavební výrobu. Varujícím signálem pro odvětví stavebnictví v tomto roce je meziroční pokles hodnoty vypsané zakázky, která za období leden–listopad 2017 meziročně klesla na pouhých 53 % V závěru svého vystoupení připomněl nadcházející 11. výročí soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje a vyzval přítomné k přihlášení svých staveb.

Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan fakulty stavební, ve svém vystoupení zmínil úbytek studentů na technických školách a na druhé straně příliv zahraničních studentů, v současné době ze Singapuru. Přítomné seznámil také se současnou přípravou nových akreditací vyvolaných změnou vysokoškolského zákona, kdy dochází k postupnému rušení stávajících studijních oborů, jenž budou nahrazeny studijními programy.

Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora Statutárního města Ostravy, který má ve své správě odbor investiční a Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, ocenil iniciativu OK ČKAIT Ostrava ve věci vzájemné spolupráce a přípravy memoranda, zejména ve vztahu zadávání veřejných zakázek a přípravě podkladových materiálů a systému vyhodnocování.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda Komory, informoval přítomné o koncepci zavádění metody BIM v České republice a navazující aktivity ČKAIT.

Závěrečné vystoupení v bloku hostů měl první místopředseda Komory Ing. Jindřich Pater s bohatými informacemi týkajícími se novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a Standardů služeb architektů, inženýrů a techniků ve vztahu standardů pracnosti projektových služeb, které pomáhají při stanovení hodinové náročnosti projektových prací.

V samotném závěru valné hromady vystoupil předseda návrhové komise Ing. Vít Hudeček, který přečetl návrh usnesení z VH, jenž byl jednohlasně přijat všemi přítomnými členy oblasti Ostrava. Po ukončení setkání se většina přítomných členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu v přilehlých prostorách hlavního sálu a pokračovali v neformálních diskusích.

Výsledky voleb

Již v prvním kole voleb členů výboru oblasti byly splněny podmínky platnosti voleb a z celkového počtu 14 kandidátů bylo voleno 9 staronových členů výboru oblasti.

Do dozorčí komise v Brně byli zvoleni doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. a Ing. Jan Sedláček, náhradníky pak Ing. Vítězslav Dvorský a Ing. Jaromír Ferdian.