Praha chce omezit funkční období volených představitelů

Valná hromada se konala 16. ledna 2018 již podruhé v Kongresovém centru Praha v Praze-Nuslích. Zúčastnilo se jí 297 členů z celkového počtu 9891 členů (3,00 %) oblasti.

Ing. Michael Trnka ml., CSc., v rozhovoru s Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., prezidentem ČSSI, na valné hromadě oblasti Praha a Středočeský kraj (foto: Soňa Rafajová)

Schůzi zahájil Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti, přivítal čestné hosty, zejména děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., a děkana Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, a dále představitele ČKAIT. Schůzi vedl již tradičně Ing. Jan Matějka, který seznámil přítomné s organizačními záležitostmi, nechal schválit úpravu scénáře a organizoval volby komisí.

Ve zprávě o činnosti Ing. L. Bukovský vyhodnotil činnost oblasti v roce 2017 a plnění úkolů z minulé valné hromady a poděkoval všem aktivním členům. Ing. Milan Komínek seznámil valnou hromadu s plánem činnosti oblasti na rok 2018. Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, přednesl informaci o činnosti ČKAIT a související informace. Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl prof. Ing. František Hrdlička, CSc., zprávu mandátové komise Ing. Jan Bořek.

Aklamací proběhla volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů 2018 a schválení rozšíření výboru na jedenáct členů. Po rychlém představení všech kandidátů do výboru oblasti předseda volební komise Ing. Karel Blecha zorganizoval volby do výboru oblasti. Během sčítání hlasů vystoupili čestní hosté a zástupci firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o. a president ČSSI Ing. Adam Vokurka, Ph.D., a pastpresident Ing. Pavel Štěpán. Dále následovala rozsáhlá diskuse.

O přístupu k normám

Ing. V. Mach informoval, že studenti FA ČVUT mají zdarma omezený přístup k ČSN; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, doplnil, že se jedná o pilotní projekt.

Ing. Lubomír Keim, CSc., zastupující ČKAIT v dozorčí radě České agentury pro standardizaci (ČAS), která od 1. ledna 2018 zajišťuje tvorbu a distribuci ČSN, uvedl, že pilotní projekt má zpřístupnit ČSN studentům FA v jejich tabletech nebo NB a tímto způsobem je učit aktivnímu využívání norem. Ze strany studentů se to může jevit jako poskytování „norem zadarmo“, ale ve skutečnosti tomu tak není, ani tomu tak být nesmí. Přístup k ČSN zdarma nelze řešit a není to konstruktivní téma k diskusi s ČAS. Obdobný model, jak se testuje na FA, by mohl být základem diskuse s ČAS, s definovanou spoluúčastí ČKAIT jako službu svým členům.

K dostavbě Sokolská

Z pléna byly žádány informace o přípravě stavebních úprav budovy ČKAIT v Sokolské, která zatím probíhá s minimem zpráv vůči členům Komory. Ing. P. Štěpán informoval o probíhající architektonické soutěži, o které bude sděleno více na Shromáždění delegátů ČKAIT.

Archivace typových podkladů

Ing. J. Bořek navrhl, aby se ČKAIT zabývala archivací typových podkladů zejména k panelové výstavbě, na to reagovala Ing. Šárka Janoušková, která sdělila, že již některé podklady byly digitalizovány a jsou k dispozici v knihovně. Doporučila členům, aby se obraceli na knihovnu, pokud získají další podklady. K tomu Ing. P. Křeček sdělil, že projednával již dříve tuto skutečnost se Státním fondem bydlení, ale tito neměli zájem na archivaci dokumentace.

Další diskuse

Ing. Bořek žádal, aby se Komora přičinila o koordinaci eurokódů s tím, že stavební jsou výrazně odlišné od obdobných strojních, a že pro běžné použití by měly být výsledky kompatibilní.

Ing. Peter Bado upozornil na nedostatečné vzdělávání osob v oboru dopravní stavby, s tím, že tyto jsou celé jaro, léto a podzim v terénu a čas mají pouze v zimě, a proto nejsou schopni zajistit požadovaných dvanáct bodů za běh CŽV.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, vystoupil s informací k CŽV. Ing. Radek Hnízdil seznámil přítomné s přípravou nových webových stránek Komory.

Ing. Richard Motyčka zmínil, že chybí ministerstvo stavebnictví, zdůraznil požadavky na vzdělávání, hovořil o požadavcích na osoby vykonávající technických dozor, navrhl program obnovy stavebnictví a vyzval k vymezení, co je špatně a čemu se následně věnovat. Navrhl aktivity při řešení sporů ve stavebnictví zejména propojením ČKAIT–KSZ–AZO nejlépe v koordinaci např. s HK ČR tak, aby bylo dosaženo zkvalitnění znaleckých posudků (zejména v oboru stavebnictví).

Ing. A. Vokurka, Ph.D., informoval o odborných společnostech ČSSI.

Volby

Volební komise informovala, že v prvním kole voleb bylo zvoleno jedenáct členů výboru a dva náhradníci. Dále provedla volbu 2 náhradníků do dozorčí komise.

Ing. L. Bukovský přednesl návrh na změnu Organizačního řádu ČKAIT, který byl všem členům oblasti předem avizován. Do Organizačního řádu § 3 čl. 8 vložit za první větu „Funkční období člena představenstva je omezeno na tři bezprostředně po sobě jdoucí volební období.“ Jedná se o příspěvek k diskusi o možných změnách v ČKAIT.

Předseda návrhové komise Ing. Michael Trnka ml., CSc., přednesl návrh usnesení, řídil projednání a schválení usnesení valné hromady.

Usnesení – úkoly pro výbor oblasti

Valná hromada uložila výboru oblasti:

Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2018. Podílet se na jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě jako jednu z variant (buď elektronická nebo písemná). Vytvořit organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha. Účastnit se připomínkování Územního plánu hl. m. Prahy, pro toto vytvořit pracovní skupinu specialistů. Pomoci v iniciaci změny obsahu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu). Předložit návrh změny organizačního řádu orgánům ČKAIT k dalšímu projednání na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018. Iniciovat vznik databáze podzemních vedení s povinností jejich zápisu do katastru nemovitostí. Zvýšit rozmanitost přednášek celoživotního vzdělávání, aby zahrnuly všechny oblasti činnosti AO včetně stavbyvedoucích.