Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti

Valná hromada ČKAIT Zlín se konala 24. ledna 2018. Účastnilo se 94 členů z 1435 řádných členů oblasti Zlín, což odpovídá 6,6 % 

Dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křečka a především volby do výboru oblasti.

Diskuse o nedočerpaných finančních prostředcích

Hlavním předmětem diskuse byla otázka čerpání finančních prostředků na odbornou činnost tak, aby oblast opakovaně nemusela vracet nevyužité prostředky. Dále v diskusi zazněly návrhy na rozsah konzultačních hodin kanceláře oblasti Zlín, zejména zavedení těchto hodin v odpoledním čase tak, aby si zájemci nemuseli brát volno ze zaměstnání a s ohledem na problematiku parkování v lokalitě, kde je sídlo oblastní kanceláře. Dále zazněl návrh na zavedení poradenské odborné výpomoci mladým projektantům.

Usnesení a úkoly na rok 2018 zaznamenané v usnesení z valné hromady ukládá delegátům oblasti Zlín schválených valnou hromadou podpořit na shromáždění delegátů v Praze 24. března 2018 podpořit schválení hlavních úkolů činnosti Komory pro rok 2018 a dále podpořit schválení rozpočtu Komory na rok 2018. Dále ukládá členům výboru oblasti Zlín, aby zajistila plnění plánu činnosti pro rok 2018 a vyhodnotila závěry z diskuse z valné hromady, ze kterých vyplynuly již výše uvedené úkoly, zejména řešit odbornou činnost oblastní pobočky tak, aby bylo naplněno čerpání vyčleněných finančních prostředků, řešit rozsah konzultačních hodin kanceláře oblasti Zlín a řešit poradenskou činnost pro mladé členy.

Nové vedení výboru oblasti

O práci v sedmičlenném výboru oblasti se ucházelo devět kandidátů. Dle zjištění mandátní komise se na valnou hromadu prezentovalo podpisem 94 řádných členů oblasti ČKAIT, hlasovací kvórum pro zvolení kandidátů tedy činí 48 hlasů. Počet odevzdaných hlasovacích lístků byl 87 (tedy 92,55 % účastníků valné hromady), z toho 83 lístků (tedy 88,30 %) bylo platných. Z výše uvedených kandidátů byli zvoleni: Ing. Petr Chytil (77 hlasů), Ing. Ladislav Alster (76 hlasů), Ing. Marta Banotová (76 hlasů), Ing. Stanislav Sigmund (65 hlasů), Ing. Ladislav Smola (64 hlasy), Ing. Věra Řehůřková (62 hlasy) a Ing. Rostislav Bajza (56 hlasů).

Ing. Jiří Matúš (53 hlasy) a Ing. Igor Balák (51 hlas) zvoleni nebyli, splnili však hlasovací kvórum 48 hlasů.

Na prvním zasedání nově zvoleného výboru oblasti potom zvolení členové zvolili nového předsedu výboru oblasti Zlín Ing. Ladislava Alstera a místopředsedu oblasti Ing. Petra Chytila.

Oblast se zaměří více na vzdělávání

Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností Komory. V roce 2016 začal nový cyklus celoživotního vzdělávání. Na konci nového cyklu CŽV bude všem autorizovaným osobám, které se aktivně do tohoto programu zapojili a doloží čestné prohlášení vystaven Certifikát odbornosti. Na základě tohoto certifikátu je při případném řešení pojistné události snížena spoluúčast autorizované osoby z 10.000 Kč na 5.000 Kč.

V průběhu roku 2017 zajistila oblastní kancelář šest akcí – přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 145 členů. Mimo přednášky zorganizovala oblastní kancelář ve spolupráci s ČSSI úspěšnou exkurzi na dokončenou stavbu nového vzdělávacího komplexu univerzity UTB. V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky významných staveb postavených ve Zlínském kraji.

Akreditované akce oblasti Zlín zařazené do programu CŽV naleznete na webových stránkách ČKAIT pod záložkou – kalendář akcí oblasti Zlín. Pokud bude vhodné téma, které nebylo možné z časových důvodů zařadit do akreditovaného programu, zařadíme ho do CŽV mimo akreditaci.

Rada pro podporu rozvoje profese – Informační činnost

I když se základní součástí integrovaného profesního informačního systému stal systém PROFESIS, který byl přesunut z tradičního DVD na webové stránky s doménou www.profesis.cz, zastávají stále důležitou roli i další dostupné zdroje informací, včetně tištěných publikací. Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT o nově vydaných odborných publikacích a tyto informace předává dále svým členům. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín, v roce 2017 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě 16 875 Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. V letošním roce je vydáno 15. vydání této publikace.