Nejlevnější projekty a krátké termíny = problém při realizaci staveb

S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek. Bohužel příprava zakázek a zejména časové představy ze strany investorů často neodpovídají reálným možnostem zpracování zakázky. To se pak projevuje v nedostatečné kvalitě staveb.

S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek. A to nejprve v přípravě a projektování. Bohužel příprava zakázek a zejména časové představy ze strany investorů často neodpovídají reálným možnostem zpracování zakázky. To se pak projevuje v nedostatečné kvalitě staveb.

Stále se ale projevuje celkový tlak na snížení ceny staveb a výběr podle nejnižší ceny. Týká se to realizačních i projekčních prací. K tomu ještě přistupuje požadavek na kratší dobu zpracování projektů, a prodlužující se povolovací a složitější stavební řízení.

Levným projektům chybí koordinace a detaily

Výsledkem je pak projekt nebo stavba v sice vyhovujícím, ale méně kvalitním zpracování, odpovídajícím dané ceně, rozsahu podrobnosti projektu nebo použitých materiálů. Stav není stejný pro jednotlivé obory a odbornosti, ale zásadně se negativně projevuje u pozemních objektů. Pro stavby nejsou zpracovávány prováděcí projekty, technické dořešení a detaily jsou ponechávány na dodavatelích. Často chybí celková návaznost a plná koordinace v projektu i v přípravě stavby. Celkově toto přináší problémy mezi investory, dodavateli a projektanty. Je třeba si uvědomit, že organizaci přípravy stavby má pozitivně ovlivňovat a usměrňovat investor.

Problémy statiky by řešila kontrola

Další problém je v oblasti statiky, zejména pozemních staveb. U některých zakázek se projevuje tlak na rychlost a cenu za zpracování na jedné straně a špatná koordinace konstrukční části a ostatních částí stavby na straně druhé. Tyto skutečnosti vyvstávají na povrch zejména při změnách stavby, které často představují náhradu materiálů nosných konstrukcí nebo stropů. Změny stavby jsou řešeny se stavebními úřady opožděně nebo až k závěrečnému zprovoznění stavby.

Vhodným řešením by už v době přípravy projektu mohla být kontrola konstrukční části čili statiky v úrovni projektu nezávislým orgánem tak, jak fungují například v německým zemích tzv. prufstatici. Došli bychom tak ke kontrole projektu jako u požární, hygienické nebo enviromentální části stavby. K čemu je, když kontrolujeme protipožární opatření nebo odpady ze stavby a nosná konstrukce je neúplně navržena co do rozsahu, nebo dochází k její změně. A formu kontroly návrhu a své práce by jistě přivítali i statici. Tento postup by mohl na správnou úroveň sjednotit rozsah a obsah statických prací, které dnes mohou například pro pozemní stavbu dělat jak statici s autorizací Statika a dynamika staveb, tak i naši členové s autorizací v oboru Pozemní stavby, pokud pracují na svých celkových pozemních projektech. Prostě řečeno, aby byl dostatečný rozsah a obsah návrhu konstrukce vždy požadován.

Nepřenesli bychom tuto specifickou odbornou činnost o kontrole statiky na stavební úřady, ale bylo by nutné, aby kontrolu prováděli instituce nebo osoby v odborné péči a na návrh naší Komory, třeba se jmenováním patřičným ministrem. Stavebním úřadům by zbyla pouze kontrola doložení vyjádření statického kontrolního orgánu.

V závislosti na statice je ještě třeba zmínit dvě skutečnosti, které s předchozím mohou souviset. Jedná se o statické řešení úprav staveb, které nejsou řešeny stavebním povolením nebo ohlášením, a o výrobní výkresy konstrukčních částí stavby. V prvém případě jde o úpravy, které provádějí firmy bez povolení, ale zasahuje se do zdí a stropů otvory nebo drážkami, nebo je instalováno zařízení, které stavbu výrazně lokálně přitěžuje. Z pohledu stavebního zákona by se mělo jednat o stavební řízení, ale toto není bohužel řešeno z důvodů času, zdržení prací, nákladů nebo špatného výkladu zákona. Jsou známé případy, kdy například nesprávně osazené zařízení způsobilo poškození stropní konstrukce. Druhým příkladem je, že v některých případech neautorizované osoby anebo odborně a profesně jinak zaměřené osoby zpracovávají podrobnou výrobní dokumentaci nebo opět dílčí malé stavby, které nejsou řešeny stavebním povolením. Klasickým případem jsou výkresy výztuže pro železobeton a zámečnické výrobky s nosnou funkcí, jako plošiny, schodiště, různé podpory a podrobně. I zde by byl nutný dohled odborně způsobilé osoby s autorizací. Uvědomme si, že jde o spolehlivost a životnost konstrukcí.

Cesta ke zlepšení stavu stavebnictví je ve vzdělávání se

Co lze udělat pro lepší stav ve stavebnictví? Komora sice nemůže přímo zajistit každému svému členovi dobrou práci nebo zakázky a nemůže zasáhnout do činnosti státních orgánů nebo průběhu jednotlivých stavebních akcí, ale stále hledá cesty, jak zlepšit podmínky pro práci našich členů návrhy, technickou podporou, literaturou, proškolením nebo bezplatnými semináři.

Základním úkolem Komory je odborná příprava členů a přípravy k zajištění činnosti ve smyslu autorizačního zákona. Ideálem by bylo, aby konečně státní orgány přistoupily ke koncentraci pravomocí ve stavebnictví pod jedním ministerstvem, a pochopily, že koncepční a legislativní činnost ve výstavbě je základem pro to, jak budou naše prostředí a stavby vypadat v dalším období. Jde o pokud možno řízení z jednoho místa a nejen v režimu pro státní zakázky, ale i s ovlivněním organizace a přípravy staveb u nestátních akcí. Jde o opravdový jeden jednotný řád pro přípravu a výstavbu. Víme, že dílčí zlepšení probíhají, a to zásluhou práce vedení naší Komory.

Práci našich členů by jistě pomohlo, kdyby u investorů bylo více informací o přípravě staveb, terminologii výstavby a procesu výstavby. A co je důležité, aby byl již ustálen jednotný výklad stavebního zákona a vyhlášky na něj navazující. Komora je jednou z mála organizací, zajišťující prací svých členů odbornou kvalitu stavebního díla bez dalších společenských vlivů. Naším hlavním úkolem je dobrá odborná profesní činnost, využívající platné evropské a české předpisy vedoucí k technicky i ekonomicky vhodnému způsobu výstavby.