Nabídka pojištění kybernetických rizik

Proč utajovat veřejně dostupné informace přístupné v katastru v nemovitostí?
Ilustrace: Eliška Čermáková
Proč utajovat veřejně dostupné informace přístupné v katastru v nemovitostí? Ilustrace: Eliška Čermáková

Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s ČKAIT připravila pro autorizované osoby pojištění kybernetických rizik.

Od 25. května 2018 nabývá účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady tzv. GPDR (General Data Protection Regulation), které zpřísňuje odpovědnost za dodržování ochrany osobních údajů. Toto nařízení u nás nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES a navazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na GPDR se musí připravit každá firma i jednotlivec, která zachází s osobními údaji svých zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů či jiných obchodních partnerů.

V souvislosti s předmětem vyšetřování narušení soukromí hrozí udělení vysokých sankcí ze strany regulatorních orgánů.

Vzhledem ke stále většímu důrazu na automatizaci, digitalizaci a provázanost systémů ve většině odvětví ekonomiky se zvyšují kybernetická rizika. Společnost může být jak přímou obětí kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese odpovědnost za sekundární škody vůči svým klientům.

Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro vás připravila pojištění kybernetických rizik.

Pojištění kybernetických rizik je kombinací:

1. Majetkového pojištění, tzn. je poskytováno pojistné plnění za škody, újmy způsobené pojištěnému: náklady spojené s narušením, kybernetické přerušení provozu – výpadek sítě, hackerský útok, kybernetické vydírání.

2. Pojištění odpovědnosti za škody, újmy vzniklé třetím osobám: ochrana soukromí, mediální odpovědnost

Co pojištění v „celém rozsahu“ kryje?

  • škody na počítačovém systému, softwaru a datech způsobené hackerským útokem;
  • ztráta či narušení dat a náklady na obnovu dat spojené s hackerským útokem;
  • přerušení provozu v důsledku narušení počítačového systému nebo zásahu hackera, lidské chyby…;
  • kybernetické vydírání včetně úhrady výkupného;
  • nároky související s ochranou osobních údajů, odpovědnost vyplývající z porušení povinností při uchování důvěrných dat;
  • odpovědnost v souvislosti s médii;
  • náklady na šetření dozorového orgánu;
  • postihy, sankce udělené regulatorním orgánem v souvislosti s předmětem vyšetřování narušení soukromí;
  • náklady na právní zastoupení pojištěného.