Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018

Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 včetně limitů pro jednotlivé oblasti

Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle čtvrtletí, ve kterém se nový uchazeč stane členem. Tento mechanismus placení prvních členských příspěvků byl schválen Shromážděním delegátů ČKAIT 25. března 2017 a spočívá v tom, že první členský příspěvek se platí dle čtvrtletí v kalendářním roce, ve kterém se stávají členy noví autorizovaní inženýři a technici a postupně se o čtvrtinu snižuje. Naopak v režijních činnostech dojde ke zvýšení výdajů s ohledem na nutnou valorizaci platů stálých zaměstnanců ČKAIT. V jednotlivých kapitolách a položkách výdajů ČKAIT dochází k úpravám zařazením dalších odborných činností a také optimalizací výše výdajů některých položek s ohledem na zkušenosti z minulých let. Celkové hospodaření ČKAIT v roce 2018 je opět plánováno vyrovnané. Příjmy by měly být ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje rovněž, včetně ekonomických činností. Do těch spadá především hospodaření s budovami ČKAIT v Praze a Brně. Z návrhu rozpočtu na rok 2018 lze odvozovat, že i pro rok 2019 je možné navrhnout vyrovnaný rozpočet bez zvýšení členských poplatků.