Mobiliář pro volnočasové aktivity

Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není definován ve stavebním zákoně ani jeho prováděcími předpisy. Pouze vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve svém § 4 odst. 5 stanoví požadavky na umístění a zabezpečení městského mobiliáře. V praxi se přesto může objevit otázka, zda je možné mobiliář podřadit pojmu stavba nebo výrobek plnící účel stavby. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Kdy umístění mobiliáře vyžaduje územní posouzení

Soubor mobiliářů může v určitém případě vytvořit například dětské hřiště nebo venkovní posilovnu. V takových případech jde o komplexnější záměr než jen instalace jednoho samostatného mobiliáře a je potřeba územní rozhodnutí o změně využití území. Forma územního posouzení závisí na výměře pozemku:

  • Do 300 m2 není vyžadováno ani rozhodnutí o změně využití území, ani územní souhlas ve smyslu § 80 odst. 3 písm. c) stavebního zákona.
  • U pozemků o výměře do 1000 m2 postačuje územní souhlas ve smyslu § 96 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
  • U pozemků o výměře nad 1000 m2 je vyžadováno územní rozhodnutí podle § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.

Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební úřad poté postupuje podle § 80 stavebního zákona.

Provedenou změnu způsobu využití pozemku je poté třeba zapsat do katastru nemovitostí. Druhy pozemků vymezuje katastrální zákon v ustanovení § 3 odst. 2. Jejich seznam a způsoby jejich využití obsahuje příloha vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Nejčastěji se bude jednat o hřiště, tábořiště apod., které jsou vedeny jako „Sportoviště a rekreační plocha“ pod kódem 14. Podkladem pro zápis je výše zmíněné rozhodnutí stavebního úřadu.

viz www.mmr.cz – Turistický mobiliář