Představujeme oblast Jihlava

ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně.

ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně.

Na podzim skončily parlamentní volby, legitimní vládu však stále nemáme. Ta předchozí prosadila novelu stavebního zákona, která však zdaleka neplní potřeby společnosti ve stavební oblasti. Nápravu je možno očekávat pouze novelou kompetenčního zákona a navržením a schválením zcela nového stavebního zákona. Pokud k tomu nedojde, nezmění se stávající stav, který se negativně promítá do navrhování a povolování staveb. Prosadit toto bude možné pouze neustálým tlakem na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ministerstva a vládu. Ale abychom mohli s touto nekonečnou prací začít, potřebujeme k jednání plnohodnotné a seriózní partnery právě na ministerstvech, ve vládě a v Parlamentu. Zatím je tam nemáme. Snad se dočkáme.

Nový stavební zákon nemohou psát právníci, je to doména stavbařů. Právníci nám mohou pouze pomáhat při formulaci jednotlivých vět a odstavců, nemohou však udávat směr a navrhovat teze a cíle legislativních procesů.

Součinnost s krajem při posuzování kvality projektů

Již několik roků jsme vázáni smlouvou o spolupráci mezi ČKAIT a KÚ Vysočina. Dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou našeho kraje tak má právní podklad. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, předpokládáme, že postupem času najdeme další nové formy a oblasti spolupráce. Velmi aktuálním prostorem spolupráce je například problematika veřejných zakázek nebo součinnost v posuzování kvality projektových prací, které Kraj Vysočina zadává.

Spolupracujeme s hasiči

Na smlouvu o spolupráci s Krajem Vysočina navázala smlouva s HZS Kraje Vysočina o spolupráci v krizových a havarijních situacích. Dohodli jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy – statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími jsme vytvořili havarijní tým, který spolupracuje s HZS v krizových situacích. Jistě máme na paměti sněhové kalamity nebo povodně, mohou však nastat krizové situace, které zaviní pouze chybující člověk. Na všechny tyto alternativy jsme připraveni a pomoc našich kolegů je v tomto smyslu nezastupitelná.

V loňském roce jsme se pokusili uspořádat celostátní konferenci, na kterou jsme svolali experty ČKAIT, působící v rámci součinnosti s HZS v jednotlivých krajích. Společně s HZS Kraje Vysočina a Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně a jeho Jihlavskou rotou jsme připravili jednodenní program. Bohužel pro minimální zájem našich členů jsme tuto konferenci zrušili. Je nyní na zváženou, zda nebude namístě učinit druhý pokus a skupinu expertů ČKAIT rozšířit o naše požární specialisty a pracovníky HZS ostatních krajů. Určitě máte někteří zkušenosti s tím, že v jednotlivých krajích se uplatňují různé výklady vyhlášek a norem. Tato konference by vytvořila mj. platformu pro sjednocení různých výkladů.

Pomáháme školám

Podepsáním smlouvy o spolupráci se středními školami na předchozí valné hromadě jsme završili přípravnou fázi spolupráce. Cílem naší spolupráce je přiblížit školy současné praxi, propojit zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami středních stavebních škol. Vždyť tam roste generace našich následníků a tato spolupráce je jednou z forem předávání zkušeností mladým. Účastníme se práce ve školských radách, profesoři škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů, účastníme se projektů škol. ČKAIT se v loňském roce pokusila vytvořit pod patronací MPO ČR celostátní soutěž středních škol. Tento návrh byl díky neskutečné energii kolegy Svatopluka Zídka prosazen a studentská soutěž se letos uskuteční.

Stavba Vysočiny – přihlaste nové stavby do 11. 5. 2018

Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Před několika léty jsme se rozhodli udělovat Cenu ČKAIT. Určení vítěze této ceny je na členech výboru oblastní kanceláře. Členové výboru obdrží seznam soutěžních návrhů a každý určí pořadí třech nejlepších. Součet těchto umístění určil vítěze Ceny ČKAIT. Udělení cen Stavba Vysočiny proběhlo loni ve Velkém Meziříčí, v Kulturním domě Jupiter. Cenu ČKAIT Stavby Vysočiny za rok 2016 získala Pěší trasa podél barokního mostu, vybudovaná ve Žďáru nad Sázavou.

Podporujeme vzdělávání

Všechny odborné semináře proběhly v prostorách krajského úřadu, které jsou pro tento účel velmi dobře vybavené a poskytují vysoký standard prostředí. Na všechny semináře jsme zvali pracovníky krajského úřadu, pracovníky stavebních úřadů a zástupce středních stavebních škol. Konáme tak proto, abychom propojili prostor povolování staveb s prostorem projektování, chceme, aby se úředníci stavebního úřadu a projektanti vzájemně pochopili a porozuměli svým procedurám. Dalším důvodem bylo poskytnout odborné vzdělávání stavebním úřadům. Neposledním důvodem bylo to, že jsme se k této službě přihlásili podepsáním smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina. Účast na jednotlivých seminářích se pohybovala od 40 do 100 posluchačů.

Dvakrát BIM

Hlavním tématem loňského roku byla v naší Komoře problematika BIM, které jsme věnovali dva semináře. Jeden byl organizován celostátně a na druhý jsme pozvali projekční společnost PROJECT CONSULT s.r.o., působící na Vysočině, která již několik roků BIM používá. Poznatky a zkušenosti přednesené na semináři byly velmi inspirující. Očekáváme, že toto téma bude nosné pro několik dalších období.

Setkání projektantů se zástupci státní správy

Závěrečným seminářem v loňském roce bylo již druhé setkání dotčených orgánů státní správy a správců sítí s projektanty a zástupci stavebních úřadů. Již podruhé jsme si ověřili, že takováto setkání mají hluboký význam a smysl. Kultivují prostředí navrhování staveb, ve kterém se všichni, kdo se scházejí na semináři, pohybují a mají svoji nezastupitelnou roli. Proto je nutné, aby se setkávali, poznávali a dokázali se vzájemně poznat a pochopit. Jenom z takového dialogu vznikne realizovatelný kompromis, a přiznejme si, schválená projektová dokumentace je kompromis, společný průsečík možného a chtěného. V těchto setkáních budeme určitě pokračovat, považuji je za velmi potřebné a užitečné. Jenom malá poznámka, na poslední poradě předsedů oblastí padla otázka: Jak dokážete, že vám na seminář přijdou zástupci dotčených orgánů a správců sítí? Nám by se to nepodařilo. Nemám na to jinou odpověď než tu, že je požádáme, navštívíme a oni přijdou.

O konferenci památkářů

Třetí celostátní konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu jsme uskutečnili ve dnech 25.–26. října 2017. Proběhla v historickém sále radnice v Havlíčkově Brodě. Součástí byla také exkurze na hrad Lipnice, spojená s odbornou prohlídkou hradu. Hlavní organizátor konference, kolega Bc. Libor Honzárek, připravil zajímavý program. Jednotlivá vystoupení se zabývala vizuálním smogem, veřejným památkovým prostorem v detailech, fasádami památkových objektů v našich městech a výjimečnými památkovými stavbami a přestavbami. Hlavním hostem konference byl Ing. arch. David Vávra. Velmi si ceníme vystoupení našeho pravidelného hosta, kolegy Ing. Svatopluka Zídka. Předpokládáme, že třetí konání konference vytvořilo předpoklady pro její další existenci. Toto je také patrné z plánu práce na letošní rok, plánujeme již čtvrté pokračování.

O územním plánu Klimkovic

Exkurzi na severní Moravu jsem plánoval několik roků. Důvod je velmi jednoduchý. Počátkem devadesátých let jsem na severní Moravě strávil tři velmi intenzivní roky při projektování a následné realizaci jodobrómových Sanatorií Klimkovice. A nyní jsem se chtěl podívat, jak „naše“ lázně po 23 letech provozování vypadají a fungují a také se trochu pochlubit kolegyním a kolegům svým největším projektovým dílem. Exkurze začala návštěvou klimkovické radnice a přijetím u starosty města Ing. Zdeňka Hušťáka. Přednáška nad územním plánem města Klimkovice, který naprosto zásadně změnila výstavba lázní, byla velmi inspirující a dokazovala, jak je možno krajinu i život v ní rychle měnit. Doufám, že v případě lázní měnit k lepšímu. Potom následovala prohlídka lázní, další den prohlídka hornického muzea Landek a zejména Dolních Vítkovic, které se mění z industriální zóny v zónu historickou a volnočasovou.

Západní Čechy jsou výkladní skříní našeho stavitelství

Dokonalý pohled do historie stavitelství podává Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Proto to byla naše první zastávka, kde jsme kromě centra navštívili plaský klášter. Naše cesta dále vedla do kláštera Teplá. Renovovaná část kláštera, která byla předmětem naší prohlídky je dobrou ukázkou, jak kvalitně opravit zpustlé historické památky. Pro kolegy z Vysočiny bylo obzvlášť zajímavé, že stavební práce v klášteře prováděla vysočinská společnost Starkon a.s. Další den jsme věnovali městu Cheb. Procházka po městě s fundovanou průvodkyní nám dokázala, že základní oprava města Cheb proběhla velmi úspěšně. Pěší zóna s Bránou času od sochaře Mariana Karla nabízí exkluzivní procházku a stejně tak chebský hrad je ukázkou, že o památky se lze starat příkladně. Poslední den exkurze jsme věnovali krátké procházce Karlovými Vary a návštěvě Žatce. Královské město Žatec se vyznačuje chmelařskou tradicí. Město na tomto fenoménu vystavělo svůj současný charakter. Chrám chmele a piva a rozhledna Chmelový maják jsou představiteli tohoto trendu.

V centrálních orgánech ČKAIT působí tito zástupci oblasti Jihlava: v Představenstvu Ing. Karel Vaverka, v Dozorčí radě Ing. František Kavina, ve Stavovském soudu Ing. Pavel Hořejší.

Závěr zprávy patří oprávněně poděkování. Děkuji kolegyním a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim smluvním partnerům a v první řadě vám, aktivním členům naší oblasti. Bez vás by naše Komora neexistovala.