Brno diskutovalo o hospodaření a vzdělávání

Brněnská oblast ČKAIT pořádala valnou hromadu svých členů 25. ­ledna 2018 v Kongresovém centru BVV za účasti 157 členů z celkového počtu 4416 autorizovaných osob (3,5 %).

Valnou hromadu oblasti Brno moderoval Ing. arch. Vladimír Klajmon. (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček promluvil k aktuálním otázkám, které zajímají většinu členů (novela stavebního zákona, hostování inženýrů ze zahraničí, BIM, dění uvnitř ČKAIT atd.). Ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., podal interní informaci o novém způsobu placení členských příspěvků, soutěži ČKAIT, PROFESIS. Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., místopředseda Dozorčí rady ČKAIT, přednesl a komentoval zprávu dozorčí rady. Podal také zprávu o výsledku voleb děkana Fakulty stavební VUT v Brně, tuto funkci bude od 1. února 2018 vykonávat prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Dále byli na valné hromadě přítomni Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, předsedové oblastních kanceláří ČKAIT Ing. Radim Loukota (Pardubice), Ing. Ladislav Bukovský (Praha) a Ing. Karel Vaverka (Jihlava). Krajské orgány reprezentoval náměstek hejtmana pro oblast územního plánování JMK Mgr. Martin Maleček.

Z činnosti oblasti v roce 2017

Činnost oblastní a regionální kanceláře ČKAIT Brno je zaměřena jak na podporu a administrativu pro členy oblasti, tak na regionální spolupráci s moravskými oblastmi ČKAIT a podporu orgánů Komory (Dozorčí rada, Dozorčí komise, Senát stavovského soudu). Regionální kancelář v Brně pořádá třikrát ročně slavnostní slib autorizovaných osob a je zde umístěno pracoviště Informačního centra ČKAIT.

Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání (CŽV) řídí výbor oblasti ČKAIT Brno. Dva zástupci oblasti Brno pracují v řídicí komisi CŽV na úrovni celé Komory.

Ve spolupráci s Veletrhy Brno byl 26. dubna 2017 uskutečněn Inženýrský den na téma Návrat života do historických center měst a následující den Konference o využití BIM při projektování staveb.

Ve spolupráci s ČSSI pořádá řadu odborných a společenských akcí, například odborné konference na téma Zajímavé stavby, odborné exkurze, např. Vědecké centrum AdMaS, Čapí hnízdo, Vila Stiassni, ­LIKO-S ve Slavkově, stavba koncertního sálu v Brně, parkovacího domu na ulici Husova v Brně či do předvánoční Bratislavy a společenské akce s dlouholetou tradicí – adventní koncert a ples.

Spolupráce s FAST VUT v Brně a s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně se realizuje na odborných konferencích, akcích CŽV ČKAIT, podpoře doktorandů na konferenci JUNIORSTAV, oceňováním nejlepších diplomových prací, podporou Studentské vědecké odborné činnosti a šířením informací o činnosti ČKAIT u studentů.

Oblastní kancelář Brno poskytuje na základě smlouvy s HZS JmK pomoc odborníků z řad autorizovaných osob při řešení akutních situací při požárech, živelných pohromách a komplikovaných zásazích. Program valné hromady letos obohatil o zajímavou přednášku s promítáním plk. Ing. Vladimír Stehlík, vedoucí oddělení IZS a řízení JPO HZS JmK.

Volby

Dominantou programu letošní valné hromady byly bezesporu volby do výboru oblasti Brno. V jednokolové volbě zvolilo 143 přítomných členů dvanáctičlenný výbor oblasti. Ihned po volbách zasedl nový výbor a zvolil předsedu. Aklamací pak byli zvoleni delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2018 a tři kandidáti do Dozorčí komise Brno.

Diskuse o hospodaření

Hlavním předmětem diskuse byly otázky vyplývající ze zprávy o činnosti a hospodaření oblasti Brno, přednesené prof. Maternou:

vysvětlení a upřesnění podílu nákladů na mzdy zaměstnanců a náhrady za činnosti funkcionářů Komory;

vysvětlení vysokého podílu účastníků postproduktivního věku na odborných exkurzích pořádaných Komorou;

požadavek na zajištění školitelů z řad pracovníků OVÚP Krajského úřadu v Brně na plánovaných školeních k novele stavebního zákona;

problematika dostupnosti norem a jejich předražení.

Výše uvedené otázky a problémy byly v diskusi objasněny a vysvětleny prof. Maternou, Ing. Mrázem a Ing. Křečkem ke všeobecné spokojenosti všech účastníků valné hromady.

Pro všechny účastníky pak bylo připraveno pohoštění v přísálí.