Liberec usiluje o regulativy stavění v horách

Valná hromady oblasti Liberec se konala 30. ledna 2018 v multimediálním sálu budovy Libereckého kraje. Valné hromady se zúčastnilo 67 z 1023 autorizovaných osob ČKAIT oblasti, což je 6,6 % členů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.

Karel Urban předává ocenění Ing. Miroslavu Brůnovi (93 let), který zdůraznil nutnost stavebního dozoru. Ing. Stanislav Dvořák, který byl oceněn k životnímu jubileu 90 let, uvedl, že je nejstarší maturant stavební průmyslové školy v Liberci. (foto: Jana Urbanová)

Schůzi řídil Ing. Zdeněk Koch, který přivítal čestné hosty: Ing. Dagmar Vojtíškovou (ČSSI), Ing. Jaroslava Urbana (Stavební úřad Liberec), Ing. Pavla Křečka, Ing. Radka Hnízdila, Ing. Marii Báčovou, Martina Šafaříka, zástupce pojišťovny GrECo Ing. Petru Bartoníčkovou a Mgr. Jakuba Doležela.

Zpráva předsedy oblasti

Předseda oblastní kanceláře Ing. Urban informoval o činnosti oblasti za rok 2017. Výboru oblasti jsou předkládány požadavky na připomínkování legislativních dokumentů, bylo by proto dobré, aby se do připomínkování zapojilo co nejvíce členů. Ke kontrole deníků bylo přizváno 135 osob, dostavilo se jich 81. Při kontrolách deníků skončilo období tolerance deníků „bez záznamu“. Přerušení na dobu delší než pět let vede k pozastavení autorizace. Při vyhýbání se kontrole deníku, se případem může zabývat stavovský soud. Nebyla podána žádná stížnost na autorizovanou osobu v liberecké oblasti. Díky úsilí vedení ČKAIT se oblastní kancelář vypořádala se zavedením EET. Proběhlo jedenáct akcí CŽV, z toho dvě exkurze s celkovou účastí 276 osob. Oblast spolupracuje s ČSSI, SPS i se stavebním úřadem v Liberci. Významným partnerem je HZS Liberec, stavebně-právní odbor kraje.

Podpora stavařské historie oblasti

Oblast organizovala Den stavbařů Libereckého kraje ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím, oblastní pobočkou ČSSI a Libereckým krajem. Tato akce bude pokračovat i v tomto roce. S aktivní pomocí od Ing. Václava Ropka se daří rozvíjet zájem o stavařskou historii v oblasti. Stavba roku Libereckého kraje 2017 se konala ve spolupráci s krajským úřadem, TU, SPS a ČSSI. Oblas se začlenila do Sdružení zaměstnanosti Libereckého kraje. Oblastní kanceláře ČKAIT se snaží zajistit regulativy stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor a Krkonoš, a to ve vazbě na projekty záchrany kulturního dědictví o nové technologie umožňující revitalizaci stávajících objektů a staveb. Podporuje povědomost o významných stavbách v oblasti u příležitosti 100 let republiky. Ve všech těchto činnostech bude oblast pokračovat i v roce 2018.

Vystoupení hostů

Ing. Pavel Křeček promluvil o vydání almanachu o železnicích v Libereckém kraji ve spolupráci s panem Kellerem, o plánovaném setkání s čestnými členy ČKAIT v květnu 2018, o přátelském vztahu ČKAIT a ČSSI, o spolupráci s kraji – s předsedkyní Asociace krajů ČR Janou Vidumetzovou bylo uzavřeno memorandum. Připomněl platnost ­nového stavebního zákona od 1. ledna 2018 a nové vyhlášky 500 o územním plánování od 29. ledna 2018. Informoval o snaze iniciovat vznik Ústředního stavebního úřadu, který by byl nezávislý na státní správě. Technický dozor investora se stal vybranou činností. O Cenu inženýrské komory se letos bude ucházet devatenáct soutěžících, ale z Libereckého kraje se nikdo nepřihlásil. Na shromáždění delegátů bude předložen návrh na úpravu domu v Sokolské ul. v Praze a úprava vnitřních řádů.

Ing. Jaroslav Urban (zastupoval Bc. Miroslava Šimka) upozornil, že nově může technický dozor investora vykonávat autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb. Informoval také o tom, že teze vypracované stavebním úřadem ve spolupráci s ČKAIT, se začaly dostávat do projektů.

Volby

Ing. Ulrych přednesl zprávu mandátové komise s tím, že k 30. lednu 2018 se počet členů snížil na 1017. U prezentace se registrovalo 67 účastníků, je to 6,58 % členské základny. Hlasovací kvórum je 34 hlasů. Byli zvoleni členové výboru oblasti. Výbor oblasti navrhl jako delegáty pro Shromáždění delegátů ČKAIT 24. března 2018 v Praze pana ­Faltuse, Ing. Chvala, Ing. Sobotku, Ing. Ulrycha, Ing. Urbana, Ing. Vitouše, Bohuslava Šíru. Náhradníky byli zvoleni: Ing. Sedlický a Ing. Bukvic.

Diskuse

Ing. Jaroslav Urban hovořil o kvalitě projekčních prací předkládaných stavebnímu úřadu. Informoval o vyhlášce města Liberce o digitální technické mapě Liberce, která vyšla v prosinci 2017. Hovořil o ­metodice MMR, že nová stavba musí odpovídat sousední zástavbě, odbor územního plánování vydává závazné stanovisko. Stavební úřad Liberec rozešle přes e-mailové adresy ČKAIT členům požadavky na rozsah projektové dokumentace.

Ing. Radek Hnízdil hovořil o vydání Almanachu ČKAIT k 25 letům činnosti. Informoval o tom, že ČKAIT nebude zavádět EET i o požadavku GDPR, což je obecné nařízení o ochraně údajů, které vyžaduje upravit systém ukládání dat. Informoval o možnosti pojistné smlouvy na krytí kybernetických rizik, o vytváření nových webových stránek ČKAIT i o novém řešení systému PROFESIS.

Usnesení

Valná hromada uložila výboru oblasti, aby zajistil plnění schváleného plánu činnosti pro rok 2018 a aby projednal témata diskusních příspěvků.

Předseda poděkoval účastníkům a pozval je k občerstvení v přísálí.