Pardubice s nejvyšším podílem aktivních členů diskutovaly o statice

Valná hromada oblasti Pardubice proběhla jako třetí v pořadí 11. ledna 2018 v Domě techniky v Pardubicích. Zúčastnilo se jí 130 autorizovaných osob, to je 12,87 % z celkového počtu 1010 členů oblasti a několik hostů.

Ing. Radim Loukota a Pavel Čížek moderují oblastní valnou hromadu v Pardubicích. (foto: Luděk Vojtěchovský)

Předseda výboru Ing. Loukota považuje za těžiště současné činnosti oblastní kanceláře zajištění celoživotního vzdělávání členů oblasti. Ve své zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl, že naše oblast uskutečnila v roce 2017 pro své členy dvanáct akcí. Semináře Ochrana proti hluku a vibracím (seminář + webinář); Dokumentace staveb; Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ; Novela stavebního zákona; Dopravní konference; Nové zeměměřické podklady a geografické databáze pro projektování; Pojištění profesní odpovědnosti; Dozory ve výstavbě a obecné požadavky na výstavbu; exkurze na přednádraží, dvakrát na letištní terminál Pardubice a do firmy ERA Pardubice. Spolupodílela se na silničním veletrhu v Doubravicích. Seminářů a exkurzí se zúčastnilo 731 osob, 62 osob se zúčastnilo webináře a na 500 osob veletrhu. Na 1. pololetí 2018 máme připravených pět seminářů a dvě exkurze.

Z vystoupení hostů

Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana Pardubického kraje, informoval o práci Stavebního úřadu Pardubického kraje jako odvolacího orgánu obecních stavebních úřadů a o problematické kvalitě dokumentací a projektových dokumentací, které objednává krajský úřad u jednotlivých projektantů. V závěru nás informoval o investiční aktivitě Pardubického kraje včetně podpor z fondů EU.

Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně pardubického primátora představila město Pardubice jako největšího investora ve městě. Jmenovala dokončené akce (terminál Jana Kašpara – letiště Pardubice, stavební úpravy třídy Míru, přednádraží, Tyršových sadů…) a také akce, u nichž se započalo s přípravou realizace (oprava letního stadionu, nové parkovací domy u hokejové arény a na Vápence…).

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, poukázal na 25. výročí založení této fakulty. Poděkoval nám za účast při státních závěrečných zkouškách bakalářského i magisterského studia a za pomoc při zpracování podkladů pro reakreditace studijních oborů.

Kpt. Ing. Romana Škrabálková z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje informovala o činnosti v oblasti prevence, čili posuzování dokumentace a projektové dokumentace v rámci požární bezpečnosti staveb. Apelovala na nás jako autorizované osoby na zlepšení kvality naší práce. Uvedla mimo jiné, že za rok 2017 zpracovali 4703 vyjádření a účastnili se 1762 kolaudací staveb.

Diskuze o statice

V rámci diskuse vystoupil pouze Ing. Vlastimil Moucha, který zavzpomínal na záplavy v roce 2002, kdy organizoval pomoc 20 statiků našeho kraje postiženému Karlínu v Praze. Dále poukázal na problematickou kvalitu statických výpočtů. Upozornil na to, že statický výpočet v současné době může autorizovat také architekt, s čímž on osobně nesouhlasí. Navrhl apelovat na jednotlivé vzdělávací instituce středního a vysokého školství ke zlepšení výuky v oblasti statiky a dynamiky konstrukcí. Dále Ing. Moucha navrhl zvětšit potřebnou délku praxe pro obor statika a dynamika staveb na 6 let a zároveň více prověřovat uchazeče o autorizaci v rámci autorizačních zkoušek. Domnívá se, že je nutné pravidelně zařazovat v rámci celoživotního vzdělávání více seminářů ohledně vad, poruch a havárií staveb a kontrolovat dodržování získání potřebného počtu kreditů v rámci celoživotního vzdělávání. Nakonec se Ing. Moucha ztotožnil s vyjádřením České asociace konzultačních inženýrů – CACE k nedávným haváriím staveb, ale nesouhlasil s nezávislou kontrolou statiků, neboť v současnosti nemá žádnou oporu v našem právním řádu, který je koncipován na osobní odpovědnosti autorizovaných osob.

Volby

Ze 130 přítomných odevzdalo svůj hlasovací lístek 118 osob. Jeden lístek byl neplatný. Na základě hlasování zůstal výbor oblasti v původním složení.

Usnesení

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2017 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2018, kterou přednesl předseda výboru Ing. Radim Loukota.

Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2017, zprávu Dozorčí rady ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT.

Valná hromada uložila výboru oblasti Pardubice hájit práva autorizovaných osob, zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob dle předloženého programu na I. pololetí 2018, do 30. dubna 2018 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semináře a exkurze na II. pololetí 2018. Oblast Pardubice bude i nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví. Bude pomáhat školám se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice a podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob. Zvýšenou pozornost bude věnovat změnám ve stavební legislativě a projedná návrhy Ing. Mouchy z diskuse s příslušnými dotčenými orgány.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Podle zprávy mandátové komise na valné hromadě hlasovalo 130 autorizovaných osob ČKAIT z oblasti Pardubice.