České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 17. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle pozvánky za účasti 157 členů, to je 9 % ze 1740 evidovaných osob v oblasti.

Nově zvolený výbor oblasti České Budějovice bude pracovat ve složení Ing. František Hladík – předseda, Ing. Milan Borovka, Ing. Vladimír Dufek, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Ing. Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská. (foto: archiv ČKAIT)

Předseda v úvodu uvedl, že oblast se v uplynulém roce zaměřila zejména na vzdělávání a poděkoval všem spolupracujícím organizacím i účastníkům. V této souvislosti vyzval všechny autorizované osoby v oblasti k aktivní spolupráci s výborem OK a aktivy ČKAIT.

Plán činnosti na rok 2018 bude zaměřen opět na celoživotní vzdělávání v podobě seminářů, odborných exkurzí, adventních setkání a na vydávání zpravodaje. Na 1. pololetí 2018 jsou plánovány tyto akce:

15. 2. Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek

8. 3. Vodohospodářské stavby

28. a 29. 3. Dřevostavby Volyně

19. 4. Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

17. 5. Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček vyzdvihl činnosti ČKAIT směřující k vylepšení a zjednodušení práce našich členů zejména v oblasti legislativně právní a propagace naší práce. Vzpomenul přetrvávající problémy novel autorizačního a stavebního zákona stejně jako zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyzdvihl účast našich členů v odborných komisích při jednotlivých ministerstvech. Stálou pozornost věnuje Představenstvo ČKAIT ohodnocení práce AO. Připravují se standardy a pracnosti jednotlivých činností jako náhrada honorářového řádu, který Komora z rozhodnutí ÚHOS nesmí vydat. Komora je též připomínkovým místem MMR a legislativní rady vlády pro zákony týkající se působnosti Komory.

Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v práci oblasti nebyly shledány žádné nedostatky.

Z vystoupení hostů i diskuse vyplynulo, že vzájemná spolupráce s ČKAIT je nutná a prospěšná. V předsálí měli naši členové jako vždy možnost seznámit se s propagačními materiály firem Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Weber, ČSSI, GrECo JLT a odborných škol. Informační centrum ČKAIT prodávalo za zvýhodněné ceny odborné publikace.

České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání v roce 2017 zorganizovaly 17 akcí, kterých se zúčastnilo 382 osob.

Volby

Bylo zvoleno 11 delegátů a 3 náhradníci oblasti na shromáždění delegátů, 1 kandidátka dozorčí komise a 9 členů výboru.

Valná hromada uložila výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti na rok 2018, rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s odbornými školami v regionu a vyhodnotit závěry z diskuse a vystoupení hostů. Delegátům oblasti uložila, aby na shromáždění delegátů podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT. Usnesení VH je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.