Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu

Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2018 v Národním domě v Ústí nad Labem. Bylo rozesláno 1785 pozvánek autorizovaným osobám, přítomno bylo 126 členů, což je 7,06 % 

Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. ­Martin Mandík. Jednalo se o tyto hosty: Jaroslav Doubrava – senátor, Mgr. ­Karel Krejza a Mgr. Mikuláš Peksa – poslanci, ředitel SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeněk Hrdina, předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima, paní Ing. Zdeňka Švehlová, vedoucí odboru ÚP a SŘ KÚ (Územní plán a stavební řád), Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚP města Litoměřice, Ing. Lenka Mirgová, vedoucí OÚP a SŘ Magistrátu města Teplice, Ing. Bartoníčková a Mgr. Doležal, zástupci pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Dále byli z představitelů ČKAIT přítomni: předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel kanceláře Praha Ing. Radek Hnízdil, Ing. Lenka Zimová, vedoucí střediska pro autorizace, Ing. Dominika Hejduková, vedoucí Střediska vzdělávání a informatiky ČKAIT, Marie Báčová, poradce předsedy, Ing. Martin Šafařík, člen DR ČKAIT a manželé Dolanovi z IC ČKAIT Hradec Králové.

Před dalšími body jednání informoval o předání stříbrné medaile ČKAIT k 25. výročí vzniku ČKAIT Ing. Vladimíru Provazníkovi, CSc., bývalému šéfovi ÚHA města Ústí nad Labem za aktivní činnost při iniciaci autorizačního zákona a činnost pro ČKAIT. Ing. Provazník byl v Ústí spoluiniciátorem vzniku/obnovení činnosti OP ČSSI a členem přípravného výboru ČKAIT.

Druhý nejvyšší počet vzdělávacích akcí

Oblast Ústí nad Labem uspořádala ve srovnání s ostatními oblastmi druhý nejvyšší počet vzdělávacích programů. V rámci CŽV se uskutečnilo celkem 27 akcí, z toho 21 přednášek a seminářů, čtyři odborné prezentace a dvě exkurze. Zúčastnilo se jich 869 osob a obecně se zvýšil zájem o vzdělávání.

Úplně nejvýznamnější akcí byla Konference Labská vodní cesta, která se konala 26. května 2017 jako oslava 25 let existence ČKAIT na parníku během plavby z Ústí do Drážďan. Další významnou akcí byl tradiční mezinárodní seminář Železniční dopravní cesta, pořádaný pod naší záštitou VOŠ a SPŠ Děčín. Loňský ročník byl na téma Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách. Letošní ročník se bude věnovat Labské vodní cestě. Problematiky BIM ve stavebnictví se týkala exkurze na stavbu D4 u Skalky, kde se realizovala právě s využitím této metody. Velmi zajímavý byl seminář Energetická náročnost budov, který byl přednášejícími (Ing. Frolík, Ing. Kabrhel a Ing. arch. Smola) pojat netradičně – ne výpočty ztrát a návrhy zateplování, ale snahou přijmout nový pohled na urbanismus, výstavbu, městské inženýrství a navrhování staveb tak, aby splňovaly potřebné požadavky, ale byly i příjemné a zdravé pro bydlení a navíc i souzněly s okolím.

Stavba roku 2017 má pouze 5 staveb

Vloni byl vyhlášen další ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje, kterou oblast pořádá společně s OHK Litoměřice. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Do soutěže bylo sice přihlášeno pouze pět, zato velmi zajímavých, akcí. Dne 4. prosince 2017 zasedala porota, tradičně pod předsednictvím pana profesora Miloše Pavlíka, prorektora ČVUT pro výstavbu. Členy poroty byl dále i zástupci výboru oblasti – Ing. Mandík, Ing. Vrba a Ing. Zima za OP ČSSI. Slavnostní vyhlášení se uskuteční pravděpodobně začátkem března 2018.

Z vystoupení hostů

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení poděkoval předsedovi OK za činnost v oblasti, v Představenstvu ČKAIT a další činnosti pro Komoru. Ing. Zimovi a jeho týmu poděkoval za aktivitu při zajištění Konference Labská vodní cesta během jízdy na parníku z Ústí do Drážďan, pořádanou jako slavnostní akci k 25. výročí ČKAIT. Informoval o problémech kolem legislativy a o další činnosti ČKAIT.

Senátor Jaroslav Doubrava se vyjádřil, že se hodlá i nadále angažovat v problematice splavnění Labe.

Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI v oblasti, se také vrátil k významu Labské vodní cesty.

Diskuse byla minimální, týkala se nedostatečného finančního ocenění AO, potřeby lepší prezentace Komory vůči veřejnosti, kritiky „nejnižší ceny“ jako příčiny nekvalit ve stavebnictví apod. Ozvala se i kritika Ing. Jedináka za rozeslání svého předvolebního videa před volbami poslanců na privátní adresy členů ČKAIT. Na diskusi reagoval vesměs předseda ČKAIT Ing. Křeček.

Volby

Na shromáždění delegátů bylo zvoleno podle směrného čísla jedenáct delegátů: Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Ing. Tomáš Bursík, Ing. Martin David, Ing. Josef Filip, PhD., Václav Fůs, Mgr. Ing. David Jedinák, Ing. Martin Mandík, Ing. Petr Plichta, Ing. Luděk Sahulka, Ing. Jaroslav Vrba a Ing. Jiří Zima. Náhradníky bez určení pořadí jsou Bc. Jan Jaša, Ing. Zbyněk Vodák, Ing. František Zurek a Ing. Josef Dvorský.

Náhradníkem pro DK ČKAIT za oblast byl zvolen Ing. Libor Chochol.

Do výboru oblasti byli zvoleni zástupci ve třech volebních kolech.

Usnesení

Valná hromada uložila výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018, zejména v oblasti CŽV a vyhodnotit závěry valné hromady a náměty z ní se trvale zabývat. Delegátům za oblast UL na SD 2018 uložila podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými byli na VHO seznámeni.

Během jednání byly promítány fotografie z akcí oblasti v roce 2017, materiály IC ČKAIT a SVI ČKAIT. Na závěr poděkoval předseda OK Ing. Mandík přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení a další neformální diskusi.