Legislativa

 • Zjevná početní chyba v nabídce

  Má či nemá zjevná početní chyba vliv na nabídkovou cenu veřejné zakázky? ÚOHS i Krajský soud v Brně říkají ano. Nejvyšší správní soud se řídil zdravým rozumem a řekl, že ne. Zadávací řízení se tak protáhlo na dlouhých pět let.

 • Metodika MŽP jak na stavební odpady

  V srpnu 2018 byl vydán Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

 • Mobiliář pro volnočasové aktivity

  Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není definován ve stavebním zákoně ani jeho prováděcími předpisy. Pouze vyhlá
 • Zamítnutí zákona o ochraně památkového fondu

  Zamítnutý zákon o ochraně památkového fondu předpokládal řadu posunů oproti stávající právní úpravě. Vymezoval nejen povinnosti, ale i práva vlastníka kulturní památky. Ještě zásadnější byl tento posuv v otázce práv a povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích, kterým mohl přinést dlouho očekávanou možnost poskytnutí dotace na památkové vícenáklady. Na úseku archeologie předpokládal povinnost zpracování projektu záchranného
 • Mění se vyhláška o dokumentaci staveb

  Od 17. července do 7. srpna 2017 stanovilo MMR meziresortní připomínkovací řízení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Autorizovaným osobám, které mají v databázi ČKAIT uvedenu e-mailovou adresu (28 672 členů Kom
 • Nové požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

  V poslední době nemůže projektantům či zhotovitelům uniknout zvýšená pracovní aktivita Sekce lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství. Aktivita je to záslužná, neboť z jejich popudu a s jejich tichou či naopak hlasitou podporou se daří aktualizovat potřebné technické standardy, resp. normy ČSN a vyhlášky vztahující se ke stavbám pro plnění funkcí lesa. V loňském roce, mimo aktivitu MZe, vstoupila v platnost aktualizovaná norma ČSN 75 210