Nové požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

V poslední době nemůže projektantům či zhotovitelům uniknout zvýšená pracovní aktivita Sekce lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství. Aktivita je to záslužná, neboť z jejich popudu a s jejich tichou či naopak hlasitou podporou se daří aktualizovat potřebné technické standardy, resp. normy ČSN a vyhlášky vztahující se ke stavbám pro plnění funkcí lesa.

V loňském roce, mimo aktivitu MZe, vstoupila v platnost aktualizovaná norma ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně (chystá se 2. část), pracuje se na ČSN 73 6108 Lesní cestní síť. Obě tyto oborové normy, resp. jejich probíhající či dokončené aktualizace, rozhýbaly práce na novelizaci vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa (také SPFL).

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, která byla zveřejněna 28. července 2017 s účinností od 1. ledna 2018, se v obecné rovině dělí na tři hlavní okruhy SPFL. Z pohledu lesních dopravních cest a z pohledu hrazení bystřin a strží navazuje na proběhlé aktualizace ČSN, definuje základní principy staveb a vytváří základní technický rámec pro stavby spadající do těchto dvou inženýrských disciplín. Jako třetí okruh staveb pro plnění funkcí lesa definuje vyhláška stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd, neboť stále platí, že zalesnění či kvalitní lesní porost je jedním z nejlépe fungujících protierozních opatření, resp. půdoochranným prvkem (lesy ochranné, lesy zvláštního určení). Zavlažovací a odvodňovací stavby jsou pro správné fungování a růst lesa vnímány jako stěžejní a koncepčně na ně navazují stavby hrazení bystřin a strží (správněji řečeno – funkčně se doplňují).

Oproti minulému znění vyhlášky byl z novelizovaného textu vyškrtnut paragraf definující požadavky na malé vodní nádrže v lesích. Pro projektanty, kteří se budou i nadále zabývat návrhem VN v lesích, platí doporučení, aby i přes některé zjevné rozdíly lesní a zemědělské krajiny využívali i při zpracování projektové dokumentace VN v lesích normu ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Požadavek maximální velikosti hladiny při hladině normálního nadržení do 2 ha, aby VN mohla dál spadat do kategorie staveb pro plnění funkcí lesa a pozemek zátopy nebyl trvale vyjmutý z PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), platí nadále i přes vyškrtnutí textu o VN v lesích z vyhlášky.