Městský inženýr – městský architekt

Kruhový kongresový sál hotelu Thermal se stal dějištěm letošní konference Městské inženýrství Karlovy Vary (foto: Jan Borecký)
Kruhový kongresový sál hotelu Thermal se stal dějištěm letošní konference Městské inženýrství Karlovy Vary (foto: Jan Borecký)

Esteticky zvládnutý prostor s funkčními závadami v technické a dopravní infrastruktuře nesplňuje požadavky veřejnosti stejně tak jako technicky dokonalý koncept s estetickými nedostatky nesplňuje požadavky žádoucí kulturní úrovně.

Letošní 22. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary, která se konala 9. červ­na 2017 v kongresovém sále hotelu Thermal, potvrdila význam spolupráce městského inženýra a městského architekta v evropských zemích.

Konference byla pořádána jako součást Dnů stavebnictví a architektury Karlovarského kraje 2017. Pořadatelem byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s dalšími zahraničními organizacemi. Záštitu nad pořádáním konference převzali ministryně pro místní rozvoj, ministr kultury, ministr průmyslu a obchodu, hejtmanka Karlovarského kraje a primátor města Karlovy Vary.

Průběh konference lze považovat za velmi úspěšný. Příspěvky prezentované na konferenci se zabývaly přístupy rozvoje měst z pohledu dvou profesí, a to jak z pohledu technického, tak výtvarného. Spolupráce městského inženýra s architektem pak vede k rozvoji měst a ke zlepšování životního prostředí a životních podmínek urbánního prostředí.

Spolupráce inženýrů a architektů je nutná

Poznatky z obsahové části konference můžeme shrnout do několika bodů. Městské inženýrství je mezioborová disciplína, jejíž činnost je ovlivněna územně technickými podmínkami a jako obor se opírá o několik oblastí vzájemně propojených a na sebe navazujících. Městské inženýrství pokrývá širokou škálu aspektů celkové koncepce udržitelného rozvoje urbanizovaného území, zahrnující jak problematiku veřejné infrastruktury, tj. rozvoj a spolehlivost veřejné infrastruktury, tak i územně technickou problematiku, tj. udržitelný rozvoj sídel.

Budovy, komunikace, infrastruktura, zeleň, vodní prvky a městský mobiliář vytvářejí veřejný prostor s dominantami, panoramaty a kompozičními osami.

Aby vytváření nebo rekonstrukce veřejného prostoru byly řešením komplexním, je třeba uplatňovat ve vzájemném souladu jak hlediska technická – funkční, jejichž zásadami se zabývá městské inženýrství, tak estetická – kulturní, jejichž zásadami se zabývá urbanismus a architektura.

Z jednání konference vyplývá, že je potřebné kontinuální celoživotní vzdělávání odborníků v oblasti městského inženýrství, podložené kvalitně zpracovanými odbornými publikacemi a studijními materiály.

Vznik Mezinárodní organizace městských inženýrů

Významnou událostí v oboru je vznik Mezinárodní federace městského inženýrství (International Federation of Municipal Engineering – IFME) se sídlem v Austrálii. Je to významná mezinárodní instituce zaměřující se na problematiku městského inženýrství. Tato organizace podporuje technické a kulturní výměny mezi obcemi a městy, zvyšování odbornosti techniků a inženýrů v globálním měřítku.

Česká republika v současné době nepatří mezi členy IFME, avšak její začlenění by bylo významným krokem z hlediska rozvoje oboru městského inženýrství. Letošní karlovarské konference se zúčastnil svým vystoupením past president IFME Vincent Ross.

Poděkování za přípravu i průběh konference patří všem pořadatelům. Jmenovitě je třeba poděkovat Ing. Jitce Thomasové a Ing. Pavlu Křečkovi za odborné moderování. Poděkování patří také Svatopluku Zídkovi, hlavnímu organizátorovi konference. Je třeba ocenit, že všech dosavadních 22 ročníků konference je pořádáno jako mezinárodní akce rozšířená nejen o německé a slovenské kolegy, ale i o další evropské účastníky, a to nejen ze zemí visegrádské čtyřky. Zahraniční účastníci a čestní hosté ocenili i zajištění zajímavého doprovodného programu – odborných exkurzí.

OK ČKAIT v Karlových Varech a dalším organizátorům se podařilo vytvořením výborného technického a organizačního zázemí vybudovat v Karlových Varech místo neodmyslitelně spojené s městským inženýrstvím. Dvaadvacátý ročník konference, jakož i výsledky předchozích ročníků opravňují pořadatele k pokračování mezinárodních karlovarských konferencí i v následujících letech.

Příštím tématem bude doprava ve městě

Na základě pracovních rozhovorů členů vědecké rady konference bylo vyhlášeno i téma pro příští 23. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2018. Tématem příštího ročníku bude doprava ve městě.