Z činnosti oblasti České Budějovice

Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v průběhu prvního pololetí letošního roku kromě běžné agendy zapojila také do organizace řady odborných akcí v regionu.

Odborné semináře

Ze zájmu a dotazů o seminář Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb bylo zřejmé, že se nejednalo pouze o seznámení se s úvodní problematikou zavádění BIM do praxe, ale že se v dané problematice účastníci semináře již orientují. Přednášející Ing. Štěpánka ­Tomanová (CAD-BIM s.r.o.), Ing. Tomáš Minka (di5 architekti inženýři s.r.o.), Ing. Dalibor Šulc (ČSOB) a Ing. Jan Šourek (Skanska a.s.) shrnuli a objasnili základní principy a požadavky BIM pro praxi od počátečního návrhu přes projektování, realizaci stavby, provoz i její odstranění. Jednoznačně vyplynulo, že se od prvopočátku musí jednat o spolupráci a koordinaci všech účastníků výstavby. Semináře, který se konal 13. dubna 2017, se zúčastnilo osmnáct autorizovaných osob.

Úzce specializovaný seminář Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení podle EN a Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení byl zaměřen na seznámení se s produkty – SW programy IDEA StatiCa pro návrh vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení podle EN, stejně jako na informování o moderních způsobech výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení. Přednášející M.Sc. Alexander Szotkowski objasnil, k čemu slouží IDEA StatiCa Connection, jaké problémy řeší, vysvětlil nové metody (CBFEM) včetně podrobností výpočetního modelu. Dále informoval o práci se zatížením, výpočetními možnostmi (stabilita, tuhost). Svou přednášku doprovodil konkrétními příklady kotvení a vysvětlením pojmů BIM-Radvance, BIM Tekla Structures a RFEM Link.

Výhodou využití programu je zvýšení jistoty práce stavebního inženýra, úspora času a efektivnost návrhů a dobrá vazba na CAD programy. Bližší informace včetně cenových nabídek lze nalézt na www.ideastatica.com. Semináře, jenž proběhl 18. května 2017, se zúčastnilo jedenáct autorizovaných osob.

Druhé diskusní odpoledne ke stavbě dálnice D3

Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT uspořádala 8. června 2017 akci nazvanou II. diskusní odpoledne ke stavbě dálnice D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice. Akce navázala na loňské setkání nad stejnou problematikou, které mělo úspěch, velkou účast a velmi dobrý ohlas. Exkurzi zahájil předseda jihočeské pobočky UMČR Ing. ­Josef Pumpr. Následně proběhla prezentace jednotlivých rozestavěných úseků dálnice se zaměřením na mostní stavby. Úsek Veselí nad Lužnicí – Bošilec prezentoval zástupce firmy ­STRABAG a.s., technolog stavby Libor Nýdl, úsek ­Bošilec – Ševětín prezentoval hlavní stavbyvedoucí stavby Miloslav Jindra, Dipl. tech. z firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. a další dva úseky Ševětín – Borek a Borek – Úsilné s napojením města České Budějovice prezentoval ředitel stavby firmy EUROVIA CS, a.s., Bc. Václav Nedorost. Z každého úseku byla promítána videoprojekce s komentářem a následnou diskusí. Staveniště si mohli zájemci prohlédnout z obilního sila z výšky 56 m. Akce se zúčastnilo čtyřicet osob, z toho 22 členů ČKAIT, dále zástupci SÚS, JČK a ŘSD ČR.

Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení od stavebního úřadu

Dne 15. června 2017 se v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích konal seminář, který byl zaměřen na oblast přípravy a projektování staveb. Přednášející Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, poutavým způsobem seznámil posluchače se zákonným rámcem práce stavebních úřadů a systémem posuzování žádostí o umístění, povolení a užívání staveb. Za použití praktických příkladů vyložil základní povinnosti autorizovaných osob respektovat a hájit veřejný zájem, v případě projektování staveb pak tyto navrhovat do území v souladu s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů i dalších předpisů veřejného stavebního práva, a to na základě kvalitně zpracovaných a aktuálních podkladů. Jako pomůcku pro orientaci v předpisech veřejného stavebního práva přednášející ke své prezentaci zpracoval nejen jejich základní přehled, ale i přehled rozhodnutí správních soudů k přednášenému tématu a návody možných textů zpráv projektových dokumentací staveb. Účastníci hojně využili možnosti klást otázky, na které přednášející bezprostředně reagoval. Jednoznačně přínosného semináře se zúčastnilo osmnáct autorizovaných osob.