Novela správního řádu upřesňuje působnosti dotčených orgánů

Zdá se, že potřebný krok ke zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení byl učiněn, a to především předloženou související novelou správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), kdy bylo novelizováno ustanovení § 149, které stanovuje základní požadavky na obsah závazného stanoviska.

Původně bylo toto navrhováno úpravou ustanovení § 4 stavebního zákona, což by řešilo daný problém nikoliv obecně, ale pouze ve vztahu k řízení a postupům podle stavebního zákona. Na základě jednání a následné úpravy na Legislativní radě vlády se přistoupilo k novelizaci správního řádu, což je úprava obecná, a proto požadavky stanovené na obsah závazných stanovisek dotčených orgánů se budou na základě nového odst. 2 v ustanovení § 149 vztahovat na všechna správní řízení vedená u různých správních orgánů. Podle tohoto ustanovení bude závazné stanovisko obsahovat závaznou část a odůvodnění. V závazné části by mělo být především uvedeno řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, tzn. v podstatě uvedení podmínek pro umístění a realizaci záměru, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání, a další ustanovení právních předpisů, na nichž je obsah závazné části založen. V odůvodnění by pak měly být uvedeny důvody, o které se závazné stanovisko opírá, jaké podklady měl dotčený orgán pro vydání závazného stanoviska k dispozici, jakými úvahami se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.

Významným posunem v přístupu k vyjádřením dotčených orgánů je také úprava provedená v ustanovení § 4 stavebního zákona, kde je obsažena úprava směřující ke kontrole dodržování podmínek stanovených dotčeným orgánem v závazném stanovisku. V současnosti platná zásada, kdy dodržení podmínek kontroluje stavební úřad, je změněna na logickou povinnost kontroly těchto podmínek dotčeným orgánem za součinnosti stavebního úřadu.

Bohužel velmi nesystémově dochází k novelizaci ustanovení § 4 stavebního zákona, kdy do tohoto ustanovení byly pozměňovacím návrhem přijatým v Poslanecké sněmovně PČR vloženy nové odstavce 9 až 11, které řeší přezkum závazných stanovisek. Tento pozměňovací návrh byl veden snahou stanovit omezující lhůty pro přezkum závazných stanovisek, neboť stávající úprava jejich přezkumů výrazně prodlužuje celý povolovací proces. Z věcného hlediska však měla být tato úprava zakotvena ve správním řádu jako obecném předpisu s dopady na všechna závazná stanoviska. V důsledku to totiž znamená, že tato zvláštní úprava přezkumů závazných stanovisek se bude týkat pouze řízení a postupů vedených podle stavebního zákona.