Mění se vyhláška o dokumentaci staveb

Od 17. července do 7. srpna 2017 stanovilo MMR meziresortní připomínkovací řízení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Autorizovaným osobám, které mají v databázi ČKAIT uvedenu e-mailovou adresu (28 672 členů Komory), byly 18. července 2017 dopoledne rozeslány podklady se žádostí o zaslání připomínek do 31. července 2017, 10.00 hod., v předepsaném tabulkovém formátu. Legislativní komise ČKAIT obdržela 406 připomínek od 45 autorizovaných osob. Do těchto připomínek byly zahrnuty i názorově sjednocené připomínky aktivů PS a TPS, TZS, komisí technické, malého a středního podnikaní a legislativní. Celkem 23 autorizovaných osob se vyjádřilo textově, ne tabulkově; některé jejich připomínky konkretizující obsah vyhlášky byly do celkového seznamu připomínek zahrnuty. Mimořádné jednání Legislativní komise ČKAIT včetně účastí zástupců připomínkujících aktivů a komisí ČKAIT za účelem vypořádání došlých připomínek proběhlo 1. srpna 2017. Na základě zevrubné vzájemné diskuse se vygenerovalo k novele vyhlášky č. 499/2006 Sb. celkem 24 zásadních a šest doporučujících připomínek; k vyhlášce č. 169/2016 Sb. byla akceptována jedna doporučující připomínka. Konečný počet připomínek vyplynul z důvodu, že se mnoho připomínek opakovalo a z nepřijetí těch, které byly v rozporu se souvisejícími předpisy anebo nebyly dostatečně zdůvodněny.

Připomínky ČKAIT odeslané na MMR byly zaměřeny zejména na následující body

  • Vzájemný nesoulad příloh týkající se pojmosloví (stavba, objekty, zařízení).
  • Požadavek Komory, aby do dokladové části nebyly vyžadovány doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Tyto doklady zabezpečuje žadatel (stavebník), nejsou součástí dokumentace / projektové dokumentace, kterou zpracovává projektant.
  • Vyjmutí požadavku posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Tato část textu není v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb.
  • U statického posouzení na doplnění použitých podkladů – základních norem, předpisů, údajů o zatíženích a materiálech. V současné době, kdy dochází k rychlým změnám v normách, jsou tyto základní údaje nutné a slouží jako podklad pro případné navazující projekty.
  • U části Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana na doplnění protokolu o určení vnějších vlivů.
  • U části Zásady organizace výstavby na doplnění zásad zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.
  • V poslední příloze vyhlášky týkající se stavebního deníku se požaduje vzorový podpis, dále zápis o tom, kdo skutečně prováděl dílčí části stavby (údaje o subdodavatelích) a také to, aby pravidelné denní záznamy byly v úředním jazyce (nutnost z hlediska volného pohybu osob v rámci EU a jiných států).

Představenstvo ČKAIT a Legislativní komise ČKAIT děkuje všem autorizovaným osobám, které se do připomínkového řízení zapojily.