Odpovědnost zaměstnanců končí na 4,5násobku platu

Odpovědnost autorizovaných osob (které jsou v zaměstnaneckém poměru) za způsobenou škodu je limitována zákoníkem práce a může dosáhnout maximálně 4,5násobku hrubé měsíční mzdy.

Nejen v souvislosti s novým občanským zákoníkem přibývají dotazy týkající se profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Tento článek odpovídá na otázku, jaká je odpovědnost autorizované osoby nepodnikající, která ani nemá uděleno IČ podle zákona o živnostenském podnikání.

Odpovědnost AO (bez IČ) v pozici zaměstnance v souběhu s výkonem činnosti na dohodu o provedení práce

Osoby nepodnikající mohou svou autorizovanou činnost oficiálně vykonávat pouze v režimu zákoníku práce, který současně limituje jejich odpovědnost za újmu. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práce konané mimo hlavní pracovní poměr lze dále členit na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

Ve všech výše uvedených případech lze všeobecně shrnout, že zaměstnanec ručí zaměstnavateli za škody způsobené z nedbalosti maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Pomineme-li zvláštní případy, kdy zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, pod vlivem návykové látky apod., potom zaměstnavatel po zaměstnanci ze zákona nemůže vymáhat více (upravuje § 257 odst. 2, zák. č. 262/2006 Sb.). Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím (§ 354 odst. 1) celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu. V tomto případě je odpovědnostní limit stanoven jako 4,5násobek dohodnuté odměny.

Pokud tedy AO, která nepodniká, dostane nějakou zakázku mimo HPP, je důležité, aby s investorem uzavřela některou z výše uvedených dohod o práci konané mimo HPP, čímž limituje svoji odpovědnost za škody způsobené z nedbalosti maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Výjimku z výše uvedeného tvoří tzv. příležitostný příjem definovaný zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který ovšem řeší otázku daňovou a nijak nelimituje odpovědnosti za škodu.

Nový občanský zákoník definuje pro mnohé dosud neznámý typ újmy, nazývaný Škoda způsobená informací nebo radou a popsaný je v § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), který říká: Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

U osob podnikajících platí, že ručí celým svým majetkem a žádný zákon ani zákoník práce nelimituje jejich odpovědnost. Prevencí v tomto případě může být nejenom profesionální přístup a správné zhodnocení požadavků investora, ale také připojištění.

Podrobné informace Vám poskytne správce pojištění, firma GrECo JLT Czech Republic s.r.o.