Vláda ČR se nepřipojí k prosazení závazných honorářových řádů

V souvislosti s probíhající žalobou u Soudního dvora Evropské unie proti honorářovému řádu německých inženýrů se obě profesní komory ČKAIT i ČKA v červenci 2017 obrátily na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a požádaly ho o podporu Spolkové republiky Německo ve věci honorářového řádu za služby architektů a inženýrů (HOAI).

Podpora závaznosti HOAI a jeho použití v Evropské unii bude drobným, ale potřebným krokem ke zlepšení celkové situace ve stavebnictví, neboť kvalita služeb za navrhování staveb je zásadním iniciátorem výstavby a udržitelnosti stavby po celou dobu jejího trvání. ČKAIT i ČKA se snaží vypracovat obdobný závazný instrument k podpoře znalosti o ceně práce za služby. Také Ministerstvo pro místní rozvoj projevilo snahu napomoci a vydat společný honorářový řád. Bohužel ani ve Sněmovně PČR, ani v Senátu PČR tato snaha nezískala podporu.

Spolková republika Německo je dosud jediným státem, který uplatňuje závazný honorářový řád za služby architektů a inženýrů, což Evropská komise vyhodnotila jako nedodržení Smlouvy o fungování Evropské unie a v návaznosti na to se rozhodla předat tuto otázku k posouzení Soudnímu dvoru EU. Evropská komise je názoru, že závazné maximální a minimální sazby HOAI nejsou v souladu s evropským právem, a to konkrétně s článkem 15 směrnice EU o službách (směrnice 006/123/EC), a že porušují právo na usazování podle článku 49 TFEU.

V souladu s působností ČKAIT stanovenou zákonem a v rámci ochrany prostředí naší země stejně jako ochrany spotřebitele jsem jménem naší Komory vyzval Bohuslava Sobotku k jednání o vydání dokumentu, jehož obsahem bude metodika ke stanovení přiměřené výše honoráře za projektové služby architektů a inženýrů. Současně jsem požádal o podporu Spolkové republiky Německo v uvedené záležitosti u Soudního dvora Evropské unie formou intervence, neboť je v zájmu všech států EU, aby praxe v Německu, která je hodna následování, nebyla rozhodnutím Soudního dvora EU zakázána.

Bohužel jsem 31. srpna 2017 obdržel zamítavou odpověď podepsanou PhDr. Vladimírem Špidlou, ředitelem odboru poradců předsedy vlády, který nás v otázce prosazování honorářového řádu v ČR odkázal na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále uvedl, že nelze očekávat, že by se Česká republika vyjadřovala k tomuto řízení vedenému u Soudního dvora Evropské unie proti Spolkové republice Německo.