Činnost aktivu oboru pozemní stavby

Velký aktiv oboru pozemní stavby se konal 21. června 2017 ve 14.00 hod. v posluchárně ČKAIT v Praze. Sešlo se třicet účastníků, byli mezi nimi čtyři členové představenstva, tři pracovníci ČKAIT, další čtyři účastníci malého aktivu PS, sedm hostů (zástupci projektových kanceláří MPO, CAD Studia, CASUA, spol. s r.o. a AED project, a.s., dále VŠB, firmy Metrostav a.s. a ČSOB).

Povinná autorizace technického dozoru investora v novele stavebního zákona

Prvním bodem aktivu bylo seznámení s novelou stavebního zákona, která mimo jiné přinese i povinnou autorizaci technického dozoru investora (TDI) pro stavby financované z veřejných prostředků. Tato změna vyvolala dotazy na téma: jaké budou zkoušky, jaký bude požadavek na vzdělání, požadovaná praxe, obor autorizace, jaká živnost, jaká je náplň činnosti TDI, jaký bude dopad na pojištění TDI.

Bylo zodpovězeno následovně: zkoušky budou stejné, pojištění se nemění, obor autorizace bude podle převažujícího druhu stavby, lze využít překrývání oborů podle AZ, živnost bude na projektovou činnost ve výstavbě nebo provádění staveb. Je dále nutno dořešit dotazem ČKAIT na Živnostenský úřad ČR upřesnění živnosti a vyžádat od autorizační rady upřesnění rozsahu autorizačních zkoušek.

BIM

Nejprve byli přítomní seznámeni se zkušenostmi při používání metody BIM v projektování pracovníky projektových kanceláří CASUA a AED project, s využitím při realizaci pracovníky firmy Metrostav a.s., s výukou facility managementu na VŠB, s poznatky uživatele stavby zhotovené v BIMu i se zkušenostmi dodavatele software.

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo koncepci zavádění metody BIM v ČR, požadavky na software, hardware, vzdělávání, základní organizační opatření, pilotní projekty a základní technická opatření.

Bylo uvedeno, že BIM má sedm dimenzí (3D, čas, peníze, facility management a energetickou koncepci). Důležité je správné zvolení jednotného formátu. Zatím není jasná vazba mezinárodních a národních formátů. Model musí být ve formě strukturovatelné databáze pro vhodné předávání informací od projektanta ke zhotoviteli a následně k uživateli. U zhotovitele je nutný soulad mezi subdodavateli.

ČKAIT by se chtěla stát členem skupiny CZ BIM, a to ve spojení s ČSSI. V současné době existuje technická normalizační komise TNK 152 pro BIM, kde má ČKAIT svého zástupce. Dále bylo upozorněno na nutnost úpravy ČSN (zobrazení 3D do 2D není vždy srozumitelné). Je nutno rovněž dořešit úložiště dokumentů. Má být centrální, nebo místní? Vzniká také otázka, kdo bude financovat databáze prvků, knihovny. Padl názor, že lze nastavit úroveň propracování BIMu pro určité stupně PD a druhy staveb.

Závěrem bylo konstatováno, že je nutná spolupráce mezi MPO a ČKAIT ve vazbě na CZ BIM. Hosté diskusi formou kulatého stolu ocenili.